Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Контрольные работы для заочников.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
26.09.2019
Размер:
4.75 Mб
Скачать

Література

 1. Белуха, Н.Т. Аудит: Учебник [Текст] / Н.Т. Белуха. – К.: «Знання», 2000. – 769 с.

 2. Бойко, И.И. Аналитический маркетинг: Учебное пособие [Текст] / И.И. Бойко. – К.: Таксон, 1997. – 111 с.

 3. Бурцева, Т. Имитационные системы принятия маркетинговых решений [Текст] / Т. Бурцева // Маркетинг. – 2006. – № 6. – С. 70–81.

 4. Вачевський М.В., Маркетинг: Основи теорії та практики [Текст] / М.В. Вачевський, О.М. Вачевський, Б.О. Стасишин та ін. – Львів: Каменяр, 1999. – 223 с.

 5. Войчак, А.В. Маркетинговий менеджмент. Підручник [Текст] / А.В. Войчак. – К.: КНЕУ, 1998. – 268 с.

 6. Голубков, Е.П. Основы маркетинга. Учебник [Текст] / Е.П. Голубков. – М.: Финпресс, 1999. – 656с.

 7. Дихтль, Е. Практический маркетинг: Пер. с нем [Текст] / Е. Дихтль, Х. Хершген. – М.: ИНФРА–М, 1996. – 254 с.

 8. Евдокимов, Ф.И. Азбука маркетинга: Учебное пособие [Текст] / Ф.И. Евдокомов, В.М. Гавва. – Донецк: Сталкер, 1998. – 432 с.

 9. Ковалёв, А.И. Маркетинговый анализ [Текст] / А.И. Ковалёв, В.В. Войленко. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. – 315 с.

 10. Ларіна, Я.С. Дослідження чинників макросередовища як передумова обґрунтування маркетингових стратегій підприємств АПК [Текст] / Я.С. Ларіна //Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2006. – № 3. – С. 163–165.

 11. Маркетинг. Учебник для вузов[Текст] / Под ред. Н.Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2000. – 623 с.

 12. Маркетинг [Текст] / Под ред. проф. Уткина Э.А. – М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем», Изд-во ЭКМОС, 2001. – 320 с.

 13. Маркетинг [Текст] / Сост. А.И. Кредисов. – К.: Украина, 1994. – 399 с.

 14. Морозов, Ю.В. Основы маркетинга: учебное пособие для вузов [Текст] / Ю.В. Морозов. – М.: Изд. дом «Дашков и Ко», 2001. – 156 с.

Тема 10. Зміст, етапи та основні напрямки маркетингових досліджень.

Сутність і зміст маркетингових досліджень. Мета і завдання маркетингових досліджень. Основні напрямки маркетингових досліджень: дослідження середовища маркетингу, дослідження споживачів, дослідження реклами, дослідження фірми. Співвідношення маркетингового та соціологічного дослідження, схожість та відмінності в їх методології та методиці.

Маркетингова інформаційна система. Концепція маркетингової інформації. Класифікація маркетингової інформації. Основні джерела маркетингової інформації. Первинні та вторинні дані в маркетингових дослідженнях. Система внутрішньої звітності. Зовнішня маркетингова інформація. Офіційна та синдикатна інформація. Оцінка надійності інформації в маркетингових дослідженнях. Загальна характеристика послідовності етапів проведення маркетингових досліджень. Визначення потреби в проведенні маркетингового дослідження. Визначення проблеми. Формулювання цілей маркетингового дослідження. Розробка плану дослідження. Визначення типу потрібної інформації та джерел її отримання. Вибірка в маркетинговому дослідженні. Визначення методів збору необхідних даних. Соціологічні та економіко–математичні методи в маркетингових дослідженнях. Реалізація плану дослідження. Збір та аналіз даних. Вимірювання в маркетингових дослідженнях. Інтерпретація отриманих результатів та підготовка звіту. Практика організація маркетингових досліджень в Україні та в інших країнах світу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.