Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Контрольные работы для заочников.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
26.09.2019
Размер:
4.75 Mб
Скачать
 1. Баткин, Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни и стиль мышления [Текст] / Л.М. Баткин.–М.: Наука, 1978. – 199 с.

 2. Брагина, л.М. Соціально-этические взгляды итальянских гуманистов (вторая половина XV в.) [Текст] / л.М. Брагина.– м.: Изд-во мгу, 1983. – 303 с.

 3. Бурлацький, Ф.М. Загадка и урок Никколо Макиавелли [Текст] / Ф.М. Бурлацкий. – М.: Мысль, 1977. – 255 с.

 4. Валла, Л. Об истинном и ложном благе [Текст]/ Л. Валла.– М.: Наука, 1989. – 474 с.

 5. Власова, О. І. Дослідження проблематики соціальних здібностей у творчості європейських мислителів епохи Відродження та нового часу [Текст] / О.І. Власова // Вісник Київського національного університету ім.Т.Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка. – К., 2007.– 27–28. – C.96–98.

 6. Глазунов, С.В. Історія та теорія соціології: Протосоціологія[Текст]: навч. посіб / С.В.Глазунов.– Д.: РВВ ДНУ, 2008. – 68 с.

 7. Горфункель, А.X. Философия эпохи Возрождения [Текст] / А.Х.Горфункель.– М.: Высш. школа, 1980. – 368 с.

 8. Гусев, В.І. Історія західноєвропейської філософії ХУ – ХУІІ століть [Текст]: курс лекцій /В.І.Гусев. – К., 1994. – 224 с.

 9. Захарченко, М.В. Iсторiя соцiологiї (вiд античностi до початку ХХ ст.) [Текст] / М.В.Захарченко, О.І.Погорілий. – К.: Либiдь, 1993. – 336 с.

 10. История философии в кратком изложении [Текст]: пер. с чеш. И.И. Богута.– М.; Мысль, 1991. – 590 с.

 11. Макиавелли, Н. Государь [Текст] / Н.Макиавелли. – Мн.: Современная Література, 1999, – 704 с.

 12. Макиавелли, Н. Избранные сочинения [Текст] / Н.Макиавелли.– М.: Худ. л-ра, 1982. – 503 с.

 13. Макиавелли, маркениг и менеджмент [Текст]: пер. с англ. / Под ред. Фила Харриса, Эндрю Лока и Паирисии Рис.– М.; СПб: Питер, 2004. – 272 с.

 14. Ревякіна, Н.В. Проблемы человека в итальянском гуманизме второй половины XIV –перв. пол. XV вв. [Текст] / Н.В.Ревякина. – М.: Наука, 1977. – 272 с.

 15. Сірий, Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії [Текст]: навч. посіб. / Є.В.Сірий. – К.: Атіка, 2004. – 480 с.

 16. Соколов, В.В. Европейская философия XV – XVII векав [Текст] / В.В. Соколов.–М.: Высшая школа, 1984. – 448 с.

 17. Социология: Энциклопедия [Текст] / Сост. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко. – Мн.: Книжний Дом, 2003. – 1312 с.

 18. Соціологія [Текст]: підручник /За заг. ред. проф. В.П. Андрущенка, проф. М.І.Горлача. – Х., – К., 1998. – 624 с.

 19. Соціологія: короткий енциклопедичний словник [Текст] / В.І.Волович, В.І.Тарасенко, М.В.Захарченко та ін. – К., 1998. – 736 с.

 20. Соціологія [Текст]: навч. посібник / За ред. проф. В.Г.Городяненка. – К.: Академія, 1999. – 384 с.

 21. Соціологія [Текст]: підручник / За ред. проф. В.Г.Городяненка. – К.: Академія, 2006. – 544 с.

 22. Стам, с.М. Корифеи Возрождения: Искусство гуманистического свободомыслия. Кн. 1 [Текст] / с.М. Стам.– Саратов: Изд-во сгу, 1991. – 383 с.

 23. Философский энциклопедический словарь [Текст] / Редкол.: С.С.Аверинцев, Э.А. Араб–Оглы, Л.Ф Ильичев и др. – 2–е изд. – М., 1989. – 840 с.

 24. Хоментовская, А.И. Лоренцо Валла – великий итальянский гуманіст [Текст] / А.И. Хоментовская .– М.: Наука, 1964. – 148 с.

 25. Юсим, М.З. Этика Макиавелли [Текст] / М.З. Юсим. – М.: Наука, 1990. – 155 с.

Тема 5. Соціальні утопії епохи Відродження

Уявлення Т.Мора про справедливе суспільство. Ліквідація приватної власності. Роль фізичної та розумової праці. Шлюбно–сімейні відносин в утопічному суспільстві Т.Мора.

Концепція общинного життя Т.Кампанелли. Кампанелла про астральну залежність людини, роль спеціалістів в управлінні державою. Шлюб і сім’я в ідеальній державі Т.Кампанелли. Обґрунтування ролі ігрових методів у вихованні дітей.

Соціально–християнська утопія І.Вишенського. Уявлення про первісно–демократичні засади раннього християнства як демократичні основи рівності і братерства, свободи і справедливості світських відносин. Причини соціальної нерівності та шляхи досягнення рівності. Роль духовності в побудові справедливого суспільства.

Література

 1. Баталов, Э.Я. В мире утопии [Текст] / Э.Я. Баталов.– М.: Политиздат, 1989. – 319 с.

 2. Вишенський, І. Книжка. Послання до Домнікії [Текст] / І.Вишенський // Українська Література ХІV–ХVІ ст. – К., 1988. – С. 306–376.

 3. Глазунов, С.В. Історія та теорія соціології: Протосоціологія [Текст]: навч. посіб / С.В. Глазунов.– Д.: РВВ ДНУ, 2008. – 68 с.

 4. Горфункель, А.X. Томмазо Кампанелла [Текст] / А.Х. Горфункель.– М.: Мысль, 1969. – 247 с.

 5. Захарченко, М.В. Iсторiя соцiологiї (вiд античностi до початку ХХ ст.) [Текст] / М.В. Захарченко, О.І. Погорілий. – К.: Либiдь, 1993. – 336 с.

 6. История философии в кратком изложении [Текст]: пер. с чеш. И.И. Богута.– М.; Мысль, 1991. – 590 с.

 7. Кампанелла, Т. Город Солнца [Текст] / Т.Кампанелла. – М., 1954. – 227 с.

 8. Мор Т. Оуэн. Дидро. Д'Аламбер. Кондорсе: Биографические повествования [Текст] / Сост., общ. ред. Н.Ф. Болдырева. – Челябинск: "Урал–LTD", 1998. – 490 с.

 9. Мор, Т. Утопия [Текст]. /Т.Мор– М.: Наука, 1978.–415 с.

 10. Мор Т. Утопія. Кампанелла Т. Місто сонця [Текст] / Т. Мор, Т. Кампанелла. – К.: Дніпро, 1988. – 207 с.

 11. Пашук, А.В. Іван Вишенський – мислитель і борець [Текст] / А.В. Пашук. – Л.: Світ, 1990. – 175 с.

 12. Социология: Энциклопедия [Текст] / Сост. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко. – Мн.: Книжний Дом, 2003. – 1312 с.

 13. Соціологія [Текст]: / підруч. /За заг. ред. проф. В.П. Андрущенка, проф. М.І. Горлача. – Х., – К., 1998. – 624 с.

 14. Соціологія [Текст]: навч. посіб. / За ред. проф. Городяненка В.Г. – К.: Академія,1999. – 384 с.

 15. Соціологія [Текст]: підручник / За ред. проф. Городяненка В.Г. – К.: Академія, 2006. – 544 с.

 16. Утопия и утопическое мышление [Текст]: пер. с англ., нем., франц. и др. языков.–М.: Прогресс, 1991. – 404 с.

 17. Философский энциклопедический словар [Текст] / Редкол.: С.С.Аверинцев, Э.А. Араб–Оглы, Л.Ф. Ильичев и др. – 2–е изд. – М., 1989. – 840 с.

 18. Чиколини, Л.С. Социальная утопия в Италии XVI – нач. XVII вв [Текст] / Л.С. Чиколини.–М.: Наука, 1980. – 392 с.

 19. Шацкий, Ежи. Утопия и традиция [Текст]: пер. с польск. – М.: Прогресс, 1990. – 455 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.