Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_IDPZK_2013_IDPZK (1).doc
Скачиваний:
42
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
2.91 Mб
Скачать

Запитання і завдання для самоконтролю:

 1. Дайте визначення абсолютної монархії.

 2. Назвіть етапи становлення російського абсолютизму.

 3. Правове та ідеологічне обґрунтування російського самодержавства.

 4. Зазначте правові засади станових реформ у Росії.

 5. Яка система управління Російською державою була запроваджена в результаті реформ 1718 — 1720 рр.

 6. Назвіть джерела права Росії доби абсолютизму (XVIII ст.).

 7. Дайте класифікацію злочинів за «Артикулом військовим з короткимтлумаченням» (1716 р.).

 8. Мета та система покарання з кримінальним правом Росії (XVIII ст.).

 9. Особливості та характерні риси російського судочинства (XVIII ст.).

 10. Зазначте передумови здійснення кодифікації російського права першої половини XIX ст.

 11. Які види злочинів виділяють Уложення про покарання кримінальні та виправні 1845 року?

 12. Хто був першим імператором Росії?

 13. Охарактеризуйте повноваження Сенату та Колегії?

 14. Як Указ про єдиноспадкування 1714 року врегулював питання власності?

 15. Що Ви знаєте про шлюбне законодавство Росії у XVIII ст.

 16. Що Ви знаєте про систему судових та прокурорських органів по Установі про губернії 1775 року?

 17. Із яких верств складався суспільний лад Росії «по Наказу» 1766 р. і які права вони мали?

 18. Що Ви знаєте про реформи Олександра І і яке значення вони мали?

 19. Згідно Зводу законів (1835 р.), яке майно входило у рухоме і нерухоме майно?

 20. Складіть порівняльну таблицю органів управління суспільством (державою) в Абсолютній монархії Росі на різних етапах розвитку.

  Перша половина

  XVIII ст.

  Друга половина

  XVIII ст.

  Перша половина

  XIX ст.

  1

  2

  3 і т.д.

 21. Вкажіть, які із наведених понять і визначень відповідають один одному. Заповніть таблицю, наведену в кінці питання.

а) обер-прокурор;

1 .Розглядати апеляційні справи та переносити їх з колегії в сенат;

б) Генерал-рекетмейстер;

2. Спостерігав за розглядом справ у Сенаті;

в) Генерал-прокурор;

3. Помічник генерал-прокурора;

г) Екзекутор;

4. Розглядала справи про крадіжки державної скарбниці;

д) Камер-колегія;

5. Відав відправкою на місця указів сенату та контролював;

е) Мануфактур-колегія;

6. Суд над іноземними купцями, митними службовцями;

є) Комерц-колегія;

7. Суд у незначних справах учнів і майстерів фабрик державних мануфактур;

ж)Магістрати;

8. Очолював нижній або містечковий провінційні суди.

з) Ландрахтер;

9. Третя ступень цивільного та кримінального суду проводила слідство у справах про розбій;

и) Юстиц-колегія;

10. Виступали як органи правління та суду;

і) Герольдмайстер;

11. Посадова особа сенату, яка відала прийомом чолобітних;

й) Синод;

12. Чиновник сенату, який відав дворянськими справами;

к) Рекетмайстер;

13. Вищий орган церковного правління;

л) Вотчинна колегія;

14. Розпоряджалась усіма справами та спорами про володіння маєтками;

м) Палацова канцелярія;

15. Головний суддя губернії;

н) Оберландрихтер.

16. Проводила суд (тільки у цивільних справах) двірних селян.

а

б

в

г

д

е

є

ж

з

и

і

й

к

л

м

н

 1. Укажіть на передумови та причини буржуазних реформ у Росії другої половини ХІХ ст.

 2. Які причини селянської реформи?

 3. Які нормативно-правові акти покладені в основу селянської реформи?

 4. Розкрийте механізм вирішення поземельних питань відповідно до селянської реформи.

 5. Які обставини спонукали царський уряд до проведення реформи місцевого самоуправління?

 6. Розкрийте сутність і механізм земської (1864 р.) і міської (1870 р.) реформ.

 7. На яких принципах будувалося судочинство у пореформеній Росії?

 8. Які прогресивні інститути судочинства з’явилися в Росії внаслідок судової реформи?

 9. Визначіть повноваження органів влади Росії у XVIII та XIX ст.

Органи влади

Повноваження у XVIIIст.

Повноваження у ХІХст.

1. Імператор

2. Сенат

3. Верховна таємна рада

4. Синод

5. Генерал-губернатор

6. Магістрати

7. Воєводи

 1. Складіть схему адміністративного управління Росією в XIX ст., використавши такі слова: губернія, повіт, волость, губернатор, волостель.

 2. 3 представників яких класів та прошарків населення Росії формувався клас російської буржуазії? Яким чином?

 3. 3 якими подіями в історії руської Абсолютної монархії пов’язані імена Петро І, Катерина II, Олександр І, Микола II.

 4. Назвіть джерела права Росії другої половини XIX ст.

 5. Охарактеризуйте цивільне і кримінальне право Росії XIX ст.

 6. Яку мету переслідувало покарання за кримінальним правом Росії (1903 р.).

 7. Дайте характеристику суспільного устрою Росії початку XX ст.

 8. Порівняйте особливості розвитку абсолтотизму у Росії в XVIII ст. та на початку XX ст.

Критерії для порівняння

Росія з XVIII ст.

Росія на початку XX ст.

1. Чисельність і структура населення

2. Збройні сили

3. Форма правління

4. Судові органи

5. Органи влади

6. Імператори

7. Суспільні верстви

 1. Що ви знаєте про сімейно-шлюбне право Росії ХІХ ст.?

 2. Які види злочинів Ви знаєте в «Уложенні про покарання кримінальні і виправні» 1903 р.?

 3. Складіть порівняльну таблицю органів управління суспільством (державою Росії) на різних етапах розвитку.

Критерії для порівняння

Друга половина XIX ст.

1905-1907 рр.

Буржуазна держава

(1917 р.)

1. Державна дума

2. Державний Совет

3. Совет міністрів

4. Кабінет міністрів

5. Губернатори

6. Рада робітничих депутатів

7. Імператор

 1. Охарактеризуйте державний устрій буржуазної республіки у Росії у 1917 р.

 2. Що входило в компетенцію юридичної наради 1917 р.?

 3. Чим пояснюється існування у Росії Двовладдя 1917 р.?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]