Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_IDPZK_2013_IDPZK (1).doc
Скачиваний:
42
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
2.91 Mб
Скачать

Тести-тренінги:

 1. Перший запис норм звичаєвого права відображений у:

а) Законах ХІІ Таблиць;

б) постановах Сенату;

в) кодифікація Юстиніана;

г) жодна з перелічених.

2. До якої правової сфери слід віднести інститут манципації у Стародавньому Римі?

а) до договірного права;

б) до процесуального права;

в) до шлюбно-сімейного права;

г) до кримінального права.

3. Яка власність іменувалась у римському праві квіритською?

а) власність громадян Риму;

б) власність рабів;

в) власність чужинців;

г) власність клієнтів.

4. Найдавнішим джерелом права Риму були:

а) звичаї;

б) «Закони ХІІ Таблиць»;

в) кодифікація Юстиніана;

г) усе з переліченого.

5. Визначте види староримських звичаїв:

а) родові;

б) общинні;

в) колонні;

г) префектни.

6. Хто виступав першими суддями у Стародавньому Римі?

а) жерці;

б) імператор;

в) рабовласники;

г) децемвіри.

Схеми.

1. Джерела римського рабовласницького права.

МОДУЛЬ 2. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА СЕРЕДНІХ ВІКІВ.

Семінарське заняття 7.

Змістовий модуль 6. Держава і право франків. (1 год.).

Змістовий модуль 7. Держава і право Франції. (1 год.).

Питання для обговорення:

 1. Утворення держави франків. Правління Хлодвіга І та Карла Мартеллі.

 2. Джерела та особливості права франків «Салічна правда».

 3. Утворення Франції. Особливості її розвитку в період феодальної роздробленості.

 4. Франції у період станово-представницької та абсолютної монархії.

 5. Суспільний лад та органи влади.

 6. Характерні риси французького феодального права.

Практичне завдання :

 1. Навчальні та контролюючі тести.

 2. Перевірка основних понять та категорій.

Джерела до змістового модуля:

Основні: 1,2,3,7,8,11,12,13,14.

Додаткова:18,20,21,26,33,36,44,45,46,48,49,54,58,59,63,70,72,80,89,90,91,91,92,94,99,108,119,129,133,136,142,144,145,146,147,150,152,153.

Самостійно розглянути наступні питання:

 1. Загальна характеристика епохи феодалізму.

 2. Держава франків періоду правління Карла Великого.

 3. Суспільний лад салічних франків.

 4. Поясніть суть існуючої в епоху феодалізму системи васальних зв’язків.

 5. Як «Кутюми Бовезі» врегулювали питання кріпосної залежності?

 6. Реформаторська діяльність Людовіка ІХ «Святого».

 7. Феодальна сутність французького права.

Методичні вказівки.

У середині І тисячоліття н.е. західноєвропейський світ вступив в епоху Середніх віків (V-XVII ст.), головним змістом якої стало утвердження та розвиток феодальної суспільно-економічної формації.

Перше питання семінарського заняття пов’язане з однією з головних характеристик феодального ладу, яка істотно впливала на соціальну структуру і політичний лад країн Європи, це поземельні відносини. В основі соціально-політичного устрою феодалізму були міжособистісні відносини як всередині самого класу феодалів, так і між селянином та землевласником. Новим інститутом, у порівнянні з рабовласницькою державою, постає система сюзеренітету – васалітету. Чому? Треба відповіді шукати в підручниках та законспектувати. Одним із вузлових питань даної теми є утворення та розвиток франкської держави. Зверніть увагу на організацію, структуру, компетенцію органів влади. Завершити питання аналізов суспільного ладу франків та змін в правовому становищі населення.

Працюючи над другим питанням семінарського заняття потрібно вивчити основні джерела права саличних франків та риси головних галузей права франків. Знайдіть в підручнику та занотуйте в зошиті судові органи та судовий процес.

Відповідаючи на третє питання слід акцентувати увагу на діяльність королей Карла Лисого та Гуго Капети. З’ясуйте і законспектуйте особливості феодальної Франції періоду утворення.

Головну увагу в четвертому питанні слід звернути на конфлікт між Папою Римським і королем Філіпом ІV Красивим у результаті чого були скликані перші Генеральні Штати. За розділом підручника проаналізуйте діяльність станово-представницького органу та перехід Франції та повноваження органів влади.

Готуючись до відповіді на п’яте питання треба знати основні етапи розвитку Франції на етапі феодалізму. Користуючись текстом підручника, знайдіть та законспектуйте правове положення суспільних верств Франції в період абсолютизму на етапі абсолютної монархії.

Розкриваючи шосте питання семінару, треба знати, що феодальна сутність права Франції проявлялася у тому, що воно закріплювало виключність власності духовенства і дворян на землю. Існувало і громадське землеволодіння куди входили ліси, луги та вигоми для випасу тварин. У ХVI ст. дворяни одержали право вилучати третину громадських земель на свою користь. Знайдіть в підручнику та занотуйте в конспекті сімейно-шлюбні відносини та кримінальне право.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]