Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_KR_2011_gosp_pravo.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
07.12.2018
Размер:
275.97 Кб
Скачать

46

Міжнародний університет бізнесу і права

КАФЕДРА ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА І ПРОЦЕСУ

Вимоги до оформлення та рекомендації до написання курсових робіт з дисципліни "господарське право" для студентів спеціальності 6.030401 "Правознавство"

Схвалено на засіданні

кафедри цивільного та

господарського права і процесу

протокол № 1 від 30.08.2011 р.

Завідувач кафедри І.М. Коропатнік

Затверджено на засіданні

науково-методичної ради МУБіП

протокол № 1 від 31.08.2011 р.

Херсон 2011

Вимоги до оформлення та рекомендації до написання курсових робіт з дисципліни «Господарське право» для студентів всіх форм навчання спеціальності 6.030401 "Правознавство" /Укл. Бериславська О.М. – Херсон: МУБіП, 2011. – 44 с.

Навчальне видання включає загальні методичні вказівки до виконання курсової роботи, теми курсових робіт, вимоги до оформлення курсових робіт, а також критерії оцінювання курсової роботи

Призначено для використання при підготовці до виконання курсової роботи студентами спеціальності 6.030401 "Правознавство".

Укладач: о.М. Бериславська, ст. Викладач

Рецензент: І.М. Петрів, кандидат юридичних наук.

ЗМІСТ

Передмова

4

1.

Загальні методичні вказівки до виконання курсової роботи

5

2.

Вимоги до структури роботи

10

3.

Вимоги до змісту роботи

11

4.

Правила оформлення роботи

17

5.

Захист і оцінка курсової роботи

22

Додатки

26

Передмова

Питання розвитку господарського права України як самостійної галузі було проблематичним до прийняття Господарського кодексу. У сучасний період відносини в сфері господарювання регулюються значною кількістю нормативно-правових актів. Однак не всі ці акти адекватно пристосовані до умов ринкової економіки.

Введення в дію Господарського кодексу з 1 січня 2004 р. – є важливим етапом у здійсненні загального кодифікаційного процесу в Україні – важливого напрямку правової політики нашої держави. Це забезпечило новий, більш високий якісний стан господарського законодавства, його істотне відновлення з урахуванням ринкових відносин у сфері економіки.

Наразі необхідно враховувати загальне спрямування розвитку правової системи України в напрямі європейської інтеграції. Входження до світової економічної системи потребує відповідності національного законодавства вимогам європейського права. Необхідність адаптації законодавства є обов’язковою умовою при вступі України до Всесвітньої торгової організації. Сучасне господарське законодавство повинно бути гранично ясним та містким, простим у вжитку та не потребувати додаткових нормативних актів для забезпечення механізму його реалізації.

Господарське право як навчальна дисциплінаце сукупність знань і навичок правового регулювання господарської діяльності та використання відповідних правових норм у практиці господарювання при здійсненні професійної юридичної діяльності. Господарське право як навчальна дисципліна передбачає підвищення результативності навчального процесу при підготовці юристів-господарників.

Вузівська освіта ґрунтується на певних вимогах щодо опанування студентами юридичних дисциплін. Програмою курсу “Господарське право” поряд з лекціями, семінарськими заняттями і самостійною роботою студентів передбачено також і написання курсової роботи.

Написання курсових робіт з господарського права поглиблює теоретичні знання майбутнього спеціаліста, розширює можливості самостійної роботи над матеріалом, сприяє кращому засвоєнню студентами окремих тем дисципліни.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]