Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_advokatura.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.09.2019
Размер:
22.89 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

КАФЕДРА АГРАРНОГО, ЗЕМЕЛЬНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Президент університету

Академік ___________ С.В. Ківалов

«____»___________ 2011 року.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ

«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ ДІЯЛЬНІСТЮ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ»

для студентів факультету Адвокатури

за спеціальністю 7.060.101. «Правознавство»

Розробники програми: доценти Харитонова Т.Є. і Черемнова А.І.

Схвалена рішенням кафедри від 28 листопада 2011 року, протокол № ___.

Рекомендована рішенням навчально-методичної ради університету

від «___» _______________ 2011 року, протокол № ___.

Відповідальний за випуск – професор Каракаш І.І.

ОДЕСА-2012

1. ВСТУП ДО СПЕЦКУРСУ

Введення у навчальний процес спецкурсу “ Забезпечення законності в земельних відносинах діяльністю адвокатури України ” є продовженням поглибленого вивчення кола проблем навчальної дисципліни “ Земельне право України ”. Введення спецкурсу пов’язано з тим, що земельне законодавство, а на його нормативно-правовій основі, земельне право у сучасний період українського державотворення та вітчизняної законотворчості розвиваються надто динамічно. Про це свідчить не тільки практика здійснення сучасної земельної реформи, яка висуває не прості проблеми застосування існуючих правових норм, а й безперервне прийняття нових законодавчих актів з метою оптимізації врегулювання земельних відносин.

Після набуття чинності Земельним кодексом України 2001 року була прийнята ціла низка крупних актів законотворчості. Наведене призводить до висновку, що головна проблема сьогодення полягає не у відсутності законодавчих актів чи у нестачі законодавчої бази у врегулюванні земельних відносин, а у ступені виконання існуючих законів, зокрема шляхом реалізації прав на землю фізичними та юридичними особами. Проблема дотримання вимог чинного законодавства щодо набуття прав на земельні ділянки у сучасний період набула найбільшої гостроти і стала загрозою для національної безпеки. Але забезпечення правильного застосування та тлумачення норм здійснюється обізнаними у праві спеціалістами, якими є адвокати. Саме на них покладена численна кількість вирішення спірних питань та ситуацій, які виникають у реалізації земельних відносин, захист земельних прав громадян та юридичних осіб та недопущення виникнення земельних спорів. Тому спецкурс розрахований на студентів факультету адвокатури, які є майбутніми фахівцями вирішення спірних ситуацій, в тому числі тих, які виникають при реалізації земельних відносин. Істотну допомогу студентам у всеосяжному оволодінні питаннями спецкурсу може надати поглиблене вивчення змісту рекомендованих законодавчих актів і відповідних розділів навчальної та спеціальної літератури, список яких наводиться наприкінці програми.

2. Витяг з навчального плану

Форма навчання

Курс

Семестр

Лекції

Практичні

(семінари)

Всього

ауд. годин

Курсові

роботи

Контрольні

роботи

Установ

лекції

Самостійна

робота

Всього годин

Іспит

Залік

Денна

4

8

18

6

24

--

--

--

12

36

--

+

3. Тематичний план спецкурсу

п/п

Найменування теми

Кількість годин

Лекції

Семін.

Самост.

1

Загальнотеоретичні та законодавчі положення формування та розвитку земельних відносин

2

-

4

2

Надання юридичної допомоги адвокатом в процесі набуття права власності на землю фізичними особами

2

2

4

3

Надання юридичної допомоги адвокатом в процесі набуття права власності на землю юридичними особами

2

2

4

4

Забезпечення адвокатом законності у набутті та реалізації права користування земельними ділянками

2

2

3

5

Участь адвоката у забезпеченні дотримання законності при виникненні прав на земельну ділянку та їх юридичного оформлення

2

2

4

6.

Роль адвоката у справах щодо набуття прав суб’єктами земельних відносин за цивільно-правовими угодами

2

2

4

7

Умови і порядок розгляду земельних спорів та залучення адвоката до їх вирішення

2

2

4

8

Участь адвоката у різних категоріях справ, що виникають із земельних правопорушень

-

2

4

9

Правові засоби охорони і захисту прав на землю та забезпечення їх дотримання адвокатом

2

-

4

Усього за навчальним планом

18

12

36

4. Зміст спецкурсу

Тема 1. Загальнотеоретичні та законодавчі положення формування та розвитку земельних відносин

1. Земельні відносини та їх законодавче регулювання.

2. Земельна реформа та її основні етапи. Формування ринку землі в Україні.

3. Перетворення відносин земельної власності в ринкових умовах.

4. Суб’єкти земельних відносин.

5. Характеристика складу земельного фонду в Україні.

6. Об’єкти земельних відносин.

Тема 2. Надання юридичної допомоги адвокатом в процесі набуття права власності на землю фізичними особами

1. Правові підстави набуття права власності на землю громадянами та особливості їх застосування.

2. Особливості набуття права власності на земельну ділянку громадянами України, іноземцями та особами без громадянства.

3. Визначення, види та умови приватизації, як підстава набуття права власності на земельну ділянку громадянами.

4. Норми та порядок безоплатної приватизації громадянами при виділенні земельної ділянки в натурі (на місцевості).

5. Умови та особливості застосування набувальної давності (за давністю користування), як підстави набуття права власності на земельну ділянку.

6. Загальні та спеціальні підстави припинення права власності на земельну ділянку фізичних осіб.

7. Надання правової допомоги адвокатом при порушенні прав громадян – власників земельних ділянок.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]