Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_advokatura.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.09.2019
Размер:
22.89 Кб
Скачать

Збірники та коментарі законодавчих актів

Законодавство України про землю: нормативно-правові акти із земельних питань. – К., “Юрінком Інтер”, 2001.

Земельне законодавство України. Збірник нормативних актів, судової та арбітражної (господарської) практики у двох книгах. Друге видання за ред. Даниленка А.С., Білика Ю.Д., Погрібного О.О., Кулініча В.В. - К., “Урожай”, 2002.

Боголюбов С.А., Минина Г.Л. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации. — М.: 2002.

Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.І. Семчика. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2004.

Земельный кодекс Украины: Комментарий / Под ред. проф. А.П. Гетьмана и М.В. Шульги. — 3-є изд., доп. — Xарьков, «Одиссей», 2005.

Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.І. Семчика. — 3-є вид., перероб. і доп. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007.

Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар. Видання шосте, доповнене / За. ред. проф. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги. – Xарків, «Одіссей», 2009.

Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Алерта; 2009.

Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / За ред. В.В. Медведчука. — К.: Юрінком Інтер, 2004.

Навчально-наукова література

Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії. – К.: Знання, 2005.

Бусуйок Д.В. Обмеження прав на землю за законодавством України: Монографія. – К.: Видавництво «Юридична думка», 2006.

Возняк Р.П. Земельно-правовий процес: Навч. посібник. – Львів, Новий Світ, 2000.

Гавриш Н.С. Правова охорона ґрунтів в Україні: Монографія. – Одеса, 2008.

Глотова О.В. Правове регулювання угод із земельними ділянками в Україні: Монографія – Одеса, «Фенікс», 2008.

Гринько С.В. Правові аспекти реєстрації прав на землю: Монографія. – К.: Київський університет, 2004.

Гуревський В.К. Право приватної власності громадян України на землі сільськогосподарського призначення: Монографія. – Одеса, Астропринт, 2000.

Земельне право: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. В.І. Семчика і П.Ф. Кулинича. – К. : 2001.

Земельне право України: Підручник / За ред. М.В. Шульги. – Xарків, 2004.

Земельне право України: Практикум: Навч. посіб. / За ред. В.І. Курила. – К.: Магістр XXI сторіччя, 2006.

Земельне право України: підруч. для студ. юридичн. спец. вищ. навч. закл. / Кулинич П.Ф., Семчик В.І., Шульга М.В. – К.: Видавничій Дім «Ін Юре», 2008.

Земельне право України. Підручник / За ред. О.О. Погрібного і І.І. Каракаша. Вид.2, перероб. і доп. – К.: Істина, 2009.

Земельні правовідносини в Україні: практ. посiбник у запитаннях та відповідях . – К.: Леста, 2007.

Земельні та майнові паї: Нормативно-правові акти, роз’яснення та судова практика / Під заг. ред. М.С. Головатюка. – К.: 2008.

Каракаш И.И. Право собственности на землю и право землепользования в Украине. – К., 2004.

Каракаш И.И. Правовое регулирование аграрно-земельных и природоресурсово-экологических отношений. Сборник избранных статей, докладов и рецензий. – Одесса, «Феникс», 2007.

Лісова Т.В. Правове забезпечення землеустрою в Україні: Монографія. – Xарків, 2005.

Лейба Л.В. Земельні спори та порядок їх вирішення / За ред. проф. М.В. Шульги: Монографія. – Х., 2007.

Мірошниченко А.М. Земельне право України: Підручник – К.: Алерта, 2009.

Мірошниченко А.М. Колізії в правовому регулюванні земельних відносин в Україні: Монографія. – К.: Алерта, 2009.

Носік В.В. Право власності на землю Українського народу: Монографія. – Юрінком Інтер, 2006.

Організаційно-правові засади розвитку аграрного і земельного ринків в Україні: Монографія // За ред. В.І. Семчика. – К.: Юридична думка, 2005.

Пейчев К.П. Правове регулювання відчуження земельних ділянок: Монографія . – Харків, 2007.

Правові основи майнових і земельних відносин: Навч. посіб. / Колектив авторів. За заг. ред. В.М. Єрмоленка. – К.: Магістр XXI сторіччя, 2006.

Практичний посібник з проведення земельного аукціону / За ред. В.В. Носіка. – К., 2003.

Проблеми права власності та господарювання у сільському господарстві: Монографія / За ред. В.І. Семчика. — К., 2001.

Сидор В.Д. Правове регулювання застави земельних ділянок сільськогосподарського призначення в Україні. – Одеса, 2005.

Ступень М.Г., Гулько Р.Й., Микула О.Я., Шпік Н.Р. Кадастр населених пунктів: Підручник. — Львів, 2004.

Сучасний стан земельної реформи в Україні / А.С. Даниленко, М.Ю. Гарбуз, В.В. Жмурський та ін. – К.: Урожай, 2005.

Шеремет А.П. Земельне право: Підручник. – Чернівці, Наші книги, 2008.

Яницький В.П. Порядок набуття права приватної власності на земельну ділянку в Україні: Монографія. – К.: Атака, 2008.

Програму спецкурсу «Забезпечення законності у земельних відносинах діяльністю адвокатури України» розробили доценти Харитонова Т.Є. та Черемнова А.І.

Відповідальний за випуск, завідувач кафедра аграрного, земельного та екологічного права, професор Каракаш І.І.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]