Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_KR_2011_gosp_pravo.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
07.12.2018
Размер:
275.97 Кб
Скачать

Додаток б

МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІЗНЕСУ І ПРАВА

Кафедра цивільного та господарського права і процесу

Дисципліна “ Господарське право“

Спеціальність 6. 030401 “ Правознавство “

Курс 4 Група 405 Семестр 7

ЗАВДАННЯ

НА КУРСОВУ РОБОТУ СТУДЕНТА

Карпова Ігоря Андрійовича

/Прізвище, ім'я, по батькові/

1. Тема роботи _____________________________________

2. Термін здачі студентом закінченої роботи __________

3. Вхідні дані до роботи згідно методичних вказівок

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити, і термін їх виконання)

1. _________________________________________________

2. _________________________________________________

3. _________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу /порівняльні таблиці, додатки, графіки /

6. Дата видачі завдання

Керівник ______ О.М. Бериславська

/підпис/ /прізвище, ініціали/

Студент ______ І.А. Карпов

/підпис/ /прізвище, ініціали/

Додаток в реферат

При складанні реферату слід вказати наступне:

Курсова робота (тема) 30 с., 14 джерел та 1 додаток.

Об'єкт дослідження –

Предмет дослідження –

Мета роботи –

Методи дослідження:

Результати дослідження:

Додаток г

ЗМІСТ

Перелік умовних скорочень

Вступ

РОЗДІЛ 1 Банкрутство як правовий механізм регулювання підприємницької діяльності

    1. Поняття та ознаки неплатоспроможності

    1. Поняття та ознаки банкрутства

    1. Матеріально-правові та процесуально-правові умови порушення провадження у справі про банкрутство

РОЗДІЛ 2 Судові процедури в процесі банкрутства

2.1 Розпорядження майном боржника

2.2 Санація

2.3 Мирова угода

2.4 Ліквідаційна процедура

РОЗДІЛ 3 Особливості банкрутства містоутворюючих підприємств

3.1 Поняття та ознаки містоутворюючого підприємства

3.2 Порядок проведення процедури банкрутства містоутворюючого підприємства

Висновки

Перелік посилань

Додаток Д

Приклади оформлення бібліографічних описів джерел,

використаних у роботі

ПРИКЛАД 1

Оформлення бібліографічних записів, рекомендованих Книжковою палатою України на підставі наказу № 63 ВАК України від 26.01.2008 р. та Державного стандарту України ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»

Книги

Однотомний документ

Один автор:

  1. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота = That is more expensive than silver and gold : [розповідь про 70-річний шлях Київ. ювелір. з-ду] / Наталія Дмитрівна Матюх ; [ред. рада: Цюпко С. В. (голова) та ін.]. — К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. : іл., портр. — (Ювеліри України ; т. 1). — ISBN 966-965-810-1.

  2. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів : Кальварія, 2005. — 196, [1] с. : портр. — (Першотвір = Individual). — ISBN 966-663-178-4.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]