Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_KR_2011_gosp_pravo.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
07.12.2018
Размер:
275.97 Кб
Скачать

2. Вимоги до структури роботи.

Структурно роботу умовно поділяють на

- вступну частину;

- основну частину;

- додатки.

Вступна частина містить такі структурні елементи:

- титульний аркуш;

- завдання ;

- реферат

- зміст;

- перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів.

Основна частина містить такі структурні елементи:

- вступ;

- суть роботи;

- висновки;

- рекомендації;

- перелік посилань.

Додатки розміщують після основної частини роботи.

Вимоги до структурних елементів вступної, основної частини і додатків - відповідно до розділу 3.

Структурні елементи "Титульний аркуш", "Завдання", "Реферат", "Зміст", "Вступ", "Суть роботи", "Висновки", "Перелік посилань" є обов'язковими.

3. Вимоги до змісту роботи.

Структурні елементи вступної частини.

Титульний аркуш.

Титульний аркуш є першою сторінкою роботи і пра­вить за основне джерело бібліографічної інформації, необхід­ною для оброблення і пошуку документа.

Титульний аркуш містить дані, які подають у такій по­слідовності:

а) вимоги про назву навчального закладу (без скоро­чень);

б) найменування кафедри;

в) повна назва документа;

г) підпис керівника роботи;

д) місце і рік складання роботи.

Слово "КУРСОВА РОБОТА" пишуть (друкують) ве­ликими літерами посередені рядка. Назву роботи також пи­шуть (друкують) великими літерами.

Переноси слів у заголовках титульного аркуша не до­пускаються.

Підписи осіб оформлюють таким чином: ліворуч ука­зують шифр академгрупи студента, нижче - посади керівника роботи, далі залишають вільне місце для особистих підписів і праворуч від них у відповідних рядках уміщують перші літери імен з крапкою та прізвища осіб, які підписали роботу.

Місто і рік складання роботи вміщують посередені рядка в нижній частині титульного аркуша (місто складання роботи розташовують строчкою вище, ніж рік). Слово "рік" або скорочення "р" не вживаються.

Приклад оформлення титульних аркушів наведено у додатку А.

Завдання оформляється за встановленою формою (додаток Б).

Реферат – скорочений виклад змісту роботи з основними фактичними відомостями і висновками. Він повинен вміщуватися на одній сторінці.

Реферат складається з таких елементів: відомості про обсяг роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, посилань та додатків, тексту реферату.

Текст реферату включає предмет, характер і мету роботи, метод проведення роботи, конкретні результати, висновки щодо особливостей, важливості, можливості застосування в практичній діяльності (додаток В).

Зміст.

Зміст розташовують безпосередньо після титульного аркуша, починаючи з нової сторінки.

До змісту включають: перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів; вступ; послідовно пере­лічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки) суті роботи; висновки; рекомен­дації; перелік посилань; назви додатків і номери сторінок, які містять початок матеріалу. У змісті можуть бути перелічені номери й назви ілюстрацій та таблиць з зазначенням сторінок, на яких вони вміщені.

Приклад змісту наведено у додатку Г.

При складанні змісту (плану) слід мати на увазі, що найменування курсової роботи та одного з її розділів (або підрозділів) не повинні бути тотожними.

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів.

Усі прийняті у роботі малопоширені умовні позначен­ня, символи, одиниці, скорочення і терміни пояснюють у пере­ліку, який вміщують безпосередньо після змісту, починаючи з нової сторінки.

Незалежно від цього за першої появи цих елементів у тексті роботи наводять їх розшифровку.

Структурні елементи основної частини.

Вступ.

У вступі коротко викладають оцінку сучасного стану проблеми, стислий огляд літератури, що існує з приводу до­сліджуваного явища; обґрунтовується актуальність вибраної теми (практична і теоретична значимість, необхідність); вступ містить об'єкт дослідження (тобто яке явище реального життя вивчається); предмет дослідження (той "кут зору", під яким об'єкт буде вивчатись; предмет дослідження звичайно міс­титься у назві курсової роботи); методи дослідження; загальну мету курсової роботи і конкретні завдання дослідження (реко­мендується, щоб їх число і формулювання було узгоджено з числом і формулюванням розділів і пунктів (або підрозділів) курсової роботи).

Наприклад, Актуальність теми. Необхідно визначити актуальність теми, її значення для правовідносин, що склалися в сфері господарювання. Вказати, які вчені правознавці займалися даною проблематикою в Україні (або надати посилання на досвід зарубіжних вчених). Окреслити коло проблемних питань, невирішеність яких негативно позначається на судовій практиці та призводить до недостатнього захисту прав господарюючих суб’єктів.

Мета роботи полягає в комплексному теоретичному дослідженні окремого правового інституту (або виду господарської діяльності) на базі аналізу українського законодавства та судової практики. Згідно з метою роботи необхідно визначити перелік основних завдань дослідження.

Об'єкт і предмет дослідження. Об'єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають між господарюючими суб’єктами в процесі здійснення певного виду господарської діяльності Предметом дослідження є норми чинного законодавства, що регламентують права та обов’язки суб’єктів господарювання при здійснені господарської діяльності, а також практика застосування цих норм.

Методи дослідження. У процесі дослідження поставлених питань допускається використовувати крім загальнонаукових методів, а саме: аналізу, синтезу, індукції та дедукції також і такі методи як: історико-правовий метод; метод формально-логічного аналізу; метод системного та структурно-функціонального аналізу; метод статистичного аналізу; порівняльно-правовий метод.

Обґрунтованість і достовірність положень, висновків і рекомендацій. Студенту необхідно показати, що положення, висновки і рекомендації, наведені (використані) в роботі, є обґрунтованими і достовірними, тобто реально існуючими в теоретичній і практичній галузях.

Наукове значення результатів роботи. Якщо обрана студентом тема достатньою мірою не досліджена, в процесі її вивчення виникає багато дискусійних питань, то сформульовані студентом висновки і рекомендації можуть нести певну новизну, наукове значення і рахуватися як окрема думка автора.

Практичне значення отриманих результатів. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що зроблені висновки і пропозиції повинні відображати позитивні і негативні сторони правотворчої та правозастосовчої діяльності і визначати можливі шляхи вдосконалення законодавства та практики його застосування.

Структура роботи. Курсова робота, незалежно від обраної теми, повинна містити: титульний аркуш, реферат, зміст, вступ, основну частину, висновки, список використаних джерел, додатки (за необхідністю).

Вступ розташовують на окремих 2-3 сторінках.

Суть роботи.

Суть роботи - це викладання відомостей про предмет (об'єкт) дослідження, котрі є необхідними й достатніми для розкриття сутності даної роботи (опис теорії, методів роботи) та її результати. Суть роботи викладають, поділяючи матеріал на розділи. Розділи можуть поділятися на підрозділи і пункти. Пункти, якщо це необхідно, поділяють на підпункти. Кожен пункт і підпункт повинен містити закінчену інформацію.

Основну структурну частину роботи складають розді­ли. Суть роботи повинна містити, як правило, від 2 до 4 розді­лів (не менше двох). Кожний розділ повинен висвітлювати са­мостійне питання теми, що вивчається, а якщо розділ поділено на підрозділи, то кожний підрозділ - окрему частину цього пи­тання.

При написанні розділів і підрозділів слід добиватися збереження логічного зв'язку між ними, послідовного перехо­ду від одного підрозділу до іншого всередині розділів, від од­ного розділу до іншого.

Зміст розділів, підрозділів і пунктів повинен відпові­дати їх найменуванням, бути обґрунтованим. За обсягом вони повинні бути приблизно рівні між собою. Розділи необхідно завершувати стислими висновками (слово "висновки" не пи­шеться).

Висновки.

Висновки вміщують безпосередньо після викладання суті роботи, починаючи з нової сторінки.

У висновках наводять оцінку одержаних результатів роботи або її окремого стану (негативних також) з урахуван­ням світових тенденцій вирішення поставленої задачі, можливі галузі використання результатів роботи, наукову, соціальну значущість роботи. Текст висновків може поділятись на пунк­ти.

Рекомендації.

У роботі на основі одержаних висновків можуть наво­дитись рекомендації. Рекомендації вміщують після висновків, починаючи з нової сторінки. Текст рекомендацій може поділя­тись на пункти.

Перелік посилань.

Перелік джерел, на які є посилання в основній частині роботи наводять наприкінці тексту роботи, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту мають бути посилання.

Бібліографічні описи в переліку посилань подають од­ним із таких способів: в порядку появи посилань у тексті, в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, в хронологічному порядку. Бібліографічні описи посилань у пе­реліку наводять відповідно до чинних стандартів з бібліотеч­ної та видавничої справи.

! Увага. Перелік містить тільки ті джерела, на які є посилання в тексті роботи. Кількість джерел, використаних при написанні курсової роботи, повинна бути не менше ніж 15.

Приклад оформлення бібліографічного опису наведе­но у додатку Д.

Призначення додатків.

У додатках вміщують матеріал, який:

  • є необхідним для повноти роботи, але включення його до основної частини може змінити впоряд­коване й логічне уявлення про роботу;

  • не може бути послідовно розміщений в основній частині роботи через великий обсяг або способи відтворення.

У додатки можуть бути включені:

  • додаткові ілюстрації або таблиці;

  • матеріали, які через великий обсяг, специфіку викладання або форму подання не можуть бути внесені до основної частини (оригінали фото­графій, формули, розрахунки та ін.).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]