Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Болотіна Право соціального захисту / Право Соц.Зах.УкраЇни(Ч.2).doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
2.8 Mб
Скачать

13.3. Пенсії за віком

Загальні умови призначення пенсії за віком встановлено у статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування": особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення чоловіками 60 років, жінками — 55 років та наявності страхового стажу не менше п'яти років. Отже, є дві умови — пенсійний вік і страховий стаж.

Зауважимо, що раніше законодавством передбачалося також дві умови для призначення пенсії за віком — пенсійний вік і трудовий стаж, але трудовий стаж мав становити для чоловіків не менше 25 років, а для жінок — 20 років (ст. 12 Закону України "Про пенсійне забезпечення"). Водночас стаття 68 за­значеного Закону допускала і призначення пенсій за умови неповного стажу з відповідним зменшенням розміру пенсії.

Згідно з частиною 1 статті 27 розмір пенсії за віком визначається за форму­лою П = Зп х Кс, де П — розмір пенсії, у гривнях; Зп — заробітна плата (дохід) застрахованої особи, визначена відповідно до статті 40 цього Закону, з якої

345

Глава 13

трійному розмірі. Робота в м. Ленінграді у період його блокади в роки ВеликоїВітчизняної війни з 8 вересня 1941 р. по 27 січня 1944 р. зараховується в стаж роботи у потрійному розмірі, час проживання в м. Ленінграді в цей період — у подвійному розмірі. Встановлено також пільги щодо обчислення стажу за ро­боту в деяких медичних закладах. Так, робота в лепрозорних і протичумних закладах, у закладах (відділеннях) по лікуванню осіб, заражених вірусом іму­нодефіциту людини або хворих на СНІД, у патологоанатомічних і реанімацій­них відділеннях лікувальних закладів зараховується до стажу роботи у по­двійному розмірі.

Водночас Законом передбачено включення в повний стаж роботи окремих видів робіт, які мають меншу тривалість. Робота на водному транспорті протя­гом повного навігаційного періоду зараховується за рік роботи. Робота протя­гом повного сезону на підприємствах і в організаціях сезонних галузей промис­ловості, незалежно від відомчої підпорядкованості підприємств і організацій, — за списком, що затверджується Кабінетом Міністрів України, зараховуєть­ся до стажу роботи за рік роботи. Інші сезонні роботи зараховуються до стажу роботи за їх фактичною тривалістю.

Спеціальний стаж роботи — це тривалість роботи з урахуванням умов праці (небезпечності, шкідливості, важкості), або умов праці, які пов'язані із ризи­ком для здоров'я (наприклад, у місцевості, що визнана територією радіоактив­ного забруднення), а також інших періодів суспільно-корисної діяльності, які відповідно до законодавства зараховуються до такої роботи. Спеціальний стаж роботи, як правило, дає право на пільгове пенсійне забезпечення.

Вислуга років — це тривалість трудової діяльності окремих категорій пра­цівників, зайнятих на роботах (посадах), виконання яких тягне втрату профе­сійної працездатності до настання загального пенсійного віку (ст. 51 Закону про пенсійне забезпечення). Прикладом таких робіт за раніше чинним законо­давством є окремі роботи в авіації; безпосереднє здійснення організації та пе­ревезень на залізничному транспорті, метрополітені; вантажно-розвантажу­вальні роботи у портах, на річковому та морському транспорті; роботи на лісо­заготівлях і лісосплаві; геологорозвідувальні роботи в польових умовах; робо­та деяких артистів театрів та інших театрально-видовищних підприємств і ко­лективів; робота в будинках-інтернатах для престарілих та інвалідів тощо. Вод­ночас за законодавством термін "вислуга років" застосовується також для по­значення роботи (служби) державних службовців, прокурорських працівників, суддів, військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та ін.

Трудовий стаж підтверджується трудовою книжкою, а в необхідних ви­падках додатковими довідками підприємств, наприклад про шкідливі умови праці. Постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 р. № 637 затверджено Порядок підтвердження наявного трудового стажу для призна­чення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній.

Визнання трудового стажу для пенсійного забезпечення тісно пов'язане з встановленням різного роду пільг, коли одному виду трудової діяльності на-

344

Пенсії у солідарній системі

лається перевага перед іншими, за що встановлюються пільги щодо трива­лості стажу, його кратного обрахування, розміру пенсій для таких праців­ників. Постановою правління Пенсійного фонду України від 10 листопада 2006 р. № 18-1 затверджено Порядок підтвердження періодів роботи, що за­раховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років. Якщо остаточно буде упроваджено принцип єдиних умов пенсійного забезпечення, то відпаде й необхідність для обліку різних видів та особливостей трудового стажу. Заміна трудового стажу на страховий стаж здатна значно спростити юридичний механізм призначення пенсій. Якщо має значення лише факт сплати страхових внесків, то не має значення, яку тру­дову функцію виконувала ця застрахована особа. Деяким зарубіжним краї­нам такий підхід дав змогу взагалі відмовитися від ведення трудових книжок на працівників. В Україні поки що зберігають чинність закони, які передба­чають право певних категорій на пенсію за умовами, відмінними від загаль­них. Це призводить до збереження значного числа нормативно-правових актів, що значно ускладнює процедуру врахування трудового стажу, особливо якщо працівник працював у різних відомствах. У перспективі, якщо така система буде скасована, необхідність враховувати специфіку трудової діяльності для призначення пенсій відпаде, і законодавство стане більш доступним для ро­зуміння пересічних громадян.

Зауважимо нарешті, що трудовий стаж має юридичне значення не тільки для сфери соціального захисту, а й для трудових правовідносин, визначення трудової функції працівника, оплати його праці, встановлення надбавок для стимулювання трудової діяльності тощо. Ці питання — сфера трудового права і в цій роботі не розглядаються.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Болотіна Право соціального захисту