Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Болотіна Право соціального захисту / Право Соц.Зах.УкраЇни(Ч.2).doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
2.8 Mб
Скачать

Глава 14

визначення на підставі актуарних розрахунків строку запровадження накопи­чувальної системи пенсійного страхування та розмірів відрахувань до неї; ви­значення суми витрат державного бюджету на підвищення заробітної плати працівникам бюджетної сфери, пов'язане із запровадженням накопичувальної системи пенсійного страхування; перегляд вікових категорій застрахованих осіб, які сплачують внески до Накопичувального пенсійного фонду, тощо. За­провадження накопичувальної системи пенсійного страхування передбачаєть­ся до 2009 р.

Згідно зі ст. 9 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсій­не страхування" За рахунок коштів Накопичувального фонду, що облікову­ються на накопичувальних пенсійних рахунках, здійснюються такі пенсійні виплати:

  1. довічна пенсія з установленим періодом;

  2. довічна обумовлена пенсія;

  3. довічна пенсія подружжя;

  4. одноразова виплата.

Право на отримання довічної пенсії або одноразової виплати за рахунок коштів Накопичувального фонду, облікованих на накопичувальному пенсій­ному рахунку особи, виникає в неї з досягненням пенсійного віку, передбаче­ного статтею 26 цього Закону.

Розмір довічної пенсії розраховується страховою організацією актуарно, виходячи з вартості оплаченого договору страхування довічної пенсії, з ураху­ванням майбутнього інвестиційного доходу, забезпечуваного страховою орга­нізацією, видатків, пов'язаних з подальшим інвестуванням зазначених сум, та з урахуванням середньої для чоловіків і жінок величини тривалості життя.

Виплата довічної пенсії здійснюється у строки і в порядку, що визначені договором страхування довічної пенсії.

У разі якщо сума належних застрахованій особі на момент набуття права на пенсію пенсійних активів не досягає мінімальної суми коштів, необхідної для оплати договору страхування довічної пенсії, визначеної Державною ко­місією з регулювання ринків фінансових послуг України, то ця особа (а в разі її смерті — члени її сім'ї чи спадкоємці) має право на отримання одноразо­вої виплати.

На вимогу застрахованої особи одноразова виплата здійснюється в разі ви­їзду цієї особи за кордон на постійне місце проживання.

У разі смерті застрахованої особи до досягнення нею пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, належні їй пенсійні активи успадко­вуються в порядку, визначеному Цивільним кодексом України, якщо застра­хована особа не визначила конкретних осіб, які мають право на їх отримання. Застрахована особа має право у будь-який час визначити конкретних осіб, які мають право на отримання коштів у сумі, облікованій на її накопичувальному пенсійному рахунку, в разі її смерті, та визначити, в яких частках повинні бути розподілені між ними зазначені кошти.

374

Пенсійні виплати за рахунок коштів Накопичувального фонду

Страхова організація, що здійснює виплати довічних пенсій, зобов'язана пропонувати застрахованій особі таківиди довічних пенсій: довічна пенсія з установленим періодом, довічна обумовлена пенсія, довічна пенсія по­дружжя.

Довічна пенсія з установленим періодом — щомісячна виплата, яка иійснюється протягом життя пенсіонера, але не менше ніж протягом десяти доків з дня її призначення. У разі смерті пенсіонера право на отримання при­значеної довічної пенсії протягом установленого періоду мають спадкоємці, назначені в договорі страхування довічної пенсії або визначені відповідно до Цивільного кодексу України.

Довічна обумовлена пенсія — щомісячна виплата, яка здійснюється про­тягом життя пенсіонера.

У разі якщо загальна сума довічної обумовленої пенсії, виплачена пенсіоне­ру на момент смерті, є меншою, ніж сума вартості договору страхування ло­гічної пенсії на час його укладення, різниця коштів між зазначеними сумами зжплачується спадкоємцям, зазначеним у договорі страхування довічної пенсії і5о визначеним відповідно до Цивільного кодексу України.

Довічна пенсія подружжя — щомісячна виплата, яка здійснюється протя­гом життя пенсіонера, а після його смерті — його чоловіку (дружині), який і нка) досяг пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, протягом ного життя.

Застрахована особа має право вільного вибору одного з видів довічних пенсій, зазначених у статті 57 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Контрольні запитання та завдання

  1. Поясніть зміст і призначення накопичувальної системи пенсійного стра­ хування. За яких умов буде упроваджено таке страхування?

  2. Яке правове становище Накопичувального пенсійного фонду? Які основні його завдання та функції?

  3. Які особи братимуть участь у накопичувальному пенсійному страхуванні? На яких підставах?

  4. Які пенсійні виплати передбачено за рахунок Накопичувального фонду?

  5. Дайте визначення таких понять: "довічна пенсія з установленим періо­ дом", "довічна обумовлена пенсія", "довічна пенсія подружжя". На яких умо­ вах здійснюються такі виплати?

375

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Болотіна Право соціального захисту