Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Болотіна Право соціального захисту / Право Соц.Зах.УкраЇни(Ч.2).doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
2.8 Mб
Скачать

Глава 22

  • одержання пільгових путівок для санаторно-курортного лікування тавідпочинку;

  • безплатне забезпечення автомобілем за наявності відповідних медичних показників;

  • безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі) та на автомобільному транспорті загального користування (за винятком таксі) в сільській місцевості в межах адміністративного району;

  • зниження оплати жилої площі та комунальних послуг на 50 % у межах норм, передбачених чинним законодавством;

  • позачергове надання медичної допомоги і 50-відсоткове зниження вар­ тості ліків за рецептом;

  • переважне право на вступ до садівницьких товариств, першочергове пра­ во на вступ до житлово-будівельних кооперативів;

  • першочергове встановлення телефону.

Слід зазначити, що ст. 77 Закону України "Про пенсійне забезпечення" від 5 листопада 1991 р. встановлювала право громадян, які необґрунтовано зазна­ли політичних репресій і згодом були реабілітовані, на підвищення призначе­ної пенсії на 50 % , а членам їх сімей, яких було переселено, — на 25 % мінімаль­ної пенсії за віком. Однак таке підвищення обраховувалося не від розміру мінімальної пенсії, а від значно меншої суми. Постановою Кабінету Міністрів України "Про підвищення розмірів пенсій та інших соціальних виплат окре­мим категоріям пенсіонерів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету" від 3 січня 2002 р. № 1 було передбачено підви­щення пенсій виходячи з розміру 19 гривень 91 копійка, у тому числі громадя­нам, які необґрунтовано зазнали політичних репресій і згодом були реабі­літовані, та членам їх сімей, яких було примусово переселено. Новий Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 9 лип­ня 2003 р. не передбачає підвищень та пенсійних пільг, за деякими винятками на перехідний період. Водночас Прикінцевими положеннями Закону було збе­режено вже призначені підвищення.

Щодо житлово-комунальних пільг, то вони надаються репресованим грома­дянам за рахунок субвенцій, затверджених місцевим бюджетам з Державного бюджету України, на надання пільг, субсидій та допомог населенню.

Законом України від 28 грудня 2007 р. № 107-УІ встановлено обмеження щодо деяких пільг, призначених за Законом України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні". Статтю 6 доповнено частиною 10, згідно з якою пільги з оплати жилої площі, комунальних послуг і проїзду надаються за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї у розрахунку на одну осо­бу за попередні шість місяців не перевищував величини доходу, який дає пра­во на податкову соціальну пільгу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Ця норма набирає чинності з 1 травня 2008 р. і діє до 31 грудня 2008 р. (ч. 6 п. 2 Розділу III "Прикінцеві положення" Закону України від 28 грудня 2007 р. № 107-VI).

572

- їгзний захист окремих категорій населення

Особи, реабілітовані відповідно до цього Закону, мають право на безплатнусультацію адвокатів з питань, пов'язаних з реабілітацією.

Реабілітованим, які мають право на передбачені цим Законом пільги, ви­лається посвідчення єдиного зразка, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Видача цього посвідчення проводиться за місцем проживання виконавчими ї-:мІтетами відповідних місцевих Рад.

Чинність статей 4, 5 та 6 цього Закону поширюється на жертви політичних репресій, що були реабілітовані до прийняття цього Закону. Зокрема, постано-вою Верховної Ради України "Про порядок надання пільг реабілітованим особам, які були репресовані за межами республіки і проживають на території України від 19 листопада 1992 р. № 2805-ХП14 встановлено надати пільги, передбачені Законом України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні", особам, які були піддані необґрунтованим політичним репресіям за рішеннями радянських органів на територіях республік колишнього СРСР, і-голом реабілітовані в установленому порядку і постійно проживають в Укра­їні. Підставою надання пільг є документи про їх реабілітацію, видані уповно­важеними на це органами колишніх союзних республік Союзу РСР.

Слід взяти до уваги, що згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (п. 16 ст. 6) учасниками бойових дій визнаються вояки Української повстанської армії, які брали участь у бойових пях проти німецько-фапіистських загарбників на тимчасово окупованій тери­торії України в 1941—1944 рр., які не вчинили злочинів проти миру і людства та реабілітовані відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв по--хітичних репресій в Україні". На таких осіб поширюються пільги, встановлені ^ля. учасників бойових дій у статті 12 Закону України "Про статус ветеранів зійни, гарантії їх соціального захисту".

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000 р. № 1867 за­тверджено Комплексну програму пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій. Ця Програма передбачає заходи для здійснення пошу­ку, ведення обліку, впорядкування, збереження та утримання розташованих в Україні та за її межами поховань осіб, які проживали на території сучасної України в минулому і загинули чи померли внаслідок воєн, депортацій та полі­тичних репресій. Метою Програми є здійснення на території України пошуку та ведення державного обліку всіх невідомих поховань жертв війни та політич­них репресій, їх належного впорядкування, збереження та утримання, а та­кож поховання останків осіб, знайдених під час пошукових робіт. Постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1523 затверджено захо­ди, спрямовані на виконання Комплексної програми пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій на 2006—2010 роки. Зокрема пе­редбачено створення централізованого банку даних про поховання жертв війни та політичних репресій; забезпечення виконання робіт, пов'язаних з ексгума-

4Відомості Верховної Ради України. — 1993. — М2. — Ст. 11.

573

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Болотіна Право соціального захисту