Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Болотіна Право соціального захисту / Право Соц.Зах.УкраЇни(Ч.2).doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
2.8 Mб
Скачать

Глава 20

  1. встановлення цін / тарифів на житлово-комунальні послуги відпо­ відно до закону;

  2. затвердження норм споживання та якості житлово-комунальних послуг, контроль за їх дотриманням та ін.

Отже, із введенням у дію цього Закону встановлено новий порядок визна­чення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги.

Для громадян, які мають пільги щодо оплати житлово-комунальних послуг, норми користування такими житлово-комунальними послугами встановлено постановою Кабінету Міністрів України № 879 від 1 серпня 1996 р. (із наступ­ними змін, і доп.).

Для призначення субсидій громадянин, особа якого посвідчується паспор­том або іншим документом, подає до відділу (управління) субсидій заяву, довід­ку про зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, довідки про доходи кожного із зареєстрованих та декларацію про їх доходи і майновий стан згідно з формами, затвердженими Мінпраці, та відомості про забезпеченість житловою площею та комунальними послугами.

Субсидія розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, у тому числі осіб, призваних на строкову військову службу. Кількість осіб визначається на початок місяця, в якому надійшло звернення за призна­ченням субсидії.

Субсидія не призначається, якщо:

  1. у житлових приміщеннях (будинках) зареєстровані працездатні громадя­ ни працездатного віку, які не працювали і не навчалися за денною формою у вищих навчальних закладах І—IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах протягом трьох місяців, що передують місяцю звернен­ ня за призначенням субсидії (крім громадян, які доглядають за дітьми до до­ сягнення ними трирічного віку; громадян, які доглядають за дітьми, що по­ требують догляду протягом часу, визначеного в медичному висновку лікуваль­ но-консультаційної комісії, але не більш як до досягнення ними шестирічного віку; громадян, які мають трьох і більше дітей віком до 16 років і зайняті доглядом за ними; громадян, що доглядають за інвалідами І групи або дітьми- інвалідами віком до 16 років, а також за особами, які досягли 80-річного віку), та не були зареєстровані у службі зайнятості населення як такі, що шукають роботу;

  2. уповноважений власник (співвласник) житла, наймач житла у державно­ му та громадському житловому фонді, член житлово-будівельного кооперати­ ву, власник (співвласник) житлового приміщення, на якого відкрито особовий рахунок, або будь-яка особа, що зареєстрована разом з ним у житловому при­ міщенні (будинку), здає за договором у найом або в оренду житлове приміщен­ ня (будинок);

  3. уповноважений власник (співвласник) житла, наймач житла у державному та громадському житловому фонді, член житлово-будівельного кооперативу, влас-

472

.

Ієсжавна соціальна допомога у зв'язку з малозабезпеченістю

: (співвласник) житлового приміщення, на якого відкрито особовий рахунок, . особи, які зареєстровані разом з ним у житловому приміщенні (будинку), ма-ггь у своєму володінні (користуванні) чи володінні (користуванні) дружини (чо­ловіка, неповнолітніх дітей) у сукупності більше ніж одне житлове приміщення •Ктуншок), загальна площа яких у сумі перевищує встановлені у пункті 4 цього Зхіоження норми володіння чи користування загальною площею житла.

У випадках придбання житлового приміщення (будинку) субсидія для жлпкодування витрат на оплату користування житлом або його утримання та зеїїеунальних послуг (водо-, тепло-, газопостачання, водовідведення, електро-таергія, вивезення побутового сміття та рідких нечистот), а також на придбан-ізе скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призна­чається не раніше ніж через рік з місяця придбання;

4) уповноважений власник (співвласник) житла, наймач житла у державно­му та громадському житловому фонді, член житлово-будівельного кооперати­ву, власник (співвласник) житлового приміщення, на якого відкрито особовий трунок, та особи, які зареєстровані разом з ним у житловому приміщенні (бу-хгнку), мають у своєму володінні чи володінні їх дружин (чоловіків, непов-їссітніх дітей) більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму). .::: ~ьому не враховуються транспортні засоби, які згідно із законодавством не є об'єктами оподаткування (крім тракторів на гусеничному ходу).

Наявність (відсутність) у власності або володінні зазначених осіб іншого жгтлового приміщення (будинку) та більше ніж одного автомобіля, транспорт­ного засобу (механізму) декларується під час подання заяви про призначення губстт.тії.

Виходячи з конкретних обставин, що склалися, на підставі рішень район-жжх. районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій та вико-айіачих органів міських і районних рад або утворених ними комісій відділи управління) субсидій можуть призначати субсидії, як виняток, у разі наяв­ності названих умов. Рішення про призначення (непризначення) субсидії в ~і:-:их випадках приймається на підставі акта обстеження матеріально-побу-тших умов сім'ї.

Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних по-—тут призначається на основі середньомісячного, а для придбання скрапленого 75.зу, твердого та рідкого пічного побутового палива — на основі річного сукуп-н :то доходу осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), за попе­редній календарний рік з урахуванням коефіцієнта зростання середньої заро­бітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки.

Розрахунок середньомісячного сукупного доходу сім'ї для призначення до-зомоги на догляд провадиться відповідно до Методики обчислення сукупного заходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої спільним нака-юм Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства фінансів, Міністер­ства економіки, Державного комітету статистики України від 15 листопада 2001 р. (із наступними змін, і доп.).

473

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Болотіна Право соціального захисту