Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Болотіна Право соціального захисту / Право Соц.Зах.УкраЇни(Ч.2).doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
2.8 Mб
Скачать

Глава 22

Згідно зі статтею 3 Закону України "Про біженців" біженець не може бутивисланий або примусово повернутий до країн, де його життю або свободі загро­жує небезпека через його расу, віросповідання (релігію), національність, гро­мадянство (підданство), належність до певної соціальної групи або політичні переконання. Біженець не може бути висланий або примусово повернутий до країн, де він може зазнати катувань та інших жорстоких, нелюдських або та­ких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, або з якої він може бути висланий або примусово повернутий до країн, де його життю або свободі загрожує небезпека через його расу, релігію, національність, грома­дянство (підданство), належність до певної соціальної групи або політичні пе­реконання. Дія цієї статті не поширюється на біженця, засудженого в Україні за вчинення тяжкого злочину.

Україна сприяє збереженню єдності сімей біженців. Члени сім'ї особи, якій надано в Україні статус біженця, мають право з метою возз'єднання сім'ї в'їха­ти в Україну і набути статусу біженця, за відсутності умов, передбачених абза­цами другим — четвертим статті 10 цього Закону. Біженці мають право з ме­тою возз'єднання сім'ї вільно залишити територію України.

Порядок надання біженцям грошової допомоги та пенсії затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 липня 1998 р. № 1016.

Для розгляду питання про надання грошової допомоги біженці можуть звер­нутися із заявами до органів міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а для вирішення питання про призна­чення пенсії — до управлінь Пенсійного фонду в районах, містах і районах у містах.

Для одержання біженцями грошової допомоги до органу міграційної служ­би за місцем їх тимчасового проживання подаються такі документи: заява про надання одноразової грошової допомоги на придбання товарів першої потреби; заява про надання одноразової грошової допомоги на відшкодування вартості переїзду до регіонального пункту тимчасового розміщення біженців, регіону тимчасового розселення біженців або до іншого місця, обраного біженцем для проживання; копія посвідчення біженця або копія довідки, виданої органом міграційної служби, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу; копія направлення органу міграційної служби — у разі направлення біженця до ре­гіонального пункту тимчасового розміщення біженців чи регіону тимчасового розселення біженців.

На підставі поданих документів орган міграційної служби приймає рішення про надання біженцям відповідної грошової допомоги або про відмову в на­данні такої допомоги. Якщо біженці мають засоби до існування в Україні, їм може бути відмовлено в наданні грошової допомоги.

Рішення про надання біженцю грошової допомоги або відмову в наданні такої допомоги приймається органом міграційної служби протягом трьох днів з дня подання заяви з усіма необхідними документами.

Для одержання біженцями пенсії до управління Пенсійного фонду в райо-

580

Соціальний захист окремих категорій населення

ас стах і районах у містах за місцем їх тимчасового проживання подаютьсяшк. документи: заява про призначення пенсії; копія посвідчення біженця або довідки, виданої органом міграційної служби, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу; інші документи, передбачені законодавством України для пенсійне забезпечення. На підставі поданих документів управління пенсійного фонду протягом 10 днів з дня подання заяви з усіма необхідними документами приймає рішення про призначення пенсії або про відмову в її

признаЧЄННІ.

Допомога біженцям складається з одноразової грошової допомоги

На придбання товарів першої потреби та одноразової грошової допомоги на

вартості переїзду до регіонального пункту тимчасового розмі­щення біженців, регіону тимчасового розселення біженців або до іншого місця, мг : і ного біженцем для проживання.

Розмір одноразової грошової допомоги для придбання товарів першої потре-їіве становить: один неоподатковуваний мінімум доходів громадян на кожну €ісобу, яка досягла 16 років; 60 % одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на кожну дитину віком до 16 років.

Одноразова грошова допомога для придбання товарів першої потреби ви-ьхачується двома частинами: 50 % протягом п'яти днів після прийняття рішен­ії про надання зазначеної грошової допомоги, решта — протягом десяти днів жісля прибуття біженця до регіонального пункту тимчасового розміщення їсженців, регіону тимчасового розселення біженців або до іншого місця, обра-зеого біженцем для проживання, і реєстрації в органі внутрішніх справ.

Розмір одноразової грошової допомоги на відшкодування вартості переїзду їжзначається виходячи з фактичної вартості проїзду до місця тимчасового про­давання, але не більше вартості проїзду залізничним транспортом у плацкарт­ному вагоні.

Грошова допомога виплачується:

а) для придбання товарів першої потреби: перша частина — Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за місцем тимчасового проживання біженця до його переїзду до регіонального пункту тимчасового розміщення біженців чи регіону тимчасового розселення біженців; друга частина — Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севасто­ польською міськими державними адміністраціями за місцем тимчасового про­ живання біженця після його переїзду до регіонального пункту тимчасового розміщення біженців чи регіону тимчасового розселення біженців;

б) на відшкодування переїзду до регіонального пункту тимчасового розмі­ щення біженців, регіону тимчасового розселення біженців або до іншого місця, обраного біженцем для проживання, — Радою міністрів Автономної Респуб­ ліки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державни­ ми адміністраціями, до структури яких входить орган міграційної служби, що отримав відповідну заяву.

581

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Болотіна Право соціального захисту