Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Болотіна Право соціального захисту / Право Соц.Зах.УкраЇни(Ч.2).doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
2.8 Mб
Скачать

Глава 20

Для обчислення суми доходів ураховуються доходи в грошовій та нату­ральній формах, а також в іноземній валюті за кордоном з будь-яких джереляк на території України, так і за її межами. При визначенні сукупного доходу органи, що призначають допомогу, користуються всіма офіційними джерела­ми, які містять інформацію про доходи громадян, у тому числі інформацією органів державних податкових адміністрацій.

До сукупного доходу сімей (одержувачів) входять:

 1. нарахована заробітна плата; плата за роботу в колективному сільськогос­ подарському підприємстві; надбавки і доплати всіх видів; премії, установлені за системами оплати праці на підприємстві, в установі, організації; відсоткові надбавки і щорічна винагорода з фонду матеріального заохочення за підсумка­ ми роботи за рік підприємства, установи чи організації;

 2. інші грошові виплати, які мають систематичний характер (польове забез­ печення, доплати за роз'їзний та рухомий характер роботи тощо, крім виплат на відрядження);

 3. стипендії, пенсії, допомога (крім одноразової допомоги при народженні дитини, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається за рішен­ нями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форм власності, у тому числі громадських та благо­ дійних), допомога на навчання, безпосередньо отримана особою від підприєм­ ства, установи чи організації, за винятком коштів, отриманих на умовах пози­ ки чи кредитів. При цьому до сукупного доходу не включається відповідна допомога, для призначення якої обчислюється сукупний дохід;

 4. доходи від підприємницької діяльності та іншої незалежної професійної діяльності, у тому числі доходи адвокатів, приватних нотаріусів та від заняття літературною, художньою, музичною, артистичною та іншою творчою діяльні­ стю;

 5. усі види винагород, які виплачуються штатним (позаштатним) літератур­ ним працівникам, художникам, фотокореспондентам та іншим особам з фонду авторського гонорару, а також винагороди, які виплачуються за публічне ви­ конання творів;

 6. матеріальне забезпечення відповідно до Закону України "Про загально­ обов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття";

 7. доходи від здавання житлового приміщення (будинку) або інших будов у найох або в оренду (на підставі довідок органів державних податкових адміністрацій);

 8. натуральна оплата праці;

9) грошове забезпечення військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби;

10) суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, заподіяної пра­цівникові за ушкодження його здоров'я, що пов'язане з виконанням ним тру­дових обов'язків;

11) заробіток учнів та студентів, які поєднують навчання з постійною робо­тою на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та господарювання;

474

,

Державна соціальна допомога у зв'язку з малозабезпеченістю

 1. суми, які виплачувалися за час вимушеного прогулу та суми за час ви-игі—еного прогулу при затримці виконання рішення про поновлення на роботі працівника;

 2. нараховані аліменти;

 3. фактичний заробіток осіб, які працювали у фізичних осіб;

1-5) суми індексації грошових доходів населення та компенсації працівни-Еазс зтрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів їх ви-

 1. доходи від особистого селянського господарства, земельних ділянок, заьханих для ведення городництва, сінокосіння, випасання худоби, та земель- 38і:Е частки (паю), виділеної внаслідок розпаювання землі;

 2. допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю;

 3. інші доходи, які підлягають оподаткуванню відповідно до законодав-

Якщо серед зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) є громадяни, всі перебувають у трудових відносинах з підприємством, установою чи організа­цією або займаються індивідуальною підприємницькою діяльністю, або зареєст-жаані в службі зайнятості як такі, що шукають роботу, або не перебувають у :; удових відносинах з підприємством, установою чи організацією, але мають хр&зо на отримання субсидії і подають довідки до відділів (управлінь) субсидій іро відсутність доходів за будь-який місяць протягом періоду, за який визна­чається сукупний дохід, або місячний дохід яких менший від неоподатковувано­го мінімуму доходів громадян, у розрахунок субсидії для відшкодування витрат зва оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива за кожний такий місяць включається місяч-*тгн дохід на рівні неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Якщо в складі зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) є грома­дяни, які одержують стипендію, соціальні виплати (допомоги по догляду за жжтиною до досягнення нею трирічного віку, за трьома і більше дітьми до 16 років, за інвалідом І групи або особою, яка досягла 80-річного віку, за дити-ною-інвалідом віком до 16 років, а також допомоги по безробіттю) і мають право на отримання субсидії, у тому числі на підставі рішень комісій, під час визна­чення сукупного доходу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) враховуються фактичні розміри стипендій та соціальних виплат.

У разі коли квартиронаймач є студентом, що навчається за денною формою у вищому навчальному закладі І—IV рівнів акредитації або професійно-тех­нічному навчальному закладі, і його середньомісячний дохід менший від неопо­датковуваного мінімуму доходів громадян, у розрахунок субсидії для відшко­дування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапле­ного газу, твердого та рідкого пічного побутового палива включається дохід на рівні неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних по­слуг призначається на шість місяців, а на оплату природного газу, що спожи-

475

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Болотіна Право соціального захисту