Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Болотіна Право соціального захисту / Право Соц.Зах.УкраЇни(Ч.2).doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
2.8 Mб
Скачать

Глава 20

допомоги, фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності і посадовихосіб підприємств, установ та організацій письмові пояснення до документів про доходи та майновий стан, які враховуються під час призначення державної соціальної допомоги;

 • брати участь у здійсненні моніторингу соціальних проблем регіону та вносити до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самовряду­ вання пропозиції щодо поліпшення соціального захисту населення у відповід­ них регіонах, вирішення питань соціального захисту окремих категорій гро­ мадян та сімей з урахуванням регіональних особливостей;

 • подавати відповідним органам пропозиції щодо вирішення питань со­ ціального захисту окремих громадян та сімей.

Вимоги головного державного соціального інспектора та державного со­ціального інспектора у межах виконання їх повноважень є обов'язковими для виконання посадовими особами підприємств, установ та організацій, фізични­ми особами — суб'єктами підприємницької діяльності.

Дії або бездіяльність головного державного соціального інспектора та дер­жавного соціального інспектора можуть бути оскаржені до вищестоящого орга­ну виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, а також до суду.

Контрольні запитання та завдання

 1. Визначте основні засади надання соціальної допомоги у зв'язку з малоза- безпеченістю. Що означає терміно-поняття "малозабезпеченість"? Як воно співвідноситься з таким поняттям як "бідність"?

 2. Який порядок встановлення факту малозабезпеченості?

 3. Проаналізуйте правовий механізм надання соціальної допомоги малоза­ безпеченим сім'ям? В якому розмірі надається така допомога?

 4. Який встановлено механізм заміни соціальних пенсій на соціальну допо­ могу? Порівняйте умови призначення соціальних пенсій за Законом України "Про пенсійне забезпечення" і призначення соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію.

 5. Який механізм призначення соціальної допомоги на догляд?

 6. Який порядок призначення житлово-комунальних субсидій?

 7. Охарактеризуйте правовий статус соціального інспектора.

Теми рефератів

 1. Соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям за законодавством України.

 2. Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію та інвалідам.

 3. Порядок надання житлово-комунальних субсидій за законодавством Укра­ їни.

478

Із :х=вна соціальна допомога у зв'язку з малозабезпеченістю

 1. Правовий статус соціального інспектора.

 2. Право людини на захист від убогості та соціального відчуження: міжна- рксні стандарти.

Нормативно-правові акти

1. Про Стратегію подолання бідності: Затв. Указом Президента України від 15 серпня 2001 р. № 637/2001 // Урядовий кур'єр. — 2001. — 18 серпня.

2. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям: Закон України від 1 червня 2000 р. № 1768-ІИ // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 35. — Ст. 290 (зі змінами).

 1. Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, інвалідам: Закон України від 18 травня 2004 р. № 1727-ІУ // Відомості Вер- жозлої Ради України. — 2004. — № 33—34. — Ст. 404 (зі змінами).

 2. Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для шзпкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива: Затв. пост.

Еабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 (в редакції пост. Ка-6Е=ету Міністрів України від 22 вересня 1997 р. № 1050, зі змін, і доп.) (зі мінами).

 1. Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, при- зй&ння скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі жадання житлової субсидії: Пост. Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. № 1156 (зі змінами).

 2. Методика обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги: Затв. спільним наказом Міністерства праці та соціальної допомоги, Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Державного комітету статис­ тики України від 15 листопада 2001 р. (із наступними змін, і доп.).

479

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Болотіна Право соціального захисту