Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Болотіна Право соціального захисту / Право Соц.Зах.УкраЇни(Ч.2).doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
2.8 Mб
Скачать

Глава 16

формуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей" (пункт "в" ст. 12): завислугу 15 років — 40 % відповідних сум грошового забезпечення із збільшен­ням цього розміру на 2 % за кожний повний рік вислуги понад 15 років, але не більше ніж 50 % відповідних сум грошового забезпечення (ст. 43).

Максимальний розмір пенсії, обчислений відповідно до цієї статті, не пови­нен перевищувати 90 % відповідних сум грошового забезпечення (ст. 43), а особам, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені в установленому законом порядку до категорії 1, — 100 % , до категорії 2, — 95 % .

Мінімальний розмір пенсії за вислугу років, що призначається відповідно до цього Закону, встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму, визначе­ного законом, для осіб, які втратили працездатність.

Закон передбачає підвищення, надбавки та допомогу до пенсії за вислугу років. Зокрема військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом і які є ветеранами війни, та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", пенсії за вислугу років підвищуються у порядку і на умовах, передбачених зазначеним Законом.

До пенсії за вислугу років нараховується: а) надбавка непрацюючим пенсі­онерам, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім'ї, які нале­жать до осіб, котрі забезпечуються пенсією в разі втрати годувальника (ст. 30), — на кожного непрацездатного члена сім'ї у розмірі 50 % прожитко­вого мінімуму для осіб, які втратили працездатність; б) державна соціальна допомога на догляд інвалідам І групи або одиноким пенсіонерам, які за виснов­ком лікарсько-консультативної комісії потребують догляду; в) надбавка осо­бам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Такі надбавки та допо­мога можуть нараховуватися одночасно.

Види служби та періоди часу, які зараховуються до вислуги років для при­значення пенсії, встановлені у статті 17 Закону.

Вислуга років для призначення пенсії у разі поновлення виплати пенсії після перерви в одержанні, яка була раніше обчислена особі, яка має право на пенсію за цим Законом, відповідно до законодавства, яке діяло на день попереднього звільнення цієї особи зі служби, перегляду не підлягає.

Порядок обчислення вислуги років і визначення пільгових умов призначення пенсій особам, які мають право на пенсію за цим Законом, встановлено постано­вою Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393 (зі змінами).

Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" також передбачені умови призначення пенсій по інвалідності та пенсій у разі втрати годувальника.

Пенсії особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військово­службовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, і членам їх сімей обчислюються з розміру грошового забезпечення та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим (спе-

398

Іеожавне пенсійне забезпечення

пальним) званням, відсоткову надбавку за вислугу років, щомісячні додат­кові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії у розмірах, установлених законодавством (ч. З ст. 43 Закону зі змінами, внесе­ними згідно із Законом України від 28 грудня 2007 р. № 107-VI).

Порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошо-зюї допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військо­вослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, осо­бам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. >е 393. Згідно з пунктом сім цієї постанови при визначенні розміру пенсії ос­новні види грошового забезпечення (відповідні оклади за посадою, військовим "спеціальним) званням (для осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту щомісячної надбавки за спеціальне звання) та відсоткова надбавка за вислугу років) враховуються у розмірах, установлених за останньою штатною посадою, займаною перед звільненням. Додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення та премії) визнача­ються за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням. Се­редня сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначаються шляхом ділення на 24 загальної суми цих видів грошового забез­печення за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням. Не включається так звана пенсійна надбавка — щомісячна надбавка (доплата), встановлена особам, які мають право на пенсію за вислугу років згідно із зако­нодавством і залишені за їх згодою та в інтересах справи на службі.

Усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв'язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних ка­тегорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, або у зв'язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних податкових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) і премій у розмірах, встановлених законодавством (ч. З ст. 63 Закону).

З питань обчислення та перерахунку пенсій доцільно ознайомитись з поста­новою Пленуму Верховного Суду України "Про окремі питання застосування судами України законодавства про пенсійне забезпечення військовослужбовців і крім військовослужбовців строкової служби), осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" від 15 квітня 2005 р. \£ 4 і Рекомендаціями Вищого адміністративного суду України "Про деякі пи­тання практики розгляду справ, пов'язаних з перерахунком пенсій деяким категоріям осіб публічної служби та науковим (науково-педагогічним) праців­никам" від 23 серпня 2007 р. № 07.2-10/1.

Соціальний захист зазначених категорій осіб, окрім пенсійного забезпечен­ня, також включає виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби. Ці питання регулюються статтею 9 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (зі змінами). Особам рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом і

399

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Болотіна Право соціального захисту