Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Болотіна Право соціального захисту / Право Соц.Зах.УкраЇни(Ч.2).doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
2.8 Mб
Скачать

Глава 13

Стаття 24 Закону встановила, що страховий стаж враховується в одинарно­му розмірі, крім випадків, передбачених цим Законом. Таким чином, щодо страхового стажу з часу набрання чинності цим Законом, уже не застосовуєть­ся кратне обрахування стажу, що передбачалося попереднім пенсійним зако­нодавством.

Періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим Законом, зарахову­ються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодав­ством, що діяло раніше. При цьому за кожний повний рік стажу роботи, до набрання чинності цим Законом, на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів Украї­ни, зайнятість на яких давала право на пенсію на пільгових умовах, до страхо­вого стажу додатково зараховується по одному року.

13.2. Питання застосування трудового стажу при призначенні пенсій

Періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим Законом, зарахову­ються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодав­ством, що діяло раніше. Це означає: щодо правовідносин, що мали місце до набрання чинності Законом України "Про загальнообов'язкове державне пен­сійне страхування" (набрав чинності з 1 січня 2004 р.), застосовується Закои України "Про пенсійне забезпечення" від 5 листопада 1991 р., в якому встанов­лено загальний порядок обчислення трудового стажу, а також інші закони т£ підзаконні нормативно-правові акти, які встановлюють порядок обчислення стажу (вислуги років, служби) для окремих категорій працівників (державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, прокурорів, суддів, науково-педагогічних працівників та ін.). Законом України від 17 лис­топада 2005 р. № 3108-ІУ було встановлено, що Закон України "Про пенсійне забезпечення" застосовується у частині визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах і за вислугу років.

На відміну від страхового стажу, який враховує тільки економічну компо­ненту (сплату страхових внесків), трудовий стаж є більш змістовною і "різно­барвною" категорією і має кількісну та якісну характеристики. Перша відоб­ражає загальну тривалість трудової діяльності. Друга є показником не тількг тривалості, а й характеру трудової діяльності за кваліфікаційними ознаками: умови праці (небезпечні, важкі), особливий характер праці (складність, підви­щена відповідальність). Виходячи з цього, трудовий стаж поділяється на види: загальний трудовий стаж, спеціальний трудовий стаж, вислуга років.

342

Загальний трудовий стаж — це обчислена за встановленими правилами су-

марна тривалість трудової чи іншої суспільно-корисної діяльності, незалежно від тривалості перерв у ній.

Згідно зі статтею 56 Закону України "Про пенсійне забезпечення" до стажу роботи зараховується робота, виконувана на підставі трудового договору на підприємствах, в установах, організаціях і кооперативах, незалежно від вико-ристовуваних форм власності та господарювання, а також на підставі членства у колгоспах та інших кооперативах, незалежно від характеру й тривалості роботи та тривалості перерв. До стажу роботи зараховується також: будь-яка -інша робота, на якій працівник підлягав державному соціальному страхуван-ня або за умови сплати страхових внесків; період одержання допомоги по без-робіттю; робота в'язнів і робота за угодами цивільно-правового характеру за увози сплати страхових внесків; творча діяльність певних категорій осіб; військова служба та перебування в партизанських загонах і з'єднаннях, служ-ба з органах державної безпеки та органах внутрішніх справ, незалежно від місця проходження служби; навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі й клінічній ордина­турі: тимчасова непрацездатність, що почалася у період роботи; час догляду за інвалідом І групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіо­нером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду; час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми, але не довше ніж до досягнення кожною дитиною 3-річного віку; період проживання дружин осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів і військовослужбовців надстрокової служби з чоловіками в місцевостях, де не було можливості їх працевлаштування за спеціальністю, але не більше 10 років.

Закон України "Про пенсійне забезпечення" встановлює певні пільги при зачисленні трудового стажу. Як правило, вони передбачають кратне збільшен­ії трудового стажу за певних обставин, які Законом визнаються поважними. Тік, військова служба у складі діючої армії у період бойових дій, у тому числі гри виконанні інтернаціонального обов'язку, а також перебування в партизан­ських загонах і з'єднаннях зараховується до стажу роботи на пільгових умовах у порядку, встановленому для обчислення строків цієї служби при призначенні пенсій за вислугу років військовослужбовцям. Громадянам, необґрунтовано притягнутим до кримінальної відповідальності, необґрунтовано репресованим і згодом реабілітованим, час тримання під вартою, час відбування покарання в місцях позбавлення волі та заслання, а також перебування на примусовому .тікуванні зараховується до стажу в потрійному розмірі. Робота незалежно від зіку, в тому числі як вільнонайманого складу у військових частинах, і служба, ?;рім військової служби в роки Великої Вітчизняної війни та в інші періоди ведення бойових дій, зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі, а час перебування у фашистських концтаборах, гетто та інших місцях примусо­вого утримання в період війни осіб, у тому числі дітей, насильно вивезених з тимчасово окупованої території у період Великої Вітчизняної війни, — у по-

343

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Болотіна Право соціального захисту