Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Болотіна Право соціального захисту / Право Соц.Зах.УкраЇни(Ч.2).doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
2.8 Mб
Скачать

Глава 17

  1. Угода в галузі пенсійного забезпечення між державами — учасницямиСНД (підписана 13 березня 1992 р.).

  2. Угода між Україною та Королівством Іспанія про соціальне забезпечення громадян (підписана 7 жовтня 1996 р., ратифікована 17 грудня 1997 р., набула чинності 27 березня 1998 р.)-

  3. Договір між Україною і Латвійською Республікою про співробітництво в галузі соціального забезпечення (підписаний 26 лютого 1998 р., ратифікова­ ний 19 березня 1999 р., набув чинності 11 червня 1999 р.).

  4. Угода між урядом України та урядом Азербайджанської Республіки про співробітництво в галузі пенсійного забезпечення (підписана 28 липня 1995 р., ратифікована 7 травня 1996 р., набула чинності 2 листопада 1996 р.).

  5. Угода між урядом України та урядом Республіки Білорусь про гарантії прав громадян в галузі пенсійного забезпечення (підписана 14 грудня 1995 р., набула чинності 11 лютого 1997 р.).

  6. Угода між урядом України і урядом Республіки Молдова про гарантії прав громадян у галузі пенсійного забезпечення (з Підсумковим протоколом) (підписана 29 серпня 1995 р., ратифікована 29 жовтня 1996 р., набула чин­ ності 19 грудня 1996 р.).

  7. Договір між Україною та Словацькою Республікою про соціальне забезпе­ чення громадян (підписаний 5 грудня 2000 р., ратифікований 20 вересня 2001 р.).

414

Глава 18

НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

18.1. Система та принципи недержавного пенсійного забезпечення

Недержавні пенсійні фонди виникли в Україні на початку 90-х років мину--їого століття, але розвитку не набули. Однією з причин була відсутність зако­нодавчої бази.

Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення" від 9 липня 2003 р. -V 1057-ІУ1 визначені правові, економічні та організаційні засади недержавно­го пенсійного забезпечення в Україні та регулюються правовідносини, пов'я­зані з цим видом діяльності.

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України у до­повіді про стан недержавного пенсійного забезпечення перед набранням чин­ності Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення" зазначила, що станом на грудень 2003 р. в Україні реально функціонувало 22 недержав­них пенсійних фонди (НПФ), що забезпечували додатковим недержавним пен­сійним забезпеченням приблизно 31 тис. осіб. Обсяг залучених активів дорів­нював 16 млн грн. Схема їх використання має такий вигляд: залучені кошти розміщуються на депозитних рахунках (в одному чи декількох банках), а отри­мані відсотки розподіляються між учасниками НПФ пропорційно розміру їх внесків. Серед 22 діючих фондів було відзначено п'ять найбільших, діяльність яких охоплювала 90 % усього запровадженого додаткового пенсійного забезпе­чення. На початку 2004 р. спостерігалося зростання кількості учасників не­державних пенсійних фондів. Однією з причин такої тенденції, очевидно, було прийняття Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне стра-

^ідомості Верховної Ради України. — 2003. — № 47—48. — Ст. 372.

415

Глава 18

хування", згідно з яким найменш захищеними в плані майбутнього пенсійногозабезпечення є саме особи у віці 45—50 років, яким до пенсії залишилось мен­ше 10 років, тобто особи, за рахунок яких збільшується кількість учасників наявних недержавних пенсійних фондів. З іншого боку, цьому процесу сприя­ла інформаційна пропаганда соціальної реформи, зокрема реформи пенсійного забезпечення.

Станом на 1 січня 2006 р. Державною комісією з регулювання ринку фінан­сових послуг України погоджено 76 статутів пенсійних фондів, до Державного реєстру фінансових установ внесено інформацію про 54 пенсійні фонди (з них 42 — відкритих, 8 корпоративних і 4 професійних пенсійних) і про 37 осіб, які планують отримати ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів. Погоджено особи членів рад 65 НПФ; зареєстровано 49 інве­стиційних декларацій НПФ; отримано повідомлення про укладені договори про надання послуг з адміністрування, управління активами та зберігання активів від 33 НПФ.

Загальний розподіл пенсійних фондів за регіонами України залишається відносно сталим: найбільша кількість пенсійних фондів розміщена в Києві — 34 з 54, решта — у регіонах.

Система недержавного пенсійного забезпечення — це складова системи накопичувального пенсійного забезпечення, яка ґрунтується на засадах добро­вільної участі фізичних та юридичних осіб, крім випадків, передбачених зако­нами, у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання учасниками недержавного пенсійного забезпечення додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат.

Суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення є: недержавні пенсійні фонди; страхові організації, які уклали договори страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті; банківські установи, які уклали договори про відкриття пенсійних депозитних рахунків; вкладники та учасники пенсійних фондів; вкладники пенсійних депозитних рахунків: фізичні та юридичні особи, які уклали договори страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті; засновники пенсійних фондів; роботодавці — платники корпоративних пенсійних фондів; саморе-гулівні організації суб'єктів, які надають послуги у сфері недержавного пен­сійного забезпечення; органи державного нагляду і контролю у сфері недер­жавного пенсійного забезпечення; адміністратори пенсійних фондів; компанії з управління активами; зберігачі; аудитори; особи, які надають консультаційні та агентські послуги відповідно до цього Закону.

Законодавство про недержавне пенсійне забезпечення складається з Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", законодавства про загаль­нообов'язкове державне пенсійне страхування, законів України "Про страху­вання", "Про банки і банківську діяльність", "Про інститути спільного інвес­тування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", "Про цінні папери : фондовий ринок" (2006), "Про державне регулювання ринку цінних паперів ■ Україні", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових

416

Недержавне пенсійне забезпечення

послуг" та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цьогоЗакону. Зокрема Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України своїми розпорядженнями затвердила: Положення про реєстрацію ста-ту недержавного пенсійного фонду та пенсійних схем (від 17 серпня 2004 р. Л"° 2080); Ліцензійні умови провадження діяльності з адміністрування недер­жавних пенсійних фондів (від 13 листопада 2003 р. № 118) у редакції розпо­рядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29 грудня 2005 р. № 5226 та ін.

Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється на таких принципах: за­конодавчого визначення умов недержавного пенсійного забезпечення; заінте­ресованості фізичних осіб у недержавному пенсійному забезпеченні; добро­вільності створення пенсійних фондів юридичними та фізичними особами, об'єднаннями фізичних осіб та об'єднаннями юридичних осіб; добровільної участі фізичних осіб у системі недержавного пенсійного забезпечення та вибо­ру виду пенсійної виплати, крім випадків, передбачених цим Законом; добро­вільності прийняття роботодавцем рішення про здійснення пенсійних внесків на користь своїх працівників до системи недержавного пенсійного забезпечен­ня; економічної заінтересованості роботодавця у здійсненні пенсійних внесків на користь своїх працівників до системи недержавного пенсійного забезпечен­ня; неможливості необгрунтованої відмови роботодавця від здійснення пен­сійних внесків до системи недержавного пенсійного забезпечення на користь своїх працівників, якщо роботодавець розпочав здійснення таких пенсійних внесків; рівноправності всіх учасників пенсійного фонду, які беруть участь в одній пенсійній схемі; розмежування та відокремлення активів пенсійного фонду від активів його засновників і роботодавців — платників пенсійного фонду, адміністратора, компаній з управління активами, страхових організацій з метою унеможливлення банкрутства пенсійного фонду; визначення розміру пенсійної виплати залежно від суми пенсійних коштів, облікованих на індив­ідуальному пенсійному рахунку учасника фонду або застрахованої особи; га­рантування фізичним особам реалізації прав, наданих їм цим Законом; цільо­вого та ефективного використання пенсійних коштів; державного регулюван­ня розміру тарифів на послуги, що надаються у системі недержавного пенсій­ного забезпечення; відповідальності суб'єктів системи недержавного пенсійно­го забезпечення за порушення норм, передбачених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами; державного регулювання діяльності з недер­жавного пенсійного забезпечення та нагляду за його здійсненням.

417

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Болотіна Право соціального захисту