Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Болотіна Право соціального захисту / Право Соц.Зах.УкраЇни(Ч.2).doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
2.8 Mб
Скачать

13.5. Щодо визначення розміру надбавок, підвищень і доплат

Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхуван­ня" встановлено, що до прийняття відповідного закону до пенсій, передбаче­них цим Законом, установлюються надбавки та здійснюється їх підвищення згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення". Виплата їх здійснюєть­ся за рахунок коштів Державного бюджету України.

Закон України "Про пенсійне забезпечення" передбачає такі надбавки до пенсії за віком: пункт "а" статті 21 — непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім'ї (ст. 37, 38, 40, 41), — на кожного непрацездатного члена сім'ї у розмірі соціальної пенсії, передбаченої для відповідної категорії непрацездатних; пункт "в" статті 21 — пенсіонерам,

351

Глава 12

які набули відповідно до законодавства колишнього Союзу РСР право на над­бавку до пенсії за роботу після досягнення пенсійного віку, — в розмірі 10с! основної пенсії за кожний повний рік роботи після призначення пенсії, але не більше 40 % ; пункт "г" статті 21 — особам, які набули права на пенсію за віком відповідно до цього Закону і мають стаж роботи, передбачений статтею 12 цьо­го Закону, але після досягнення пенсійного віку виявили бажання працювати й одержувати пенсію з більш пізнього строку, — в розмірі 10 % основної пенсі: без урахування надбавок, підвищень, додаткової пенсії за кожний повний рік роботи після досягнення пенсійного віку, але не більш ніж 40 %; пункт "д"" статті 21 — пенсіонерам, крім осіб, зазначених у пункті "в" цієї статті, як: мають стаж роботи, передбачений статтею 12 цього Закону, і в період роботж відмовились одержувати пенсію, — у розмірі 10 % основної пенсії без ураху­вання надбавок, підвищень, додаткової пенсії за кожний повний рік роботж після відмови від одержання пенсії, але не більш як 40 % . Надбавки, встанов­лені відповідно до пунктів "в", "г" і "д" частини першої цієї статті, зберігають­ся при переведенні на інший вид трудової пенсії. Усі надбавки, передбачені статтею 21, можуть нараховуватись одночасно.

Закон України "Про пенсійне забезпечення" також передбачає надбавку є* пенсії по інвалідності: пункт "а" статті 33 — непрацюючим інвалідам, язе мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім'ї, — на кожного непра­цездатного члена сім'ї (ст. 37, 40, 41) у розмірі соціальної пенсії, передбачене: для відповідної категорії непрацездатних.

Закон також передбачає підвищення пенсій:

а) пенсії за віком інвалідам війни — на суму мінімального розміру пенсії ас

інвалідності, встановленому Законом України "Про пенсійне забезпечення ос:€

звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" для інвалідів війн? і числа солдатів і матросів строкової служби по відповідній групі інвалідност::

б) іншим учасникам війни з числа військовослужбовців, які проходили служ­ бу в складі діючої армії, партизанських загонах і з'єднаннях, військово­ службовцям, які брали участь у бойових діях при виконанні інтернаціональ­ ного обов'язку та особам вільнонайманого складу діючої армії, батькам та дру­ жині, якщо вона не взяла повторний шлюб, військовослужбовців, які загину­ ли на фронті, при виконанні інтернаціонального обов'язку або інших обов'язки військової служби, — на 50 % мінімальної пенсії за віком;

в) пенсії по інвалідності з дитинства внаслідок поранення, контузії чи ка.п- цтва, пов'язаних з бойовими діями в період Великої Вітчизняної війни чи пов"г- заних з їх наслідками, а також пенсії в разі втрати годувальника інвалідам і дитинства внаслідок зазначених причин — на 15 % мінімальної пенсії за віком:

г) громадянам, які необґрунтовано зазнали політичних репресій і згодо* були реабілітовані, призначені пенсії — на 50 % , а членам їх сімей, яких будж примусово переселено, — на 25 % мінімальної пенсії за віком.

Чинним законодавством передбачено й інші надбавки, підвищення і допл*-ти до пенсій. При цьому вони мали вираховуватися з мінімальної пенсі: зі віком або із соціальної пенсії.

352

Пенсії у солідарній системі

Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхуван­ня" встановлено, що зазначені надбавки та підвищення встановлюються в роз­мірах, які фактично виплачувалися на день набрання чинності цим Зако­ном з наступною індексацією відповідно до законодавства про індексацію гро­шових доходів населення. Станом на день набрання чинності цим Законом розмір зазначених надбавок обчислювався відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про підвищення розмірів пенсій та інших соціальних ви­плат окремим категоріям пенсіонерів, фінансування яких здійснюється за ра­хунок коштів державного бюджету" від 3 січня 2002 р. № 1 (зі змін, і доп.), яка забрала чинності з 1 квітня 2002 р. У пункті 2 постанови установлено, що виходячи з розміру 19 гривень 91 копійка провадиться розрахунок:

а) пенсій, призначених відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";

б) додаткової пенсії, передбаченої Законом України "Про статус і соціаль­ ний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастро­ фи", під час призначення та перерахунку пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення" (крім пенсій працівникам, передбаченим у час­ тині третій статті 53 зазначеного Закону) та Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", а також пенсій, передбачених частиною четвертою статті 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильсь­ кої катастрофи";

в) надбавок, передбачених Законом України "Про донорство крові та її ком­ понентів";

г) підвищення громадянам, які необґрунтовано зазнали політичних репресій і згодом були реабілітовані, та членам їх сімей, яких було примусово переселено;

д) надбавок на непрацездатних членів сім'ї, що перебувають на утриманні непрацюючих пенсіонерів;

є) надбавок по догляду за одинокими пенсіонерами та інвалідами;

є) підвищень, передбачених Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" під час призначення та перерахунку пенсій відповідно до законів України "Про пенсійне забезпечення", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильсь­кої катастрофи".

Мінімальний розмір пенсії за віком, встановлений абзацом першим частини першої ст. 28 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхуван­ня", застосовується виключно для визначення розмірів пенсій, призначених за цим Законом.

Усвідомлюючи надзвичайно низький розмір зазначених виплат, Кабінет Міністрів України прийняв низку постанов, зокрема у 2007 р., щодо поліпшен­ня матеріального забезпечення окремих категорій населення.

353

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Болотіна Право соціального захисту