Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Болотіна Право соціального захисту / Право Соц.Зах.УкраЇни(Ч.2).doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
2.8 Mб
Скачать

Глава 14 Теми рефератів

  1. Накопичувальна система пенсійного страхування: загальна характеристика.

  2. Правове становище Накопичувального пенсійного фонду.

  3. Умови та порядок здійснення пенсійних виплат за рахунок коштів Нако­ пичувального фонду.

  4. Накопичувальні пенсійні системи в зарубіжних країнах.

  5. Досвід зарубіжних країн щодо створення накопичувального пенсійного страхування.

Нормативно-правові акти

1. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9 липня 2003 р. № 1058 IV // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — №49—51. — Ст. 376.

376

Глава 15

ЗМІШАНІ УМОВИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ОСІБ

15.1. Загальна характеристика пенсійного забезпечення окремих категорій осіб

Окрім загальних умов щодо пенсійного забезпечення через солідарну систе­му, в Україні діє пенсійне забезпечення, що здійснюється на змішаних умовах, а також державне пенсійне забезпечення.

Змішані пенсійні умови поширюються на визначені окремими законами категорії осіб — державних службовців, суддів, прокурорів, наукових та нау­ково-педагогічних працівників і деяких інших осіб. Механізм їх пенсійного забезпечення такий. Ці категорії осіб протягом своєї трудової діяльності підля­гають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, тобто за них сплачують страхові внески на пенсійне страхування їх роботодавці, а та­кож такі внески стягуються із заробітної плати самих працівників. Отже, вони мають право на пенсійне забезпечення із солідарної системи. Водночас умови пенсійного забезпечення таких працівників є відмінними від загальних, що зстановлені у базовому законі. Як правило, ці умови приводять до більш висо­ких розмірів пенсій. Різниця між розміром пенсії, що визначається за спе-піальними законами, і пенсією з солідарної системи покривається за рахунок державного бюджету, а також коштів інших суб'єктів. Розглянемо це питання більш конкретно.

Згідно з частиною 3 статті 2 Закону України "Про загальнообов'язкове дер­жавне пенсійне страхування" для окремих категорій громадян законами України можуть встановлюватися умови, норми і порядок їх пенсійного забез­печення, відмінні від загальнообов'язкового державного пенсійного страхуван­ня і недержавного пенсійного забезпечення.

377

Глава 15

Законодавство, яке встановлює такі умови, і категорії осіб, на яких вонипоширюються, перелічені у Прикінцевих положеннях зазначеного Закону. Це закони України "Про державну службу", "Про Національний банк України". "Про дипломатичну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядуван­ня", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про ста­тус суддів", "Про судову експертизу", "Про статус і соціальний захист грома­дян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", Мит­ний кодекс України, Положення про помічника-консультанта народного депу­тата України.

У разі якщо особа має право на отримання пенсії відповідно до зазначених законів України та Закону України "Про загальнообов'язкове державне пен­сійне страхування", призначається одна пенсія за її вибором. При цьому різни­ця між розміром пенсії, на який має право особа відповідно до зазначених за­конодавчих актів, та розміром пенсії із солідарної системи відповідно до цього Закону фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Збережено також особливості пенсійного забезпечення за Законом України "Про наукову та науково-технічну діяльність". У разі якщо особа має право на отримання пенсії відповідно до Закону України "Про наукову та науково-тех­нічну діяльність" та цього Закону, призначається одна пенсія за її вибором. При цьому різниця між розміром пенсії, на який має право особа відповідно до зазначеного Закону, та розміром пенсії із солідарної системи відповідно до цього Закону фінансується за рахунок коштів, спрямованих із джерел, визначених Законом України "Про наукову та науково-технічну діяльність".

Законами про Державний бюджет України на відповідний рік неодноразово обмежувався максимальний розмір пенсій, встановлений для окремих кате­горій осіб спеціальними законами. Зокрема Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та де­яких інших законодавчих актів України" від 25 березня 2005 р. № 2505-ІУ пункт 13 розділу XV було доповнено абзацом четвертим: "У разі, якщо розмір пенсії, щомісячного довічного грошового утримання (з урахуванням надбавок. підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за особ­ливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законо­давством), призначених відповідно до зазначених в абзацах першому і другому цього пункту законодавчих актів, перевищує 90 відсотків максимальної вели­чини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковува­ного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничної сумг заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески (збори) до соці­альних фондів, визначеної законодавством на час виплати пенсій таким осо­бам, пенсія або щомісячне довічне грошове утримання виплачується у сумі. що не перевищує зазначений розмір".

Рішенням Конституційного Суду України від 11 жовтня 2005 р. № 8-рп 2005 у справі за конституційними поданнями Верховного Суду України та ЗІ народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конститу-

378

Змішані умови пенсійного забезпечення окремих категорій осіб

сп-їності) положень абзаців третього, четвертого пункту 13 розділу XV "При-асзЕїеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пен­сійне страхування" та офіційного тлумачення положення частини третьої статті II Закону України "Про статус суддів" (справа про рівень пенсії та щомісячно-ив хзвічного грошового утримання), положення абзацу третього та четвертого пункту 13 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загаль-їоооов'язковє державне пенсійне страхування" від 9 липня 2003 р. № 1058-ІУ згзнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційни-■ші. Зазначені положення втратили чинність з дня ухвалення Конституцій-зЕгм Судом України цього Рішення.

Натомість Законами України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" |гт. 107) та "Про Державний бюджет України на 2007 рік" (ст. 97) знову вста-зво злено, що максимальний розмір пенсій, призначених за переліченими зако-зшжи, не може перевищувати дванадцяти мінімальних розмірів пенсії за віком, зястановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про їЕтальнообов'язкове державне пенсійне страхування", а для інших категорій генсіонерів (народні депутати, судді, прокурори) — 10 тис. грн на місяць.

У 2007 р. Конституційний Суд України розглянув справи та виніс рішення у справах щодо конституційності окремих статей Закону України "Про Дер­жавний бюджет України на 2007 рік": рішення від 18 червня 2007 р. № 4-рп/ 2007 (справа про гарантії незалежності суддів); рішення від 9 липня 2007 р. >е 6-рп/2007 (справа про соціальні гарантії громадян). Конституційний Суд "/країни визнав неконституційними обмеження соціальних гарантій та розмі­ру пенсій.

Натомість Законом України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та внесення змін до деяких законодавчих актів України" внесено зміни до відпо­відних законів, які все ж таки закріпили норму про максимальне обмеження пенсій за спеціальними законами.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Болотіна Право соціального захисту