Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Болотіна Право соціального захисту / Право Соц.Зах.УкраЇни(Ч.2).doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
2.8 Mб
Скачать

Глава 22

родів, з оплатою в розмірі повного заробітку незалежно від страхового стажу та місця роботи;

  1. допомогу по догляду за потерпілою дитиною до досягнення нею трирічно­ го віку, що виплачується у подвійному розмірі допомоги, передбаченої законо­ давством України, незалежно від факту роботи. Вагітні жінки забезпечуються додатковим харчуванням за нормами, що встановлюються Міністерством охо­ рони здоров'я України;

  2. безплатне харчування учнів середніх загальноосвітніх шкіл, професійно- технічних закладів освіти, студентів коледжів та технікумів (училищ), розта­ шованих на територіях радіоактивного забруднення, а також дітей, евакуйова­ них із зони відчуження, дітей, які є інвалідами внаслідок Чорнобильської ка­ тастрофи, і тих, які проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення. Дітям, які не харчу­ ються в зазначених навчальних закладах, а також за всі дні, коли вони не відвідували ці заклади, до досягнення повноліття виплачується грошова ком­ пенсація у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України;

  3. зарахування до стажу роботи одному з батьків часу догляду за потерпілою дитиною до досягнення нею віку 12 років;

10) вступ поза конкурсом до державних вищих закладів освіти, професійно-технічних закладів освіти та на курси для професійного навчання з обов'язко­вим наданням гуртожитку на час навчання тим, хто не має житла, і гарантова­ною виплатою підвищеної стипендії, незалежно від місця навчання на тери­торії України. Особи, які закінчили середні загальноосвітні школи та профе­сійно-технічні заклади освіти з відзнакою (відмінними оцінками), приймають­ся без екзаменів до державних вищих закладів освіти за результатами співбе­сіди. Зазначені особи навчаються в цих закладах за рахунок держави. Встанов­лено й інші пільги та компенсації.

Пенсійне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Пенсії особам, віднесеним до категорій 1,2,3,4, встановлюються у вигляді: а) державної пенсії; б) додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоро­в'ю, яка призначається після виникнення права на державну пенсію.

Законом України від 28 грудня 2007 р. № 107-УІ у новій редакції викладені норми Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраж­дали внаслідок Чорнобильської катастрофи", які регламентують надання пенсій та компенсації.

У Законі встановлені спеціальні норми щодо особливостей умов призна­чення державної пенсії особам, які працювали або проживали на території радіоактивного забруднення. Вони включають: зменшення пенсійного віку: пільги щодо обчислення стажу роботи; пільги щодо обчислення середньомі­сячного заробітку; визначення розміру державної пенсії особам, віднесеним до категорії 1 та у зв'язку з втратою годувальника.

Згідно зі статтею 54 у всіх випадках розміри пенсій для інвалідів, щодо яких встановлено зв'язок із Чорнобильською катастрофою, не можуть бути нижчими:

566

Соціальний захист окремих категорій населення

  • для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 р.:за І групою інвалідності — 220 % , за II — 200, за III — 180 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

  • для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1987— 1990 рр. та осіб, евакуйованих у 1986 р. із зони відчуження: за І групою інва­ лідності — 160, за II — 150, за III — 140 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

  • для інших інвалідів, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалід­ ності з Чорнобильською катастрофою: за І групою інвалідності — 130 % , за П — 120, за III — 110 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили праце­ здатність;

  • дітям-інвалідам — 70 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, призначається особам, віднесеним до категорії 1, у розмірах: інвалідам І групи — ЗО % , II групи — 20, III групи, дітям-інвалідам, а також хворим внаслідок Чорнобильської катаст­рофи на променеву хворобу — 15 % прожиткового мінімуму для осіб, які втра­тили працездатність; до категорії 2 — 15 % , до категорії 3 — 10, до категорії 4 — 5 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визна­чається на момент виплати додаткової пенсії згідно із законом про Державний бюджет України і не може коригуватися іншими нормативно-правовими актами.

Щомісячна компенсація у разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім'ї, який був на його утриманні, у розмірі 10 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, незалеж­но від пенсії, передбаченої законодавством України. Право на щомісячну ком­пенсацію в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи мають непрацездатні члени сім'ї годувальника, які були на його утриманні. При цьому дітям щомісячна компенсація призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника. Члени сім'ї, які вважаються непра­цездатними та утриманцями, визначаються відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Вихованці, учні, сту­денти, курсанти, слухачі і стажисти мають право на щомісячну компенсацію в разі втрати годувальника на строк навчання у навчальних закладах, але не більш як до досягнення ними 23-річного віку.

Слід зазначити, що до 2008 р. додаткова пенсія і щомісячна компенсація у разі втрати годувальника становили мізерні кошти, оскільки визначалися від суми, встановленої постановою Кабінету Міністрів України, 19,91 грн. Але відповідно до змін, внесених Законом України від 28 грудня 2007 р. № 107-УІ, додаткова пенсія і компенсація визначаються від розміру прожиткового мініму­му, встановленого для непрацездатних осіб. Це значно підвищило розміри до­плат. Наприклад, для інвалідів І групи у грудні 2007 р. додаткова пенсія становила 19,91 грн, азі січня 2008 р. — 141 грн.

567

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Болотіна Право соціального захисту