Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Болотіна Право соціального захисту / Право Соц.Зах.УкраЇни(Ч.2).doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
2.8 Mб
Скачать

Глава 13

Виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду абоза рішенням суду припиняється: 1) якщо пенсія призначена на підставі доку­ментів, що містять недостовірні відомості; 2) на весь час проживання пенсіоне­ра за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України; 3) у разі смерті пенсіонера; 4) у разі неотримання призначеної пенсії протягом шести місяців підряд; 5) в інших випадках, передбачених законом.

Поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після з'ясування обставин та наяв­ності умов для відновлення її виплати.

Суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера або подання страхувальником недостовірних даних, можуть бути повернуті пенсіонером добровільно або стягуються на підставі рішень територіальних органів Пенсійного фонду чи в судовому порядку. Відрахування з пенсії про­вадяться в установленому законом порядку на підставі судових рішень, ухвал, постанов і вироків (щодо майнових стягнень), виконавчих написів нотаріусів та інших рішень і постанов, виконання яких відповідно до закону провадиться в порядку, встановленому для виконання судових рішень. Розмір відрахуван­ня з пенсії обчислюється із суми, що належить пенсіонерові до виплати.

З пенсії може бути відраховано не більш як 50 % її розміру: на утримання членів сім'ї (аліменти), на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств і організацій, на відшкодування пенсіонером шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також у зв'язку зі смертю по­терпілого, на повернення переплачених сум заробітної плати в передбачених законом випадках.

З усіх інших видів стягнень може бути відраховано не більш як 20 % пенсії.

13.11. Правове становище Пенсійного фонду

Керівництво та управління солідарною системою має здійснювати Пенсій­ний фонд. Повноваження фонду визначені розділом VIII Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Водночас переважна більшість цих статей ще не набрала чинності. Протягом п'яти років із дня набрання чинності цим Законом функції виконавчої дирекції Пенсійного фон­ду, її територіальних органів виконують відповідно Пенсійний фонд України та головні управління Пенсійного фонду в Автономній Республіці Крим, обла­стях, містах Києві, Севастополі та управління Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах.

У період до перетворення Пенсійного фонду України в неприбуткову само­врядну організацію він функціонує як центральний орган виконавчої влади на підставі норм цього Закону, за винятком деяких норм, зазначених в абзаці шостому пункту 1 Прикінцевих положень Закону, та Положення про Пенсій-

368

,

Пенсії у солідарній системі

най фонд України, яке затверджує Президент України. Положення про Пенсій­ний фонд України затверджене Указом Президента України від 1 березня 2001 р. >е 121/2001 (зі змін.і доп.).

24 жовтня 2007 р. Кабінет Міністрів України своєю постановою № 1261 за­твердив нове Положення про Пенсійний фонд України6. Цією постановою Пен­сійний фонд визначено як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністерство праці та соціальної політики.

Повноваження Пенсійного фонду України визначаються основними зав­даннями, які на нього покладені: участь у формуванні та реалізації держав­ної політики у сфері пенсійного забезпечення і соціального страхування; ке­рівництво та управління солідарною системою загальнообов'язкового держав­ного пенсійного страхування; забезпечення збирання та акумулювання внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, ведення їх обліку; призначення (перерахунок) пенсій, щомісячного довічного грошового утри­мання суддям у відставці та підготовка документів для їх виплати; забезпе­чення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допо­моги на поховання, інших виплат, які згідно із законодавством здійснюють­ся за рахунок коштів Пенсійного фонду України та інших джерел, визначе­них законодавством; ефективне та цільове використання коштів, удоскона­лення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачання коштів.

Пенсійний фонд у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує та контролює їх виконання. Фонд також має право видавати спільні акти разом з іншими центральними та місце­вими органами виконавчої влади, місцевого самоврядування. Проекти норма­тивно-правових актів Фонду погоджуються з міністром праці та соціальної політики України та підлягають державній реєстрації у встановленому поряд­ку. Рішення Фонду, прийняті у межах наданих повноважень, є обов'язковими для виконання для всіх суб'єктів.

Бюджет Пенсійного фонду України щороку затверджує Кабінет Міністрів України. Кошти Фонду використовуються виключно за призначенням і вилу­ченню не підлягають.

Керівництво діяльністю Пенсійного фонду України здійснює правління Фон­ду, чисельність і персональний склад якого затверджує Кабінет Міністрів Украї­ни. Голова правління та його заступники призначаються на посаду і звільняють­ся з неї Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України, підготовленим за пропозицією Міністра праці та соціальної політики.

Правління Пенсійного фонду України приймає у межах своїх повноважень постанови, затверджує положення, інструкції та інші нормативно-правові акти Фонду.

бУрядовий кур'єр. — 2007. — 7 листопада.

369

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Болотіна Право соціального захисту