Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Болотіна Право соціального захисту / Право Соц.Зах.УкраЇни(Ч.2).doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
2.8 Mб
Скачать

Нова пенсійна система України: загальні положення

розрахунки із застрахованими особами), фізичні особи — суб'єкти підпри­ємницької діяльності та інші особи (включаючи юридичних та фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподатку-вання (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент), які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту), або на інших умовах, передбачених законодавством, або за договорами цивільно-правового характе­ру, — для осіб, зазначених у пунктах 1, 10, 15 статті 11 цього Закону (узагаль­нено це — працівники, які працюють за трудовим договором; особи, які прохо­дять альтернативну (невійськову) службу; особи, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності);

  • колективні та орендні підприємства, сільськогосподарські кооперативи та фермерські господарства, у тому числі ті, які обрали особливий спосіб опо­ даткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогоспо­ дарський податок, придбали спеціальний торговий патент), — для осіб, зазна­- чених у пункті 2 статті 11 цього Закону;

  • дипломатичні представництва, консульські установи України, філії, пред­- ставництва, інші відокремлені підрозділи підприємств та організацій (у тому числі міжнародних), створених відповідно до законодавства України, які ма­- ють окремий баланс і самостійно здійснюють розрахунки із застрахованими особами, — для осіб, зазначених у пункті 5 статті 11 цього Закону (працівники зазначених установ за межами України);

  • іноземні дипломатичні представництва та консульські установи інозем­- них держав, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи іноземних підприємств та організацій, міжнародних організацій, розташованих на тери­- торії України, — для осіб, зазначених у пункті 6 статті 11 цього Закону (пра-­ цівники зазначених установ на території України);

  1. підприємства, установи, організації, військові частини та органи, які виплачують заробітну плату (винагороду), грошове забезпечення, допомогу, — для осіб, зазначених у пунктах 7—9, 12—14, 17 і 18 статті 11 цього Закону (мова йде про осіб, обраних на виборні посади; осіб, які проходять строкову військову службу; працівників воєнізованих формувань; осіб, які навчаються або підвищують кваліфікацію за направленням підприємств; осіб, які отриму­- ють допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років; осіб, що здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, інвалідом І групи, особою, що досяг-­ ла 80-річного віку й отримують відповідну допомогу); військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), осіб рядового і начальницького складу;

  2. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання України — для працюючих осіб, за яких роботода­- вець сплачує внески в сумі, меншій, ніж сума внеску із заробітку, який потер-­ пілий мав до ушкодження здоров'я, а також для непрацюючих осіб, зазначених у пункті 11 статті 11 цього Закону (особи, що отримують виплати у рахунок відшкодування шкоди, завданої здоров'ю);

333

Глава 12

4) застраховані особи, зазначені в пунктах 3 і 4 статті 11 та частині першійстатті 12 цього Закону (підприємці, у тому числі ті, що обрали особливий спосіб оподаткування, та члени їхніх сімей; самозайняті особи; особи, які досягли 16-річного віку, і мають право на добровільних засадах брати участь у соціаль­ному страхуванні).

Страховиком виступає Пенсійний фонд, який є правонаступником Пен­сійного фонду України.

12.6. Страхові внески на пенсійне страхування

Платниками страхових внесків до солідарної системи є страхувальники, зазначені в статті 14 цього Закону, і застраховані особи, зазначені в частині першій статті 12 цього Закону.

Платниками страхових внесків до Накопичувального фонду є застрахо­вані особи, зазначені у пунктах 1—7, 9, 10, 12, 15, 17 і 18 статті 11 та частині першій статті 12 цього Закону (це положення встановлено у частині другій статті 15 Закону України від 3 квітня 2007 р. № 857-У).

Страхувальники набувають статусу платників страхових внесків із дня взят­тя їх на облік у територіальному органі Пенсійного фонду, а особи, що добро­вільно уклали договори пенсійного страхування, — з дня набрання чинності договором про їх добровільну участь.

Розмір страхових внесків, у тому числі розмір частини внесків, що спря­мовуються до Накопичувального фонду (про це буде прийнято спеціальний закон), встановлює Верховна Рада України відповідно для страхувальників І застрахованих осіб за результатами актуальних розрахунків. Пропозиції про розмір страхових внесків вносить Кабінет Міністрів України разом із проектом Закону про Державний бюджет України на наступний рік.

Страхові внески є цільовим загальнообов'язковим платежем, який справ­ляється на всій території України в порядку, встановленому цим Законом. Страхові внески не включаються до складу податків, інших обов'язкових пла­тежів, що складають систему оподаткування. На ці внески не поширюється податкове законодавство. Страхові внески не можуть зараховуватися до Дер­жавного бюджету України, бюджетів інших рівнів, не підлягають вилученню з Пенсійного фонду або з Накопичувального фонду і не можуть використовува­тися на цілі, не передбачені цим Законом.

Законодавством не можуть встановлюватися пільги з нарахування та спла­ти страхових внесків або звільнення від їх сплати.

Страхові внески до солідарної системи нараховуються: для роботодавця — на суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) праців­ників, виплату винагород за угодами цивільно-правового характеру, а також на суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, яка здій­снюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непраце-

334

Нова пенсійна система України: загальні положення

здатності; для інших страхувальників — на суми грошового забезпечення; допомоги або компенсації; на суми доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб; на суми, визначені договором про добровільну участь; для застрахованих осіб — за суми доходу (прибутку), що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

Згідно із Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне стра­хування" (зі змінами) у 2008 р. страхові внески на пенсійне страхування до Пенсійного фонду України сплачують:

  • роботодавці (суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їх об'єднання, бюджетні, громадські та інші установи та організації, об 'єднання громадян та інші юридичні особи, а також фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників) від фактичних витрат на оплату праці працівників, а також від винагород, що виплачуються громадянам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно- правового характеру — 33,2 %; за осіб льотних екіпажів повітряних суден невільної авіації (пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортра- дистів, льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які виконують спеціальні ро­- боти в польотах, — 42 % . Для підприємств, установ і організацій, де працюють інваліди, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування визначається окремо за ставкою 4 % від об'єкта оподаткування для працюючих інвалідів і лавкою 33,2 % від об'єкта оподаткування для інших працівників такого підприємства;

  • фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, визначені пунк-­ том 1 статті 1 цього Закону, та фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, які не використовують працю найманих працівників, адвокати, їх помічники, приватні нотаріуси, інші особи, які не є суб'єктами підприємниць­ кої діяльності і займаються діяльністю, пов'язаною з одержанням доходу, — -33,2 % від оподатковуваного доходу (прибутку);

  • наймані працівники — 2 % від об'єкта оподаткування; особи льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації та бортоператори, які виконують спеціальні роботи в польотах, а також платники збору, які мають статус дер­- жавного службовця або працюють на посадах, робота на котрих зараховується до трудового стажу, що дає право на отримання пенсії відповідно до законів України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про державну підтрим­- ку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про науко-­ ву і науково-технічну діяльність", "Про статус народного депутата України", "Про Національний банк України", "Про службу в органах місцевого самовря­- дування", Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, — сплачують пенсійний збір за спеціальною шкалою від 1 до 5 % від сукупного оподатковуваного доходу, обчисленого відпо-­ відно до законодавства України.

Слід взяти до уваги, що пунктом 8 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

335

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Болотіна Право соціального захисту