Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Болотіна Право соціального захисту / Право Соц.Зах.УкраЇни(Ч.2).doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
2.8 Mб
Скачать

Глава 15

За пенсіонерами і членами їхніх сімей зберігаються пільги і гарантії со­ціального захисту, передбачені цим Законом та іншими законами. Пенсіонери і члени їхніх сімей, що проживають разом із ними, мають також право на ме­дичне обслуговування в тих медичних закладах, в яких вони перебували на обліку до виходу на пенсію працівника прокуратури.

Пенсія, призначена відповідно до цієї статті, виплачується незалежно від заробітку (прибутку), одержуваного після виходу на пенсію. Законом України від 28 грудня 2007 р. № 107-УІ встановлені обмеження щодо розміру пенсій, призначених за Законом України "Про прокуратуру", зокрема внесено такі зміни до частини 14 статті 50-1: "Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсій, вста­новлених законодавством) не може перевищувати десяти тисяч гривень на місяць". Прокурори і слідчі прокуратури, яким призначено пенсію за вислугу років і які працюють на прокурорсько-слідчих посадах, мають право одержу­вати заробітну плату відповідно до законодавства.

Прокурорам і слідчим у разі виходу на пенсію за вислугою років чи по інвалід­ності виплачується грошова допомога без сплати податку в розмірі місячного заробітку, з якого обчислена пенсія, за кожен повний рік роботи прокурором, слідчим прокуратури чи на посадах у науково-навчальних закладах прокуратури. Членам сімей прокурора або слідчого (батькам, дружині, чоловіку, дітям, які не досягли 18 років або старшим цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення ними 18 років, а тим, які навчаються, — до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23-річного віку), які були на його утриманні на момент смерті, призначається пенсія на випадок втрати годувальника, за наявності у нього стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років, у розмірі 60 % від середньомісячного (чинного) заробітку на одного члена сім'ї, 80 % — на двох і більше членів сім'ї.

Призначені працівникам прокуратури пенсії перераховуються у зв'язку з підвищенням заробітної плати відповідних категорій прокурорсько-слідчих пра­цівників. Перерахунок призначених пенсій провадиться з першого числа місяця, що йде за місяцем, в якому настали обставини, що тягнуть за собою зміну розміру пенсії. Якщо при цьому пенсіонер набув права на підвищення пенсії, різницю з пенсії за минулий час може бути виплачено йому не більш як за 12 місяців. Пере­рахунок пенсій провадиться з урахуванням фактично отримуваних працівником виплат і умов оплати праці, що існували на день його звільнення з роботи.

Положення цієї статті поширюються також на пенсіонерів з числа працівники прокуратури, яким до набрання чинності цим Законом призначена пенсія за віком, вислугою років або за інвалідністю безпосередньо з прокурорсько-слідчих посад: посад у науково-навчальних закладах, незалежно від часу виходу на пенсію, за умови наявності у них стажу роботи, передбаченого цією статтею.

На ветеранів війни, які мають необхідний стаж роботи для призначення пенсії за вислугою років, дія цієї статті поширюється незалежно від того, і яких підприємств, установ чи організацій вони вийшли на пенсію.

388

Змішані умови пенсійного забезпечення окремих категорій осіб

15.7. Пенсійне забезпечення наукових і науково-педагогічнихпрацівників

Пенсійне забезпечення наукових і науково-педагогічних працівників здій­снюється згідно із Законом України "Про наукову і науково-технічну діяль­ність" від 13 грудня 1991 р. № XII (у редакції Закону від 1 грудня 1998 р. Л"ї 284-ХІУ)6 з наступними змінами і доповненнями.

Згідно з цим Законом, науковий працівник — це вчений, який за основним місцем роботи та відповідно до трудового договору (контракту) професійно за­ймається науковою, науково-технічною, науково-організаційною або науково-педагогічною діяльністю та має відповідну кваліфікацію незалежно від наяв­ності наукового ступеня або вченого звання, підтверджену результатами атес­тації; науково-педагогічний працівник — учений, який за основним місцем роботи займається професійно педагогічною та науковою або науково-техніч­ною діяльністю у вищих навчальних закладах і закладах післядипломної осві­ти III—IV рівнів акредитації.

Посади наукових працівників визначені статтею 22-1 цього Закону. Окрім цього, встановлено, що до наукових працівників належать також особи, які мають науковий ступінь і працюють за спеціальністю відповідно до групи спе­ціальностей тієї галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь. Посади науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації, як встановлено у статті 22-2, визначаються відповідно до частини другої статті 48 Закону України "Про вищу освіту".

Пенсійне забезпечення та соціальний захист наукового працівника регла­ментується статтею 24 цього Закону, яка неодноразово змінювалася і в цей час діє у редакції Закону України від 22 вересня 2006 р. № 190-У7 зі змінами. Умови призначення пенсій такі.

Пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику призначається після досягнення пенсійного віку: чоловікам — за наявності стажу роботи не менше 25 років, у тому числі стажу наукової роботи не менше 20 років; жінкам — за наявності стажу роботи не менше 20 років, у тому числі стажу наукової роботи не менше 15 років.

До стажу наукової роботи зараховуються: час роботи на посадах наукових працівників, визначених статтею 22-1 цього Закону; час роботи на посадах науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації, визначених у частині другій статті 48 Закону України "Про вищу освіту"; час роботи осіб, які мають науковий ступінь, за спеціальністю відпо­відно до групи спеціальностей тієї галузі науки, з якої присуджено науковий

"Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 2 — 3. — Ст. 20. 7Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 47. — Ст. 463.

389

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Болотіна Право соціального захисту