Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KOLIChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
6.47 Mб
Скачать

Список цитованої літератури

  1. Аналітична хімія: Навч. посіб. для фармац. вузів та ф-тів /В.В. Болотов, О.М. Свєчнікова, С.В. Колісник, Т.В.Жукова та ін – Х.: Вид-во НФаУ; Оригінал, 2004-480с.

  2. Харитонов Ю.Я. Аналитическая химия. Аналитика. (В двух книгах). Книга 1. Общие теоретические основы. Качественный анализ. М: Высшая школа, 2003.

  3. Васильев В. П. Аналитическая химия: В 2 ч.— М.: Высш. шк., 1989. Кн. 1.-319 с; Кн. 2.-383

  4. Пономарев В. Д. Аналитическая химия: В 2 ч.— М.: Высш. шк., 1982.

  5. Дорохова Е. Н., Прохорова Г. В. Задачи и вопросы по аналитической химии. — М.: Мир, 2001.

  6. Основы аналитической химии. В 2 кн. /Под ред Ю.А.Золотова - М.: Высш. шк., 2004

  7. Задачник по аналитической химии/Н.Ф.Клещев, Е.А.Алферов и др; Под ред Н.Ф.Клещева – М.:Химия, 1993

  8. Джабаров Д.Н. Сборник упражнений и задач по аналитической химии (Учебн. лит. для студентов фармацевтических институтов и фармацевтических факультетов медицинских вузов).–М.: Издательский дом "Русский врач", 2002. – 227с.

  9. Лурье Ю. Ю. Справочник по аналитической химии.— М.: Химия, 1989.— 447 с.

Зміст

Вступ ……………………………………………………………………………………….3

Розділ I. Гравіметричний метод аналізу

Глава 1. Загальні положення. Класифікація гравіметричних методів ….…4

Практичні роботи

Розрахунок величини наважки у гравіметричному аналізі…………………….…9

Розрахунок кількості осаджувача…………………………………………………14

Розрахунок результатів аналізу в гравіметрії……………………………….……16

Лабораторні роботи

Визначення масової частки кристалізаційної води в кристалогідраті……….….21

Визначення масової частки сульфат-іонів у магній сульфаті гравіметричним

методом осадження…………………………………………………………………22

Визначення масової частки Феруму в кристалогідраті ферум(ІІ) сульфату…….26

Розділ IІ. Титриметричний аналіз

Глава 2. Основні положення титриметричного аналізу …………………...…30

Глава 3. Розрахунки в титриметричному аналізі

3.1. Способи виразу вмісту речовин у розчинах у титриметрії …………………...35

3.2. Розрахункові формули титриметрії……………………………………….…37

Глава 4. Метод кислотно – основного титрування

4.1. Теоретичні основи методу……………………………………………………39

Практичні роботи

Способи виразу вмісту речовин у розчинах……………………………………..…51

Розрахунок маси наважки досліджуваної речовини в титриметрії………………57

Розрахунок результатів аналізу в титриметрії ……………………………………59

Лабораторні роботи

Калібрування мірного посуду. Визначення вмісту піпетки…………………..…..69

Приготування та стандартизація титранту натрій гідроксиду………………..…..70

Аналіз мінеральної кислоти………………………………………………………....75

Аналіз органічної кислоти методом кислотно-основного титрування………...…78

Приготування і стандартизація розчину хлоридної кислоти…………...…………80

Аналіз натрій карбонату методом кислотно-основного титрування………………83

Визначення вмісту аніліну в досліджуваному зразку………………………..……86

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]