Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KOLIChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
6.47 Mб
Скачать

Вимоги до реакцій у титриметричному аналізі

 1. Реакція повинна бути практично незворотною.

 2. Реакція повинна перебігати в еквівалентних кількостях.

 3. Реакція повинна перебігати швидко.

 4. Момент закінчення реакції повинен чітко фіксуватися.

 5. При титруванні не повинні перебігати побічні реакції.

 6. Зовнішні умови не повинні впливати на хід реакції та на властивості кінцевих продуктів.

Класифікація методів титриметрії в залежності від типу реакції

 1. Метод кислотно-основного титрування, заснований на реакціях нейтралізації.

 2. Метод окисно-відновного титрування, заснований на реакціях, пов'язаних з переносом електронів.

 3. Метод осаджувального титрування, заснований на реакціях, у результаті яких утворюються малорозчинні сполуки.

 4. Метод комплексиметричного титрування, заснований на реакціях утворення комплексних сполук.

Класифікація методів титриметрії за способом титрування

 1. Пряме титрування. Розчин досліджуваної речовини безпосередньо титрують розчином титранту. Наприклад, розчин хлоридної кислоти титрують стандартним розчином натрій гідроксиду, ферум(ІІ) сульфат – калій перманганатом, калій хлорид – арґентум(І) нітратом тощо.

 2. Зворотне титрування. До розчину, що аналізують, додають у надлишку певний об'єм розчину першого титранту, який реагує з досліджуваною речовиною в еквівалентній кількості. Надлишок розчину першого титранту відтитровують розчином другого титранту. Цей метод використовують, якщо основний титрант не взаємодіє з розчином, який підлягає аналізу, або неможливо підібрати відповідний індикатор. Наприклад, при визначенні вмісту галогенідів тіоціанатометричним методом (методом осадження) стандартний розчин амоній тіоціанату не реагує з галогенід-іонами (Cl-, Br-, I-). Тому до певного об'єму розчину солі галогеніду додають точно відміряний об'єм розчину титранту арґентум(І) нітрату у надлишку. Частина AgNO3 реагує з галогенід-іонами, утворюючи осад AgГ. Надлишок AgNO3, що не прореагував, відтитровують стандартним розчином NH4NCS. За різницею витрат AgNO3 визначають, скільки його витрачено на осадження галогенід-іонів, і виходячи з цього, розраховують вміст галогенід-іонів у розчині.

 3. Замісникове титрування. Досліджуваний компонент за допомогою допоміжної речовини переводять у сполуку, яка стехіометрично взаємодіє з розчином титранту. Цей метод використовують, якщо досліджувана речовина не взаємодіє з розчином титранту або взаємодіє не в стехіометричному співвідношенні. Наприклад, визначення окисників методом йодометрії здійснюють методом заміщення. До розчину окисника додають розчин сульфатної кислоти та розчин відновника калій йодиду. Відбувається реакція з виділенням еквівалентної кількості йоду. Йод, що виділився, титрують стандартним розчином натрій тіосульфату. За результатами титрування та використовуючи закон еквівалентів розраховують вміст окисника у досліджуваному розчині.

Як при визначенні концентрації стандартних розчинів, так і при виконанні аналізів, титрування проводять двома способами: піпетування і титрування окремих наважок. Титрування способом піпетування: на аналітичних терезах зважують наважку речовини та готують її розчин у мірній колбі. Певний об'єм (аліквотну частину) цього розчину відбирають піпеткою і титрують стандартним розчином. Титрування виконують не менш трьох разів до отримання відтворюваних результатів. Для розрахунків беруть середній результат.

При титруванні окремих наважок – точну наважку речовини, розраховану на одне титрування, розчиняють у невеликому об'ємі розчинника та відтитровують. При цьому способі титрування необхідно брати не менш трьох наважок і розраховувати середнє значення з одержаних результатів.

Спосіб окремих наважок порівняно зі способом піпетування потребує більших витрат часу, але він точніший внаслідок запобігання помилок, пов'язаних з неточністю об'ємів мірного посуду.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]