Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KOLIChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
6.47 Mб
Скачать

Контрольні питання

  1. Надати схему аналізу стрептоциду методом броматометрії. Які фармакологічні властивості має стрептоцид?

  2. Визначення метода броматометрії. Область використання метода.

  3. Закінчити реакцію : Cl2 + KBr →. Записати рівняння напівреакцій. Визначити окисник і відновник.

  4. Одержати бром при взаємодії бромат-бромідної суміші. У якому середовищі проходить реакція?

  5. Записати реакцію бромування стрептоциду. Визначити молярну масу еквіваленту стрептоциду.

Завдання для самостійної роботи

  1. с( KBrO3) = 0,1000 моль/дм3. Розрахувати , m(KBrO3) в 1 дм3 розчину. (Відповідь: 0,002783 г/см3; 0,01722 г/см3; 2,783 г)

  2. На титрування 20,00 см3 Br2 (після обробки розчином калій йодиду) витрачено 21,00 см3 стандартного розчину Na2S2O3. c(Na2S2O3) = 0,1100 моль/дм3. Розрахувати масу брому в 1 дм3 розчину. Записати хімічні реакції. (Відповідь:9,228 г).

  3. В основі методу броматометрії лежить напівреакція:

BrO-3 + + + 6ē → Br- + 3Н2О

Розрахувати масу KBrO3 для приготування 500 см3 розчину, з молярною концентрацією еквіваленту 0,1 моль/дм3. (Відповідь:1,4 г)

  1. На титрування розчину брому після обробки розчином калій йодиду витрачено 10,0 см3 розчину натрій тіосульфату. = 0,008120 г/см3. Розрахувати масу брому в розчині. (Відповідь:0,08120 г)

  2. Розрахувати масу наважки Na2S2O3·5Н2О для приготування 2 дм3 розчину, де молярна маса еквіваленту Na2S2O3·5Н2О становить 0,05 моль/дм3. (Відповідь:24,8 г)

5.7. Нітритометрія

М етод нітритометрії – метод кількісного аналізу, оснований на використанні окисно-відновних і діазотуючих властивостей нітритної кислоти.

Нітритна кислота HNO2 є нестійкою, тому титрантом методу є стандартний розчин натрій нітриту NaNO2.

Метод нітритометрії застосовують для аналізу відновників (солей Fe2+, As3+, Sn2+ тощо). Найбільше поширення цей метод здобув для аналізу первинних та вторинних ароматичних амінів.

Сутність методу полягає в здатності первинних ароматичних амінів та їх похідних кількісно реагувати з нітритною кислотою з утворенням солей діазонію.

В основі методу лежить реакція діазотування:

де: Ar – ароматичний радикал.

Нітритометричний метод аналізу (метод діазотування) широко використовують для визначення багатьох фармацевтичних препаратів, що містять ароматичну аміногрупу: новокаїну, п-амінобензенової кислоти та її похідних – сульфаніламідних препаратів.

Титрантом в методі нітритометрії є стандартний розчин NaNO2. Натрій нітрит є гігроскопічним, тому його розчин готують як вторинний стандартний розчин.

Титр розчину NaNO2 установлюють за хімічно чистою сульфаніловою кислотою, висушеною попередньо до сталої маси. При цьому відбувається наступна реакція:

Наважку сульфанілової кислоти розчиняють у воді в присутності NaHCO3 (утворюється водорозчинна сіль сульфанілової кислоти), додають НС1, КВr і титрують робочим розчином NaNO2.

Для визначення точної концентрації робочого розчину NaNO2 можна також використовувати титрований розчин КМnО4:

5NaNO2 + 2KMnO4 +ЗН2SO4 = 5NaNO3 + 2MnSO4 + K2SO4+ ЗН2О

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]