Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KOLIChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
6.47 Mб
Скачать

Контрольні питання

 1. До якої групи фізико-хімічних методів належать фотометричні методи?

 2. Укажіть, який аналітичний сигнал вимірюють фотометричними методами?

 3. Сформулюйте основний закон світлопоглинання, надайте його математичний вираз.

 4. Поясніть фізичну сутність величин, що входять до формули закону Бугера – Ламберта – Бера.

 5. Назвіть основні вузли вимірювальної системи, яку використовують для реєстрації оптичної густини розчинів фотометричним методом.

 6. Які оптичні властивості мають розчини, що аналізують фотометричним методом?

 7. Вкажіть переваги фотометричних методів, завдяки яким вони використовуються в лабораторній практиці.

 8. Наведіть приклади лікарських форм, які аналізують фотометричним методом.

 9. Які розчини називають стандартними?

 10. Укажіть сутність основних прийомів фотометричних визначень

ПРАКТИЧНА РОБОТА

РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ З ФОТОМЕТРИЧНОГО МЕТОДУ АНАЛІЗУ

Мета заняття: Навчитися розв'язувати задачі з фотометричного методу.

Основні формули методу:

а) аналітичний вираз основного закону світлопоглинання:

А = εbc

б) метод додатків:

в) метод порівняння:

Приклади розв’язання задач

Приклад 1. Розрахуйте вміст вітаміну А в розчині, якщо оптична густина дорівнює 0,680; товщина шару розчину 1 см, молярний коефіцієнт світлопоглинання 1550 дм3/ моль см.

Д ано:

А = 0,680

l = 1 см

ε = 1550 дм3/мольсм

Розв'язок:

Згідно з основним законом світлопоглинання :

А=εсb

Приклад 2. Для визначення міді в солі з наважки 0,325 г після розчинення та обробки аміаком отримали 250 см3 забарвленого розчину, оптична густина якого в кюветі з товщиною шару 2 см, була 0,254. Визначити концентрацію міді в солі (%), якщо молярний коефіцієнт світлопоглинання аміачного комплексу міді 423 дм3/мольсм.

Дано

m н. = 0,325 г;

V = 250 см3;

l = 2 см;

А= 0,254;

ε = 423 дм3/мольсм

ω (%) - ?

Розв'язок:

 1. 1. Визначити концентрацію міді (моль/дм3):

 1. Визначити масу міді в дослідному об’ємі:

3. Визначити масову частку міді в зразку солі:

Приклад 3. Наважку технічного калій дихромату 0,1232 г помістили в мірну колбу та отримали 1000 см3 розчину. Оптична густина цього розчину склала 0,6. Для побудови градуювального графіку взяли стандартні розчини з вмістом калію дихромату 8; 10; 12 мг в 100 см3. Профотометрували їх та отримали значення оптичної густини відповідно: 0,24; 0,46; 0,70. Визначити масову частку калію дихромату в технічному зразку.

Д ано:

mн = 0,1232 г;

V = 1000 см3;

Ax = 0,6;

W(%) - ?

Рішення:

 1. Побудувати градуювальний графік. Аналітичний сигнал (оптична густина) відкладається по вісі ординат (у), а концентрація –по вісі абсцис (х). За графіком знаходять значення Ах та відповідне йому значення cх .

За графіком: сх (K2Cr2O7)= 11,2 мг/см3 = 11,2·10-3 г/100 см3

Тоді, вміст K2Cr2O7 в 1000 см3 розчину  11,2·10-2 г/дм3

 1. Визначити масову частку в розчині K2Cr2O7 в наважці:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]