Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KOLIChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
6.47 Mб
Скачать

Задачі для самостійної роботи

 1. Розрахувати величину наважки ЕДТА (трилону Б), необхідну для приготування 2 дм3, де с(Na2H2R·2H2O) ≈ 0,05 моль/дм3. (М(Na2H2R·2H2O) = 372,24 г/моль). Пояснити, на яких терезах можна взяти наважку ЕДТА. (Відповідь:37,2 г)

 2. Розрахувати масу наважки солі MgSO4·7H2O, для стандартизації розчину ЕДТА (трилону Б), де с(Na2H2R·2H2O) ≈ 0,1 моль/дм3 методом піпетування. Мірний посуд вибрати самостійно. Вказати, на яких терезах можна взяти наважку солі. М(MgSO4·7H2O) = 246,48 г/моль.

(Відповідь:2,5 г, якщо Vм.к.=100 см3)

 1. Наважка кристалогідрату магній сульфату 2,4705 г розчинена у мірній колбі місткістю 100 см3. Розрахувати: с(MgSO4·7H2O); ТMgSO4·7H2O. (Відповідь:0,1004 моль/дм3; 0,02471 г/см3)

 2. На титрування 20,00 см3 розчину солі MgSO4·7H2O, с = 0,05037 моль/дм3, використали 21,50 см3 розчину ЕДТА (трилону Б). Розрахувати: с(ЕДТА); ТЕДТА. Записати хімічну реакцію. Порекомендувати індикатор. (Відповідь:0,04686 моль/дм3; 0,01744 г/см3)

 3. На титрування солі цинку використали 20,00 см3 розчину ЕДТА. ТЕДТА/Zn = 0,006695 г/см3. Розрахувати масу цинку Zn2+ в дослідному розчині. Записати хімічну реакцію. Вказати умови проведення реакції. Порекомендувати металоіндикатор. (Відповідь:0,1339 г)

 4. Наважка лікарського препарату масою 0,8733 г, яка містить Mg2+-іони, розчинена і повністю відтитрована 18,5 см3 стандартного розчину ЕДТА.

ТЕДТА/Mg = 0,002587 г/см3. Розрахувати масову відсоткову частку магнію в препараті. Записати хімічну реакцію, порекомендувати металоіндикатор. Вказати умови проведення реакції. (Відповідь:5,48%)

 1. Обчислити масу наважки трилону Б, що необхідна для приготування 250 см3 розчину з молярною концентрацією еквіваленту 0,05 моль/дм3. (Відповідь:4,7г)

 2. Обчислити масу наважки трилону Б, що необхідна для приготування 2,5 дм3 розчину з молярною концентрацією еквіваленту 0,1 моль/дм3. (Відповідь:93,1г)

 3. Обчислити масу наважки MgSO4·7H2O (х.ч.), що необхідна для приготування 200 дм3 розчину з молярною концентрацією еквіваленту 0,1 моль/ дм3. (Відповідь:4,9г)

 4. Обчислити масу наважки MgSO4·7H2O (х.ч.), що необхідна для стандартизації розчину трилону Б з молярною концентрацією еквіваленту 0,05 моль/дм3 методом окремих наважок, якщо використовують бюретку об’ємом 50 см3. (Відповідь:0,3г)

 5. Обчислити масу наважки натрій хлориду (х.ч.), що необхідна для стандартизації розчину Hg(NO3)2 з молярною концентрацією еквіваленту 0,05 моль/дм3, якщо розчин NaCl будуть готувати в мірній колбі об’ємом 250 см3. (Відповідь:0,7г)

 6. Наважка натрій хлориду, масою 0,0610 г розчинена та відтитрована розчином Hg(NO3)2. Об’єм розчину Hg(NO3)2, який витратили на титрування дорівнює 19,31 см3. Обчислити молярну концентрацію еквіваленту Hg(NO3)2, титр і титр Hg(NO3)2 за калій бромідом.

(Відповідь: 0,05405 моль/дм3; 0,008772 г/см3; 0,006432 г/см3)

 1. Обчислити молярну концентрацію еквіваленту трилону Б, його титр і титр трилону Б за кобальтом, якщо на титрування 0,01310 г цинку (х.ч.) було витрачено 18,46 см3 розчину трилону Б. (Відповідь: 0,1085 моль/дм3; 0,04040 г/см3; 0,006394 г/см3)

 2. Обчислити молярну концентрацію еквіваленту ЕДТА, його титр і титр ЕДТА за кальцій оксидом, якщо на титрування 0,1035 г СаСО3 було витрачено 20,15 см3 розчину ЕДТА. (Відповідь: 0,05136 моль/дм3; 0,01912 г/см3; 0,002876 г/см3)

 3. Наважка кальцій карбонату (х.ч.) масою 0,3250 г розчинена в мірній колбі об’ємом 250 см3. На титрування цього 25,00 см3 цього розчину витратили 26,47 см3 розчину ЕДТА. Обчислити молярну концентрацію еквіваленту ЕДТА і титр ЕДТА за кальцієм. Указати умови розчинення кальцій карбонату та умови титрування. (Відповідь:0,01228 моль/дм3; 0,004912 г/см3)

 4. Наважка MgSO4·7H2O (х.ч.) масою 1,5250 г розчинена в мірній колбі об’ємом 500 см3. На титрування 20,00 см3 цього розчину витратили 19,55 см3 розчину ЕДТА. Обчислити молярну концентрацію еквіваленту ЕДТА і титр ЕДТА за магнієм. (Відповідь: 0,01265моль/дм3; 0,0003037 г/см3)

 5. Розчин солей кальцію і магнію розбавили водою до 100,0 см3. На титрування 20,00 см3 одержаного розчину в присутності амоніачного буферу з еріохромом чорним Т витратили 18,45 см3 розчину ЕДТА з молярною концентрацією еквіваленту 0,01020 моль/дм3, а на титрування такого ж об’єму розчину в присутності лугу NaOH з мурексидом витратили 8,22 см3 розчину ЕДТА. Обчислити маси Са та Mg, які містились у вихідному розчині. (Відповідь:m(Ca2+)=16,77мг; m(Mg2+)=12,52 мг)

 6. На титрування 20,00 см3 розчину NiCl2 витратили 21,22 см3 розчину ЕДТА з молярною концентрацією еквіваленту 0,02065 моль/дм3. Визначити концентрацію (г/дм3) солі ніколу в розчині. (Відповідь:2,8395 г/дм3)

 7. Обчислити концентрацію (г/дм3) Ві(NО3)3 в розчині, якщо на титрування 20,00 см3 його витратили 17,26 см3 розчину ЕДТА з молярною концентрацією еквіваленту 0,06905 моль/дм3. (Відповідь:23,5381 г/дм3)

 8. При визначенні карбонатної твердості на титрування 200,0 см3 води витратили 10,25 см3 розчину хлоридної кислоти з молярною концентрацією еквіваленту 0,1 моль/дм3 (К = 0,9845). При визначенні загальної твердості на 100 см3 тієї ж води витратили 15,12 см3 розчину ЕДТА з молярною концентрацією еквіваленту 0,05 моль/дм3 (К=0,8918). Обчислити карбонатну та загальну твердість води (ммоль/дм3). (Відповідь: 5,05 ммоль/дм3;

6,74 ммоль/дм3)

 1. Обчислити масову частку брому (%) в технічному натрій броміді, якщо на титрування розчину, одержаного з наважки масою 0,5569 г, витрачено 21,20 см3 розчину Hg(NO3)2 з молярною концентрацією еквіваленту 0,2500 моль/дм3. (Відповідь:76,04%)

 2. Для визначення хлоридів наважку кальцинованої соди масою 1,6520 г розчинили у воді та довели об’єм до 100,0 см3. На титрування 20,00 см3 одержаного розчину, після нейтралізації нітратною кислотою, витратили 18,38 см3 розчину Hg(NO3)2 з молярною концентрацією еквіваленту 0,01 моль/дм3 (К = 1,075). Обчислити масову частку (%) хлоридів у перерахунку на NаCl у зразку, що досліджувався. (Відповідь:3,50%)

 3. Обчислити масову частку (%) СаСО3 та МgСО3 у вапняку, якщо після розчинення 1,0000 г його одержали 100,0 см3 розчину, на титрування 20,00 см3 якого для визначення Са2+ та Мg2+ разом витратили 19,25 см3 розчину ЕДТА з молярною концентрацією еквіваленту 0,05140 моль/дм3, а на титрування Са2+ в окремій пробі (20,00 см3) витратили 6,25 см3 розчину ЕДТА з тією ж концентрацією. (Відповідь:16,06%; 28,06%)

 4. Наважку добрива масою 4,0260 г розклали дією мінеральної кислоти і довели об’єм розчину до 250,00 см3. 50,00 см3 одержаного розчину після видалення нерозчиненого осаду нейтралізували NаОН до появи каламуті, додали ацетатний буферний розчин рН = 4,6 та довели до об’єму 250,0 см3. Для визначення кальцію 25,00 см3 одержаного розчину відтитрували 10,02 см3 розчину ЕДТА з молярною концентрацією еквіваленту 0,05121 моль/дм3 з флуорексоном. На титрування такого самого об’єму розчину з хром темно-синім для визначення сумарного вмісту кальцію та магнію витратили 18,14 см3 розчину ЕДТА з тією ж концентрацією. Обчислити масові частки СаО та МgО в добриві. (Відповідь:35,68%; 20,83%)

 5. Наважку медичного препарату, який містить хінінгідрохлорид масою 0,5200 г після розчинення розбавили водою до 50,00 см3. З 20,00 см3 цього розчину в ацетоно-бензеновому середовищі осадили Cu(C20H24N2O2)Cl2·(CH3COCH3)х. Осад відфільтрували, розчинили в амоніаку та відтитрували Cu(ІІ) розчином ЕДТА з молярною концентрацією еквіваленту 0,05000 моль/дм3 у присутності мурексиду, при цьому витратили 10,75 см3. Обчислити масову частку (%) хініну C20H24N2O2 (М=324,42 г/моль) у медичному препараті. (Відповідь:83,83%)

 6. Для визначення вмісту кофеїну C8H10N4O2 (М = 194,19 г/моль) у медичному препараті наважку масою 0,4882 г розчинили в мірній колбі об’ємом 50,00 см3. Після відокремлення інших компонентів відібрали 20,00 см3 цього розчину і додали 25,00 см3 розчину КВіІ4 з молярною концентрацією еквіваленту 0,02000 моль/дм3 і таким чином осадили кофеїн за реакцією:

(C8H10N4O2+ + ВіІ-4 → (C8H10N4O2)НВіІ4

Осад відфільтрували, фільтрат розбавили до 40,00 см3, відібрали 20,00 см3 цього розчину та відтитрували надлишок КВіІ4 розчином ЕДТА з молярною концентрацією еквіваленту 0,01000 моль/дм3, до знебарвлення жовтого забарвлення КВіІ4. Об’єм розчину ЕДТА, що витратили на титрування 19,85 см3. Обчислити масову частку (%) кофеїну в препараті. (Відповідь:10,24%)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]