Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ШПОРЫ СОЦИОЛОГИЯ.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
257.19 Кб
Скачать

70. Посилення соціальних аспектів сімейно-шлюбних відносин за новим сімейним кодексом україни (2004 р.)

У ПОРІВНЯННІ З «КОДЕКСОМ...» (1969 Р.) Історія розвитку людства свідчить про те, що сім'я в системі соціальних відносин завжди посідала особливе місце. Тому цей інститут завжди перебував під правовим регулюванням з боку держави та су­спільства. Саме в сім'ї узгоджуються життєво важливі соціальні і біо­логічні інтереси людини і самої держави. Можна беззаперечно конста­тувати, що в характері правового регулювання сімейних правовідносин відображається стан суспільної свідомості у сфері шлюбу та сім'ї.

Кодекс про шлюб та сім'ю УРСР від 20 червня 1969 р. (далі —- Кодекс), згідно з пануючою на той час ідеологією, декларував подальше зменшення регулювання сімейних відносин засобами права та посилен­ня ролі моральних засад у сімейному житті. Чинний Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. № 2947-ПІ (далі — СК України) поширює сферу правового впливу й на ті відносини, які передують виникненню шлюбу (інститутзаручин). СК України набрав чинності 1 січня 2004 року.

Відповідно до положень СК України джерелом сімейного права може бути і звичай. При вирішенні сімейного спору суд за заявою заці­кавленої сторони може врахувати місцевий звичай, а також звичай на­ціональної меншини, до якої належать сторони або одна з них. Звичай не повинен суперечити вимогам Сімейного кодексу України, інших за­конів чи моральним засадам суспільства.

СК України — це якісно нова модель регулювання відносин, що складаються між нареченими, подружжям, батьками та дітьми, дідом та бабою, братами і сестрами.

У сімейному кодексі сформульовано загальні засади регулювання сімейних відносин, соціальним регулятором яких визнано договір, дано поняття шлюбу, знято обмеження щодо місця державної реєстрації, зміне­но концепцію особистих немайнових прав дружини та чоловіка, розши­рено коло підстав для виникнення права особистої власності дружини та чоловіка, законодавчо визначено правовий режим заробітної плати, кон­кретизовано підстави виникнення права на утримання після розірвання шлюбу, надано право подружжю на укладення аліментного договору.

Головними новелами кодексу є те, що вперше в законодавстві за­кріплено таке поняття як «сім'я» і визначено підстави, відповідно до яких сім'я створюється. Згідно зі статею З СК України сім'ю складають осо­би, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Права члена сім'ї має і одинока особа. Також зараз на законодавчому рівні фактичний шлюб (конкубінат) визнається підста­вою для створення сім'ї.

Цікавим є положення статті 31 СК України про заручини, а саме про відповідальність особи, яка відмовилася від шлюбу, що полягає у обов'язку відшкодувати другій стороні витрати, що булинею понесеяіузв'язі^зпри-готуванням до реєстрації шлюбу та весілля. Окрім цього, у разі відмови від шлюбу особи, яка одержала подарунок у зв'язку з шйбугаім шлюбом, до­говір дарування за вимогою дарувальника може бути розірваний судом.

Одними із завдань кодексу є захист особистих немайнових прав та обов'язків подружжя. Відтак, згідно зі статею 49 СК України позбавлення жінки репродуктивної функції у зв'язку з виконанням нею конституцій­них, службових, трудових обов'язків або в результаті протиправної пове­дінки щодо неї є підставою для відшкодування завданої їй мораіьноїіпко-ди. Те ж саме правило віддовідно до статті 50 застосовується і до чоловіка.

Окремої уваги заслуговують положення кодексу щодо прав та обо­в'язків подружжя по утриманню. Відповідно до статті 84 право на утри­мання має вагітна дружина, а також дружина, з якою проживає дитина, незалежно від того, чи вона працює, та незалежно від її матеріального стану за умови, що чоловік може надавати матеріальну допомогу. Ана­логічне право згідно статті 86 має і чоловік, з яким проживає дитина, до досягнення нею шести років.

Детальну увагу в кодексі приділено питанням розірвання шлюбх вста­новленню режиму окремого проживання подружжя. Не залишилася без регламентації проблема штучного запліднення та імплантації зародка кодекс чітко захищає в таких випадках права подружжя на дитину

Окремим розділом врегульовані відносини щодо влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування — усиновлення, опіки та піклу­вання і патронату.

Розділ V кодексу встановлює права та обов'язки інших членів сім'ї та родичів, зокрема права баби та діда, прабаби та прадіда на виховання внуків та правнуків, права братів та сестер на спілкування, право мачу­хи, вітчима брати участь у вихованні пасинка, падчерки тощо.

СК України спрямований на врегулювання проблем на законодав­чому рівні, але він не може охоплювати всі соціальні аспект.

В Україні нині сім'я змушена стримувати потреби особистості в материнстві і батьківстві; дедалі більше сімей обирають бездітність або відкладають народження дітей; знижується народжуваність і зростає смертність населення; погіршується здоров'я дорослих і дітей, скоро­чується середня тривалість життя. Рівень життя більшості сімей в Ук­раїні значно знизився, оскільки він залежить не лише від розміру доходів, а також від соціально-демографічного складу — кількості дітей, працюючих і утриманців, віку членів сім'ї, їх освітнього та професійно­го рівня тощо. Найбільш уразливими є: сім'ї з дітьми, особливо бага­тодітні; неповні сім'ї, в яких дітей виховує одна мати або один батько; сім'їздітьми-інвалідами; сім'ї людей похилого віку; сім'ї, в яких немає годувальника. Досить великою є також частка працездатних членів сім'ї, які не мають регулярного доходу, що ускладнює економічний стан сім'ї. Більшість сімей недостатньо реалізує свої виховні функції. Сімейні не­гаразди, обмеженість батьків у часі для спілкування з дітьми призводять до розриву внутріпшьосімейних зв'язків, обмежують можливість батьків і дітей разом проводити дозвілля і відпочинок.

Отже, СК України порівняно з Кодексом надав новий поштовх для розвитку шлюбно-сімейних відносин, врегулював немайнові та майнові права членів сім'ї й подружжя та закріпив основні поняття, які покликані часом. І якщо не ігнорувати норми кодексу, то багато сімейних та под­ружніх проблем і негараздів можуть бути подолані з меншими втратами.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]