Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ШПОРЫ СОЦИОЛОГИЯ.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
257.19 Кб
Скачать

93. Документи як джерело соціологічної інформації; класифікація документів і методів їх аналізу

Документ – це засіб закріплення встановленим способом за допомогою спеціального носія інформації,фактів, явищ, процесів об’єктивної реальності та розумової діяльності людини.

З соціологічної точки зору документи звичайно класифікують за п’ятьма

критеріями:

1. За засобом фіксації:

а) письмові (друкована та рукописна продукція);

б) іконографічні (фото-, відео-, кінодокументи, картини);

в) фонетичні (магнітофонні записи);

г) комп’ютерні (диски для ЕОМ, лазерні диски).

2. За авторством:

а) офіційні (закони, укази, декрети);

б) неофіційні (листи, щоденники).

3. За ступенем персоніфікації:

а) особові (автобіографії, анкети, характеристики);

б) безособові (справи, архіви, звіти).

4. За функціональними особливостями:

а) інформативні (протоколи, документообіг, статистичні звіти);

б) регулятивні (накази, постанови, телефонограми).

5. За змістом:

а) історичні (описи подій);

б) правові (оцінка подій);

в) економічні (фіксація фактів).

Методи аналізу документальних джерел поділяють на традиційні та формалізовані.

Традиційний (неформалізований) метод аналізу передбачає тлумачення документів (найчастіше унікальних і невеликої кількісті), з’ясування основних думок та ідей конкретного тексту через усвідомлення, інтерпретацію, узагальнення змісту та логічне обґрунтування конкретних висновків, гіпотез. Типовим прикладом неформалізованого аналізу є вивчення наукових публікацій та звітів щодо певної проблеми.

Сутність формалізованого методу аналізу документів (або контент-аналізу) полягає в алгоритмізованому виокремленні в тексті певних елементів змісту – одиниць рахунку – згідно з метою та завданнями дослідження, класифікації виокремлених елементів, їх підрахунку і кількісного представлення результатів. Тобто у процесі контент-аналізу здійснюється підрахунок того, як саме представлені одиниці рахунку (ті чи інші явища або процеси, що цікавлять соціолога) і їх властивості та риси у певному обсязі досліджуваної інформації. Згідно з тим проводяться їх аналіз, інтерпретація і відповідні висновки.

94. Метод соціологічного опитування та його основні види

Опитування – метод збору соціальної інформації про досліджуваний об’єкт під час безпосереднього або опосередкованого соціально-психологічного спілкування соціолога та респондента, шляхом реєстрації відповідей респондентів на сформульовані запитання.

У соціологічних дослідженнях використовують різноманітні види опитувань, які класифікуються залежно від характеру взаємодії між дослідником і респондентом, а

також від ступеня формалізації (стандартизації) процедур. Найчастіше використовують такі методи соціологічних опитувань:

1) анкетування – передбачає жорстко фіксований порядок, зміст і формування питань, чітку вказівку варіантів і способів відповіді, причому вони реєструються опитуваним наодинці із самим собою (заочне опитування) або у присутності анкетера (пряме опитування);

2) соціологічне інтерв’ю – метод збору соціальної інформації, який базується на словесній взаємодії між інтерв’юером та респондентом з метою одержання даних, які передбачені програмою дослідження. Інтерв’ю має декілька різновидів:

а) за змістом бесіди розрізняють: документальне – вивчення подій минулого, уточнення фактів; інтерв’ю думок – виявлення оцінок, поглядів, суджень;

б) за технікою проведення: вільні – це тривала бесіда без жорсткої деталізації питань інтерв’ю, але за загальною програмою; стандартизоване – передбачає детальну розробку всієї процедури (план бесіди, послідовність та конструкцію питань, варіанти можливих відповідей); напівстандартизоване – поєднує в собі особливості двох попередніх видів;

в) за процедурою проведення: панельне – багаторазове інтерв’ю одних і тих самих респондентів з одних і тих же самих питань через певні проміжки часу; групове- запланована бесіда, у процесі якої дослідник прагне започаткувати дискусію в групі; клінічне – довготривала глибока бесіда, за допомогою якої отримується інформація про внутрішні спонуки, мотиви, схильність респондентів; фокусоване – короткочасна бесіда, мета якої полягає в отриманні інформації про конкретну проблему, процес чи явище;

3) соціометричний метод – різновид опитування, який використовується для вивчення внутрішньо-колективних зв’язків із з’ясуванням стосунків між членами колективу, виявлення його неформального лідера. Це не єдина з класифікацій, що застосовується у науковій літературі В навчальних посібниках зазначені й інші класифікації. Запропонована здається найдоцільнішою.

Отже, серед методів збору первинної інформації соціологічне опитування є доцільним й ефективним тільки тоді, коли визначеним джерелом інформації є окремі індивіди або створені ними у суспільстві соціальні спільноти, як безпосередні учасники і представники досліджуваного соціального явища чи процесу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]