Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ШПОРЫ СОЦИОЛОГИЯ.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
257.19 Кб
Скачать

66. Сім'я як соціальна система і першооснова структури суспільства. Поняття шлюбу та сім'ї

Сім'я являє собою складний соціальний феномен. Вона є най­давнішою природною спільнотою людей, пов'язаних кровною спорі­дненістю. Інститут сім'ї має конкретно-історичний характер, він по­стійно змінюється і розвивається у зв'язку з розвитком потреб су­спільства. Головне призначення сім'ї полягає у забезпеченні соціаль­ної та культурної безперервності розвитку суспільства Як соціальний інститут сім'я виконує перш за все продуктивну функцію, тобто функцію дітонародження, відтворення населення. Сім'я як інститут є соціологічною категорією, що відображає звичаї, закони і правила поведінки, які закріплювать відносини родинності між людьми.

Сім'ю як соціальний інститут, малу соціальну групу і, нарешті, систе­му людської життєдіяльності характеризують такі основні особливості:

 1. соціально-історична зумовленість сімейних стосунків і сі­мейної організації;

 2. існування сім'ї та її специфічна функція є наслідком об'єк­тивної потреби, пов'язаної з однією із найважливіших соціальних форм — створення і відтворення безпосереднього суспільного жит­тя та продовження роду;

 3. наявність у сім'ї, поряд із загальними для всіх соціальних явищ, рис і якостей, низки специфічних соціальних особливостей, насамперед кількісного складу сімейної групи, ступеня спорідне­ності, спільності побуту, взаємної моральної відповідальності.

Головними ознаками сім ї є: шлюбні або кровно-родинні зв'яз­ки між усіма її членами, спільне проживання, загальний сімейний бюджет.

З поняттям сім'ї тісно пов'язане поняття шлюбу. Шлюб є скла­довою інституту сім'ї. Шлюб і сім'я — історично змінні явища. їх сус­пільний, соціальний зміст визначає те, що властиве їм як різновиду суспільних інстатутів та відносин, які перебувають у складній взає­модії суспільних умов із природно-біологічною, інстинктивною при­родою статевих потреб людини. Шлюб — це історично змінна соціальна форма стосунків між чоловіком і жінкою, через які суспіль­ство впорядковує і санкціонує їхнє статеве життя, визначає подружні та батьківські права і обов'язки. Сім'я, у свою чергу, є значно склад­нішою системою відносин, ніж шлюб, оскільки вона, як правило, об'єднує не лише подружжя, а й їхніх дітей, а також інших родичів та близьких. З соціологічної точки зору виділяють шлюби традиційні, нетрадиційні, рівні, нерівні, ендогамні, екзогамні, морганатичні.

Отже, можна стверджувати, що сім'я є соціальним інститутом і малою соціальною групою, індивіди якої пов'язані родинними стосунками, спільним побутом і взаємною моральною, матеріаль­ною і правовою відповідальністю. Шлюб визначають як родинний союз чоловіка та жінки за їх взаємною згодою. Поняття сім'ї шир­ше за поняття шлюб.

67. Основні суспільні та індивідуальні функції сучасної сім'ї

Дослідженням функцій сім'ї займається окрема галузь — соціологія сім ї Сім'я є одним з фундаментальних інститутів суспіль­ства, першооснова його структури. Вона забезпечує його стабільність. Законодавство України визначає сім'ю як основну лан­ку суспільства. З соціологічної точки зору сім'я (родина) — це група людей, що складається з чоловіка, жінки, дітей та інших родичів, які живуть разом, мають спільний побут, пов'язані кровною, взає­мною моральною і правовою відповідальністю.

Універсальність сім'ї як соціального інституту розкривається в її функціях, які є одночасно суспільними та індивідуальними,

 1. Матеріально-виробнича — це врегулювання питань щодо пра­цездатності та працевлаштування членів сім'ї за віком, освітою, про­фесійною кваліфікацією, статусом і станом здоров'я, матеріальне за­безпечення або підтримка неповнолітніх і непрацездатних, а також безпосередньо — між подружжям та всіма іншими членами сім'ї, незалежно від наявності або відсутності заробітної платні і пільг.

 2. Господарсько-побутова — це перш за все вирішення житлової проблеми, забезпечення мінімально-необхідного стану господарсь-ко-побугових послуг, догляду за дітьми, шдіримання на належному рівні фізичного і соціального стану здоров'я всіх членів сімі

 3. Сімейно-економічна та споживча — це раціональна органі­зація сімейної економіки. Передбачає розробку, регулярне веден­ня та систематичний аналіз у сімейному колі кошторису фінансо­вих надходжень та витрат відповідно до реального сімейного бю­джету, визначення і розподіл між членами сім'ї реально можливо­го споживчого кошика та інших фінансових витрат.

 4. Репродуктивна (функція продовження роду) — біологічне від­творення — з суспільної точки зору та задоволення потреби в дітях — з індивідуальної точки зору.

 5. Виховна — соціалізація дітей і молоді, підтримання куль­турної неперервності суспільства та особисте задоволення людсь­кої потреби у контактах з дітьми, їх вихованні і самореалізації в дітях. До того ж, виховна функція передбачає здійснення бать­ками первинного соціального контролю — відповідальності батьків за своїх дітей, моральну регламентацію поведінки членів сім'ї та формування моральних санкцій за порушення норм взає­мин між членами сім'ї.

 1. Комунікації, духовного спілкування і організації дозвілля — роз­виток членів сім'ї як особистостей та їх духовне взаємозбагаченню передавання певного соціального досвіду і статусів членам сім'ї, відтворення соціальної структури суспільства та власне задоволен­ня потреб у соціальному просуванні кожної людини, а також за­доволення потреб у суспільному відпочинку.

 2. Сексуальна — задоволення статевих потреб і контроль над статевою поведінкою членів своєї сім'ї.

 3. Емоційна — емоційна стабілізація членів сім'ї та їх психоло­гічна терапія у вигляді отримання психологічної підтримки і захи­сту, задоволення почуттям любові і особистого щастя.

 4. Спадшмницька — забезпечення розумового накопичення матеріальних цінностей, їх доцільного використання протягом життя та передачі решти у спадок.

Таким чином, сім'я як соціальний інститут виконує важливу роль у формування суспільства. її чисельні функції можна розгля­дати як в об'єктивному, так і в суб'єктивному плані.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]