Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ШПОРКА.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
16.12.2018
Размер:
758.97 Кб
Скачать

32

Конкурентное право украины

  1. Предмет учебного курса «Конкурентное право Украины».

Конкуренція — це економ.бо­ротьба між підприємцями за кращі умови господарювання: за найбільш вигідні умови виробництва і реалізації продук­ту і отримання максимального доходу. Конкуренція є ефек­тивно діючим механізмом змагання на ринку.

Ринок за допомогою кон­куренції, попиту і пропозиції, ціноутворення приводить систему господарства в рух і дає стимули для подальшого розвитку.

Основне призначення конкурентного права будь-якої держави з ринковою економікою — захищати і підтриму­вати конкуренцію правовими засобами.

Предмет курсу «Конкурентне право України» складає сукупність законів і інших правових нормативних актів, які регулюють відносини, пов´язані з конкуренцією.

У предмет курсу входить вивчення конкурентного зак-ва, що визначає систему антимонопольних органів, їх повноваження, порядок здійснення контролю за дотриманням конкурентного законодавства; правила поведінки суб´єктів господарювання на ринку, заборонені види анти-конкурентних узгоджених дій і монополістичної діяльності; товарні і територіальні межі ринку, а також монопольне ста­новище суб´єктів господарювання на нім; відповідальність за порушення конкурентного законодавства, застосування адміністративного і судового порядку захисту конкуренції.

Предметом вивчення курсу є також організація контро­лю за: економічною концентрацією і попередженням моно­полізації товарних ринків; забороною антиконкурентних дій органів влади, управління і контролю; типовими вимо­гами до узгоджених дій суб´єктів господарювання; обмежу­вальною і дискримінаційною діяльністю суб´єктів господа­рювання і об´єднань.

Прийняття в державі великої кількості нормативно-пра­вових актів, які регулюють відносини конкуренції, приве­ло до утворення нової галузі законодавства — конкурент­ного права.

Конкурентне законодавство регулює відносини органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління і кон­тролю з суб´єктами господарювання; суб´єктів господарю­вання з іншими суб´єктами господарювання, із споживача­ми, іншими юридичними і фізичними особами у зв´язку з економічною конкуренцією.

  1. Субъекты и объекты конкурентного права.

Кругом субъектов конкурентного права являются участники правоотношений, возникающих в связи с экономической конкуренцией: органы государственной власти, органы местного самоуправления, органы административно-хозяйственного управления и контроля, потребители, субъекты хозяйствования, юридические лица, физические лица.

Субъектом хозяйствования, в частности, признаются: юридическое или физическое лицо, которое осуществляет контроль над субъектом хозяйствования; а также группа субъектов хозяйствования, в которой один или несколько субъектов хозяйствования, в которой один или несколько субъектов хозяйствования осуществляют контроль над другими.

Такие группы субъектов хозяйствования по своей экономической сущности представляют собой интеграцию капитала, действуют на товарных рынках как одно целое, между участниками группы почти не существует конкуренции и именно такие группы влияют и определяют состояние конкуренции. Именно такая концепция определения субъекта хозяйствования, заложенная в основу конкурентного законодательства и должна соответствовать нормам Хозяйственного кодекса Украины.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]