Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекции З Педаг.краєзнавство 2.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.86 Mб
Скачать

Тема 1.2. Методи наукового дослідження педагогічного краєзнавства……………………………………………………………………………..64

1.2.1. Наукові підходи до дослідження педагогічного краєзнавства…….64

1.2.2. Джерела педагогічного краєзнавства………………………………..67

1.2.3. Методи теоретичного пізнання у педагогічному краєзнавстві…….68

1.2.4. Методи емпіричного пізнання у педагогічному краєзнавстві……..69

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №4……………………………………………….72

Змістовий модуль ІІ. ВИХОВНИЙ АСПЕКТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ……………..108

Тема 2.1 Особливості краєзнавчої підготовки майбутнього вчителя до емоційної взаємодії з учнями…………………………………………….108

2.1.1. Роль методів виховання у підготовці майбутнього вчителя

до краєзнавчої роботи..….…………………………………………………109

2.1.2. Формування духовних якостей особистості майбутнього вчителя у підготовці до краєзнавчої роботи з учнями ……………………………....117

2.1.3. Організація досвіду моральної поведінки у процесі підготовки майбутнього вчителя до краєзнавчої роботи з учнями…………..…………..127

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №5……………………………………………...135

Змістовий модуль ІІI. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ……………138

Тема 3.1. Педагогічні умови організації самостійної роботи студентів у процесі вивчення питань педагогічного краєзнавства……………138

3.1.1. Управління самостійною роботою студентів у процесі роботи з

педагогічного краєзнавства……………………………………………….138

3.1.2. Підготовка майбутнього вчителя до керівництва краєзнавчою

роботою учнів….…………………………………………………………..145

3.1.3. Організація пошуково-дослідної діяльності студентів

з краєзнавчими матеріалами…………………..…………………………..150

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №6……………………………………………...160

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ СТУДЕНТАМ ЩОДО ОСНОВНИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ……………………162

Методичні рекомендації до семінарських занятьз педагогічного краєзнавства…………………………………………………………………….168

Методичні рекомендації з підготовки студентів до екскурсій……....181

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ З КУРСУ «ПЕДАГОГІЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО»………………………………………………………………………….203

ПЕРСОНАЛІЇ………………………………….………………………….216

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК………………………………………….218

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК………………………………………………..220

ДОДАТКИ…..……………………………………………………………..222

ПЕРЕДМОВА

Провідною тенденцією освіти України ХХІ століття є відродження національної духовності, визнання світоглядних пріоритетів, осягнення трансцендентності, розширення кругозору, формування у молоді громадянських якостей, виховання любові до Батьківщини і, як результат, визнання самоцінності молодої особи, її потреби в здатності бути моральним суб’єктом – людиною.

XXI століття ООН проголосила «Століттям Людини». Актуальною проблемою сьогодення, яка обговорюється сучасними філософами, мислителями, письменниками, культурологами, мистецтвознавцями, поетами, художниками – формування духовності в широкому сенсі цього поняття. Реалії сучасного буття людини-творця вимагають конкретних змін у свідомості вчителя, як носія ціннісних орієнтирів в освітньому просторі.

Осмислення ролі краєзнавства на тлі культури, пошук автентичності, запобігання маргінальності неможливі без живого інтересу до історичної, географічної, педагогічної спадщини рідного краю. Останнім часом українська спільнота як ніколи потребує іманентної презентації власного історико-культурного надбання у світі. А це можливо лише за умови глибокого та системного вивчення і дослідження процесу тривалого і складного історичного розвитку кожного окремого регіону нашої держави. Роль таких ретроспективних досліджень регіональної специфічності полягає насамперед у накопиченні і представленні фактичного краєзнавчого матеріалу, якого в наш час ще недостатньо.

Предметом вивчення запропонованого курсу «Педагогічне краєзнавство» є Північноприазовський регіон з усією багатогранністю місцевих ресурсів, палітрою і ментальністю поліетнічного складу населення, які репрезентують цей край. Термін «краєзнавство» стає дедалі всеосяжнішим і сьогодні виходить за рамки традиційного пізнання певного регіону.

Науковці розрізняють такі види краєзнавства: соціальне, шкільне, освітнє. Дедалі поширюються та вдосконалюються функції краєзнавчої діяльності: мотиваційна, пропедевтична, процесуальна, розвивальна, виховна, регіональна, компетентнісна тощо.

Однак, нажаль, системний аналіз архівних, музейних, наукових матеріалів дає підстави зробити висновок, що дослідження саме педагогічного краєзнавства – важливого підґрунтя до вивчення гуманітарних дисциплін – мало відомі широкому загалу і, як правило, епізодично використовуються в навчально-виховному процесі вищої педагогічної школи. Не існує рекомендацій і цілісних досліджень щодо управління навчальною і виховною діяльністю студентів засобами педагогічного краєзнавства у вищих педагогічних закладах.

Створення організаційно-педагогічних умов у підготовці майбутнього вчителя засобами педагогічного краєзнавства є головним мотивом написання посібника.

Мета посібника полягає в розкритті можливостей педагогічного краєзнавства як однієї з важливих умов підготовки майбутніх учителів до організації навчально-виховного процесу в школі, визначенні теоретико-методологічних, навчально-методичних аспектів педагогічного краєзнавства, у виокремленні місця педагогічного краєзнавства в системі викладання дисциплін педагогічного напряму у вищому педагогічному закладі.

Завдання посібника:

  • визначити сутність педагогічного краєзнавства як наукового явища;

  • розкрити структурні компоненти педагогічного краєзнавства в організаційно-педагогічній діяльності майбутнього вчителя;

  • сприяти професійній підготовці майбутнього вчителя у вивченні педагогічного краєзнавства;

  • створювати сприятливі психолого-педагогічні умови для освітнього середовища у навчально-виховному процесі педагогічного ВНЗ;

  • формувати вміння і навички майбутніх учителів щодо задоволення потреби у самопізнанні, самореалізації, формуванні особистісних якостей та ціннісних орієнтацій тощо;

  • формувати теоретичну і практичну готовність майбутніх учителів до реалізації знань про рідний край у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи.

У запропонованому навчальному посібнику представлено зміст курсу «Педагогічне краєзнавство» для студентів денної форми навчання:

  • галузь 0101 Педагогічна освіта, напрям підготовки 6.010102 Початкова освіта, спеціалізація практична психологія;

  • галузь 0203 Гуманітарні науки, напрям підготовки 6.020303 Філологія, спеціалізація мова і література (англійська або німецька, болгарська);

  • галузь 0203 Гуманітарні науки, напрям підготовки 6.020302 Історія, спеціалізація правознавство. За навчальним планом підготовки бакалавра навчальний курс органічно входить до циклу варіативних дисциплін, передбачених навчальними програмами Бердянського державного педагогічного університету і є логічним доповненням курсів з теорії та історії педагогіки.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.