Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекции З Педаг.краєзнавство 2.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.86 Mб
Скачать

Практичне заняття №5

Тема 5. Особливості взаємодії методів виховання у краєзнавчій роботі майбутнього вчителя і. Теоретичні положення з теми заняття план

1. Роль методів виховання у підготовці майбутнього вчителя до краєзнавчої роботи.

2. Взаємодія методів виховання у формуванні духовних якостей особистості майбутнього вчителя у краєзнавчій роботі з учнями.

3. Характеристика групи методів організації досвіду моральної поведінки у підготовці майбутнього вчителя до краєзнавчої роботи з учнями.

Мета заняття.

Навчальна з’ясувати особливості емоційної взаємодії вчителя і учнів.

Розвивальна – розвивати мотивацію до набуття вчительської професії.

Виховна сприяти вихованню національної свідомості майбутніх вчителів.

Студент повинен знати: особливості і специфіку виховного впливу вчителя з формування духовних потреб учнів засобами педагогічного краєзнавства.

Студент повинен уміти: виконувати практичні завдання і вирішувати педагогічні ситуації; добирати методи і прийоми виховання у краєзнавчій роботі з учнями.

Основні поняття теми:

Духовність, емоційний вплив, емоційний фактор, краєзнавча робота вчителя, методи виховання, професійна культура вчителя

Завдання до заняття

 • Теоретична підготовка до заняття за матеріалами лекції та рекомендованими джерелами.

Іі. Індивідуальна робота студента

 1. Виконати креативні завдання для самопізнання та самореалізації майбутнього педагога, написати твір-роздум за вибором: «Як у спілкуванні з учителями-колегами (батьками, учнями) доцільно використовувати краєзнавчий матеріал?»

Питання до самоконтролю

 1. Яким чином досягається емоційність словесного впливу вчителя на учнів?

 2. Які Ви знаєте методи словесного впливу у краєзнавчій роботі вчителя?

 3. Поясніть особливості взаємодії методів виховання у формуванні духовних якостей особистості майбутнього вчителя у краєзнавчій роботі з учнями.

 4. Поясніть сутність поняття «духовність».

 5. Дайте характеристику методів виховання у краєзнавчій роботі вчителя.

Рекомендована література:

 1. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.

 2. Енциклопедический словарь / Под ред. И.Е. Андриевскаго и проф. Ф.Ф. Петрушевского. – Спб.: Изд-во Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, 1903. – Т. XXXVIII (76). – С. 178.

 3. Казаченок Т.Г. Крылатые латинские изречения: Темат. Сб. / Т.Г. Казаченок – Мн. : Высш. Шк., 1993. – С. 260.

 4. Лордкипанидзе Д.О. Педагогическое учение К.Д.Ушинского. 3-е изд. – М., 1954. – 368 с.

 5. Педагогика. Учебное пособие / Под ред. П.И.Пидкасистого. – М.: Высшее образование, 2006. – 431 с.

 6. Педагогічна майстерність учителя: Навчальний посібник / За 137к.137. В.М. Гриньової, С.Т. Золотухіної. – Вид. 2-е. випр. і доп. – Харків : ОВС, 2006. – 222 с.

 7. Гордин Л.Ю. Поощрения и наказания в воспитании детей / Л.Ю. Гордин – Москва : Педагогика, 1971. – 200 с.

 8. Корчак Я. Правила життя : Вибрані твори / Януш Корчак [пер. з польської Ю.Г. Попсуєнко]. – К. : Молодь, 1989. – 320 с.

 9. Кочубей Б.И., Новикова Е.В. Эмоциональная устойчивость школьника / Б. Кочубей, Е. Новикова. – М. : Педагогика, 1988. – 380 с.

 10. Кравченко А.С. Развитие демонстративного поведения в подростковом возрасте / Анна Световна Кравченко // Вестник МГУ. – 2000. – №4. – С. 42 – 53.

 11. Макаренко А.С. Твори : в 7 т. / Антон Семенович Макаренко. – К. : Рад. шк. – 1954 – Т. 5: Методика організації виховного процесу. – 1960 – 438 с.

 12. Натанзон Э.Ш. Приёмы педагогического воздействия [Текст] : учебное пособие для студентов пед. Ин-тов / Этя Шалимовна Натанзон. – 2-е изд. Испр. И доп. – М. : Просвещение, 1972. – 215 с.

 13. Прихожан А.М. Психокоррекционная работа с тревожными детьми // Активные методы в работе школьного психолога / А.М. Прихожан. – Киров : Эниом, 1991. – 93 с.

 14. Русова С.Ф. Вибрані педагогічні твори / Софія Русова. – К. : Освіта, 1996. – 304 с.

 15. Синиця І.О. Педагогічний такт і майстерність учителя / І.О. Синиця. – К. : Радянська школа, 1981. – 319 с.

 16. Сухомлинский В.А. Избранные произведения : в 5 т. / Василий Александрович Сухомлинский. – Киев, 1975 – Т. 2: Как воспитать настоящего человека. – 1980 – 236 с.

 17. Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори : у 2 т. / редкол. : В.М. Столетов [ та ін.] / Константин Дмитриевич Ушинский. – К. : Рад. шк., 1983 – Т. 1. – 1983 – 488 с.

 1. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком / А.А. Бодалев. – М. : Изд-во Моск. Ун-та, 1982. – 200 с.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ

ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

ДО КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.