Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекции З Педаг.краєзнавство 2.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.86 Mб
Скачать

Змістовий модуль і

Сутність, види, напрями краєзнавчої роботи

У підготовці майбутнього вчителя

Тема 1.1. Педагогічне краєзнавство

ПЛАН

 1. З історії вивчення краєзнавства.

 2. Сутність педагогічного краєзнавства.

 3. Функції педагогічного краєзнавства.

 4. Принципи підготовки й організації студентів до роботи з краєзнавства

Рекомендована література

Основна:

 1. Гончаренко С.У. Український педагогічній словник / Семен Устимович Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.

 2. Грушевський М.С. Ілюстрована історія України / М.С. Грушевський. – К. : Наук. Думка, 1992. – 543 с.

 3. Державна стратегія регіонального розвитку України на період до 2015 р. Затверджена Постановою Уряду № 1001 від 21 липня 2006 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua 35

 4. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України головний ред. В.Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 430 – 432.

 5. Жванко Л. М. Краєзнавство: Конспект лекцій (для студентів усіх курсів денної і заочної форм навчання напрямів підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030601 «Менеджмент») / Авт. : Л. М.Жванко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2010. – 163 с.

 6. Жупанський Я. І., Круль В. П. Роль і місце географічного краєзнавства у структурі національного краєзнавства // Географічне краєзнавство: сучасний стан і перспективи. – Житомир : Льонок, 1992. – С. 3 – 4.

 7. Історичне краєзнавство в Українській РСР / П.Т. Тронько, В.О. Горбик, О.І. Лугова та ін.; Відп. ред. П.Т. Тронько; АН УРСР; Ін-т історії. – К. : Наукова думка, 1989. – 240 с.  

 8. Левківський М.В. Історія педагогіки: Навчальний посібник. – Житомир : ЖДПУ, 2002. – 292 с.

 9. Педагогічний словник / За ред. М.Д. Ярмаченка – К. : Педагогічна думка, 2001. – С. 269.

 10. Ігнатенко Н.В., Н.С. Побірченко Педагогічно-просвітницька діяльність Павла Платоновича Чубинського (1839–1884): навч. посіб. / Н.В. Ігнатенко, Н.С. Побірченко. – Т. : Астон, 2008. – 158 с.

 11. Побірченко Н.С. Педагогічне краєзнавство: теоретико-методологічний аспект // Педагогічна і психологічна науки в Україні. Збірник наукових праць до 15-річчя АПН України у 5 томах. Том 1. Теорія та історія педагогіки. – К.: «Педагогічна думка», 2007. – С. 79–86

 12. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка / М.Г. Стельмахович. – К. : ІСДО, 1996. – 288 с.

 13. Сухомлинський В.О. Щоб у серці жила Батьківщина. – К. : «Знання. – 1965. – 80 с.

Додаткова:

 1. Аптикиев А.Х. Развитие творческой индивидуальности студента средствами педагогического краеведения. Дис. … канд. пед. наук. – Оренбург, 2004. – 184 с.

 2. Энциклопедический словарь / под ред. И.Е. Андреевского и проф. Ф.Ф. Петрушевского. – СПб. : Изд-во Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, 1901. – Т. 66. – С. 693 – 694. 9

 3. Энциклопедический словарь / под ред. И.Е. Андреевского и проф. Ф.Ф.Петрушевского. – СПб. : Изд-во Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, 1897. – Т. 42. – С. 643 – 644. 10

 4. Матіяш В.В. Педагогічне краєзнавство у підготовці майбутніх учителів початкових класів до гуманітаризації навчання. – Дис. … канд. пед. наук. – Тернопіль, 1999. – 177 с.

 5. Матіяш В.В. Педагогічне краєзнавство: сутність, принципи, джерела // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2003. – №5. – С. 111–120.

 6. Семеновська Л.А. Підготовка майбутніх учителів до професійної діяльності засобами педагогічного краєзнавства // Дидаскал. – 2006. – № 4. – С. 49–52.

 7. Русова С. Шкільні екскурсії і їх значення / С. Русова // Світло. – 1911. – Кн. 8. – С. 25–34.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.