Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПриродноресурсовеправоУкр2005Каракаша.doc
Скачиваний:
91
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
2.84 Mб
Скачать

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ

Природноресурсове право України

Навчальний посібник

За редакцією кандидата юридичних наук, доцента, академіка УАН І. І. Каракаша

Рекомендовано Міністерством

освіти і науки України як навчальний посібник

для студентів вищих навчальних закладів

Київ

Видавництво "Істина" 2005

ББК 67.9 (4УКР) 307я73 3-51 П35

П35 Природноресурсове право України : Навч. посіб. / За ред. I. I. Ка-

ракаша. — К.: Істина, 2005. — 376 с.

Isbn 966-7613-60-7

Навчальний посібник розрахований на студентів, магістрів, аспірантів і викладачів правознавчих, економічних, екологічних та управлінських спе­ціальностей вищих навчальних закладів. Пропонується для використання при читанні лекційного курсу та відповідних спеціальних курсів з природ-норесурсового й екологічного права за фахом, буде корисним для широко­го загалу читачів, які цікавляться проблемами природноресурсового та еко­логічного законодавства і права України.

Колектив авторів:

Бавбекова Е. А., викл. Сімферопольського економіко-правового факультету ОНЮА - § 4 гл. 6;

Бондар Л. О., канд. юрид. наук, доцент кафедри цивільного та трудового права Одеського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ МВС України — гл. 16, 17, 18;

Гавриш Н. С, канд. юрид. наук, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права ОНЮА — гл. 8;

Глотова О. В., канд. юрид. наук, викл. кафедри аграрного, земельного та екологічного права ОНЮА — гл. 12;

Гуревський В. К., канд. юрид. наук, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права ОНЮА — гл. 2, 7;

Каракаш І. І., канд. юрид. наук, доцент, академік УАН, завідувач кафедри аг­рарного, земельного та екологічного права ОНЮА — вступ, гл. 1,4, 5;

Короткий Т. Р., викл. кафедри міжнародного права ОНЮА — гл. 9, 10;

Назарко О. Т., викл. кафедри аграрного, земельного та екологічного права ОНЮА - гл. 3;

Пащенко О. М., канд. юрид. наук, доцент кафедри цивільного та трудового права Одеського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ МВС України — § 1—3 гл. 6;

Погрібний О. О., д-р юрид. наук, професор, академік АПрН України, Заслу­жений діяч науки і техніки України — гл. 15;

Сидор В. Д., викл. Чернівецького навчально-наукового центру ОНЮА — гл. 11;

Черемнова А. І., канд. юрид. наук, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права ОНЮА — гл. 14;

Чумаченько І. Є., викл. кафедри аграрного, земельного та екологічного пра­ва ОНЮА — гл. 13.

Рецензенти:

Бобкова А. Г. — д-р юрид. наук, професор, завідувач кафедри економіко-правового факультету Донецького національного університету;

Крижанівський Р. О. — д-р екон. наук, професор, головний науковий спів­робітник Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень приро­докористування НТП ПЦНТД НАН України, академік Української екологічної академії наук;

Саніахметова Н. О. — д-р юрид. наук, професор, завідувач кафедри підпри­ємницького та комерційного права Одеської національної юридичної академії.

ББК 67.9 (4УКР) 307я73 3-51

Isbn 966-7613-60-7

© Каракаш І. І. та ін., 2005 © Видавництво "Істина", 2005

ВСТУП

Становлення та розвиток природноресурсового законодавства і права в Україні налічує не більше трьох десятків років. Проте за цей час суспільне усвідомлення необхідності раціонального вико­ристання природних ресурсів і забезпечення ефективної охорони навколишнього природного середовища прискорило розвиток при­родноресурсового законодавства, на основі якого відбувається ста­новлення природноресурсового права.

Природноресурсове законодавство особливо інтенсивно стало розвиватися після проголошення незалежності. Про це свідчать по­ложення чинної Конституції України, нового Земельного кодексу України, Кодексу України про надра, Водного та Лісового кодексів України, законів України від 16 червня 1992 р. "Про природно-за-повідний фонд України", від 16 травня 1995 р. "Про виключну (морську) економічну зону України", від 9 квітня 1999 р. "Про рос­линний світ", від 13 грудня 2001 р. "Про тваринний світ" та інших кодифікованих і спеціальних законодавчих актів. На основі цього законодавства формується сучасний зміст українського природно­ресурсового права, що є відносно відокремленою галуззю права. Водночас природноресурсове право безпосередньо пов'язане з ін­шими галузями законодавства і права та становить невід'ємну час­тину єдиної правової системи України.

Якщо у 80-ті роки минулого століття переважно визнавалося природноресурсове право, в яке включалися й екологічні відноси­ни, то в 90-ті — навпаки, пріоритетним стало екологічне право, що інтегрувало природноресурсові відносини. Незважаючи на схожість цих галузей законодавства і права, вони все ж мають істотні відмін­ні ознаки та відрізняються за своєю структурою, системою, джере­лами, методами та принципами регулювання, змістом правових інс­титутів тощо. У зв'язку з цим природноресурсові відносини є досить самостійними і можуть розглядатися як окремі суспільні відносини. Цим пояснюється виокремлення природноресурсових відносин із складу екологічних відносин. Крім того, природноресурсові відно­сини мають комплексний характер, оскільки поєднують земельні, гірничі, водні та лісові суспільні відносини, відносини щодо вико­ристання об'єктів природно-заповідного фонду, рослинного і тва­ринного світу й інших природних об'єктів та їх ресурсів.

Диференційований і водночас комплексний підхід до висвітлен­ня природноресурсових відносин відкриває широкі можливості для поглиблення знань щодо особливостей правового регулювання ви­користання природних ресурсів. З огляду на це і підготовлений заз­начений навчальний посібник, що є першою спробою подання ос­новних положень правового регулювання використання природних ресурсів законодавством періоду незалежної української держави.

Немає єдиного і сталого терміна для позначення природноре­сурсового законодавства і права. Нерідко поряд із терміном "при-

3

родноресурсове" можна зустріти "природоресурсове", "природоре-сурсне", "природно-ресурсове" тощо. Не вдаючись до тонкощів розмежування змісту цих термінів, у посібнику використовується найбільш поширений у спеціальній літературі термін "природноре-сурсове право".

Суттєво те, що у цьому посібнику в систематизованому вигляді викладено зміст вимог прироїщоресурсового законодавства. Однак окремі розділи навчальної дисципліни виходять за межі законодав­чих вимог природноресурсових нормативно-правових актів. Пог­либлене вивчення студентами навчальної дисципліни вимагає оз­найомлення зі змістом окремих положень суміжних галузей зако­нодавства у сфері раціонального використання природних ресурсів, з конкретними вимогами технічних норм і технологічних методів природокористування. Тільки на цій основі може бути досягнуто формування цілісного світогляду майбутніх юристів щодо гармо­нійної взаємодії людини й суспільства з природним середовищем.

Динамізм розвитку природноресурсового законодавства і пос­тійне підвищення вимог щодо раціоналізації природокористування не дозволяють обмежуватися ознайомленням тільки з навчальною літературою. Істотну допомогу в цьому може надати спеціальна юридична література, а також звернення до наукових досліджень з природничо-науковим та соціально-економічним змістом стосовно використання природних об'єктів.

Авторський колектив висловлює щиру подяку рецензентам нав­чального посібника за висловлені критичні зауваження та конс­труктивні пропозиції, які позитивно вплинули на структуру й зміст запропонованого видання. Автори із задоволенням сприймуть і від читачів відповідні зауваження та пропозиції, що мають знайти своє відображення у наступних виданнях навчального посібника "При-родноресурсове право України".

Каракаш І. І.,

кандидат юридичних наук,

доцент, завідувач кафедри аграрного,

земельного та екологічного права

Одеської національної юридичної академії

4

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.