Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
dyf psyhol.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
01.05.2019
Размер:
1.95 Mб
Скачать

5.6. Стильові особливості свідомості

Порівняльний аналіз унікальних світів людської свідомості з позицій формального підходу здається, на перший погляд, нерозв'язною задачею. Проте детальне дослідження змісту суб'єктивної свідомості - феномену, ментального по своїй природі і соціального по своїх проявах – знаходить стійкі відмінності між людьми в способах організації свого внутрішнього світу, своєрідність якого істотно залежить від системи переваг, що склалася. Для цілей диференціально-психологічного дослідження важливо відзначити, що свідомість людини визначається семантикою більшості полярних шкал, що задають координати індивідуальності і в потоці різноманітних подій, що закарбовуються в психіці. В даний момент ми не будемо зупинятися на докладній характеристиці способів функціонування свідомості, які проаналізовані у відповідних розділах залежно від виділеного аспекту, що розглядається як образ і уявлення, напіврольові стереотипи, етнічні стереотипи, способи оцінки та інтерпретації подій, а також відмінності в картинах життя і образах світу.

Запитання для перевірки знань

  1. Які ви знаєте форми взаємодії індивідів?

  2. Від чого залежить стиль мовлення дитини?

  3. Що ви знаєте про саморегуляцію, та її особливості?

Запитання та завдання для самостійної роботи

1. Розкрийте індивідуальні особливості регуляції і саморегуляції.

2. Проаналізуйте особливості суб’єктивної свідомості, та значення цих відмінностей для диференціальної психології.

Література

  1. Ковалев А.Г., Мясищев В.Н. Темперамент и характер //- Пси­хология индивидуальных различий. Тексты. — М., 1982. —С. 167—171.

  2. Крайг Г. Психология развития. — СПб.: Питер, 2000. — 980 с.

  3. Либин А.В. Дифференциальная психология: на пересечении европейских, российских и американских традиций. — М.: Смысл, 1999. — 534 с.

  4. Роль среды и наследственности в формировании индивидуаль­ ности человека / Под ред. И.В. Равич-Щербо. — М.: Педаго­гика, 1988. — 330 с.

  5. Русалов В.М. Пол и темперамент // Психологический жур­нал. — Т.14. — 1993. — № 6. — С. 55—644.

  6. Русалов В.М. Психология и психофизиология индивидуаль­ных различий: некоторые итоги и ближайшие задачи систем­ных исследований // Психологический журнал. — 1991. — № 5. — Т.12. — С. 3—16.

  7. Русалов ВМ. Теоретические проблемы построения специаль­ной теории индивидуальности человека // Психологический журнал. — 1986. — Т. 7. — № 4. — С. 23—35.

6. Координати індивідуальності людини - темперамент

Темперамент - характеристика індивіда з боку динамічних особливостей його психічної діяльності, тобто темпу, швидкості, ритму, інтенсивності, що складають цю діяльність психічних процесів і станів.

Темперамент - якість особистості, що сформувалася в особистому досвіді людини на основі генетичної обумовленості його типу нервової системи і значною мірою визначає стиль її діяльності. Темперамент відноситься до біологічно обумовлених підструктур особистості. Розрізняють чотири основних типи темпераменту: сангвінік, холерик, флегматик і меланхолік.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]