Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
dyf psyhol.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
01.05.2019
Размер:
1.95 Mб
Скачать

9.5. Інтра - і інтеріндивідуальний статус особистості

При всьому різноманітті особистісних проявів, саму особистість можна розглядати швидше як центральну підсистему (тоді як в якості "периферичних" індивідуальних підсистем виступають сенсорно-перцептивні процеси), як головний регулятор взаємодії суб'єктивного світу психічної реальності з об'єктивним соціальним і наочним середовищем.

Проте існує цілий ряд процесів, що відносяться до системи людини, але що не вважаються особистісними. Це виявляється першою підставою для представлення особистості як підсистеми людської індивідуальності. Ще однією суттєвою ознакою, що розділяє "особистість" і "індивідуальність" в смисловому полі диференційно-психологічних понять, стає акцент в аналізі особистості на соціопсихічних компонентах процесу взаємодії "людина-середовище", тоді як дослідження індивідуальності в рівній мірі включає всі рівні ієрархічної організації згаданої вище взаємодії - від реакцій на фізичні стимули до переваги семантики соціальних знаків і культурних символів.

Запитання для перевірки знань

 1. Диференційно-психологічний аспект поняття особистості.

 2. Диференційно-психологічні відмінності між «особистістю» і «індивідуальністю».

 3. В чому полягає суть поняття «особистісна риса»? Хто запропонував цей термін?

 4. Назвіть три найважливіших ознаки особистості.

 5. Айзенк і його теорія особистісних факторів.

 6. В чому полягає суть теорії енергетичної регуляції Е. Гейла?

Питання на самостійне опрацювання

 1. В чому полягає суть формально-динамічної моделі особистості?

 2. Проблема постійності-мінливості в особистісних теоріях.

Література

 1. Айзенк Г.Ю. Количество измерений личности: 16, 5 или 3 – критерии таксономической парадигмы // Иностанная психология. 1993. Т. 1. № 2. С. 9-24.

 2. Асмолов А. Г. Личность как предмет психологического исследования. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1984.

 3. Асмолов А.Г. Психология личности. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1990.

 4. Зимбардо Ф. Застенчивость. М.: Прогресс, 1994.

 5. Золотов А. Б. Личность как система // Известия Молдавской Академии Наук. Кишинев, 1982.

 6. Караулов С.Л. Языковая личность. М.: Наука, 1981.

 7. Рубинштейн. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2007.

 8. Спилбергер Ч.Д. Концептуальные и методологические проблемы исследования тревоги // Стресс и тревога в спорте. М.: Физкультура и спорт, 1983. С. 12-24.

10. Конституційний фактор індивідуальності

Кажучи про конституцію, важливо розрізняти співвідношення досліджуваної властивості і його носія, яким, в даному випадку, завжди є організм, а не психіка індивіда. Ієрархічна організація конституційного чинника експериментально підтверджувалася багатьма дослідженнями і в найбільш загальному вигляді включає наступні симптомокомплекси:

- хромосомний;

- соматотипічний;

- біохімічний;

- фізіологічний;

- нейродинамічний;

- координація індивідуальності особистості;

- специфічність реакцій всього організму на дію середовища;

- фіксовані співвідношення властивостей організму;

- спадковий апарат (генотип).

Перші два компоненти В.М.Русалов, відносить до морфологічних, а наступні три - до функціональних компонентів конституції, визначаючи останні як "функціональну єдність всіх фізичних і фізіологічних властивостей людської індивідуальності". Конституційний клас властивостей, таким чином включає всі ознаки, названі Б.Г.Ананьевим, "індивідуально-типовими": статура і біохімічна індивідуальність, нейродинамічні властивості мозку, особливості симетрії-асиметрії функціонувания парних рецепторів і ефекторів. Всі ці властивості є первинними і існують на всіх рівнях, визначаючи динаміку психофізіологічних функцій, (сенсмітних, мнемічних, вербально-логічних і так далі) і структуру органічних потреб.

Біологічна координата людини визначає її як живу тілесну істоту. Найбільш близьким до цього визначення виявляється поняття "організм", яке в широкому сенсі може включати анатомо-морфологічну структуру, фізіологічні і нервові процеси, нарешті, вищу нервову діяльність разом з механізмами роботи органів чуття. У сучасній диференціальній психофізіології і психології особистості поняття "організм" тісно пов'язане з такими ознаками як "специфіка тілесної організації", "біохімічні індивідуальні особливості" і нейрофізіологічні основи індивідуальності".

Немає сумнівів, поняття "організм" здається більш відповідним для досліджень біологів і фізіологів, чим психологів. Крім того, коли мова йде про людину, з властивими її психіці вищими формами регуляції, що дозволяють за допомогою образів, уявлень або слів впливати на процеси, що протікають в організмі, стає очевидною недостатність чисто біологічної інтерпретації людської тілесності. Можливо тому у І.Канта виникла ідея створення антропології, згідно основним постулатам якої тілесність розумної істоти набувала нового, людського вимірювання. Так або інакше, конституціональна координата відзначає перехід від дослідження відмінностей між феноменами допсихічних рівнів — до аналізу власне психічних процесів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]