Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методика розвитку історичного мислення.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.09 Mб
Скачать

116 Десятов д. Л.

можливостей інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні

може бути дуже ефективним. Ресурси соціального сервісу

Вікімапія можуть стати цікавим дидактичним матеріалом, який

не тільки дозволяє економити навчальний час за рахунок здійс

нення комп’ютером трудомістких операцій, але й активізувати

інтелектуальні та емоціональні функції мислення учнів, які за

інших умов не залучаються. Тому третій варіант використання

ресурсів Вікімапії ми розглянемо більш детально. Вікімапія на

дає можливість скористатися цікавими функціями, що мають

назву «географічних інструментів». Розробники сайту пропону

ють дві можливості — вимірювання дистанції або шляху та

вимірювання площі. Уже власне назви інструментів підказують

варіанти їх використання. Процедура вимірювання дистанції або

шляху доволі проста. Потрібно поставити позначку в тому місці,

з якого ви бажаєте розпочати вимірювання відстані, і провести

лінію до кінцевої точки. Процес цей автоматичний, і результати

вимірювання відображаються на моніторі, якщо просто викорис

товувати комп’ютер, чи на екрані проектора, якщо вчитель ор

ганізовує роботу для всього класу. Встановлення відстані від

місця проживання до країни, історію якої вивчають учні на уро

ці, — заняття не тільки цікаве, але й корисне, адже відчуття

простору візуалізується, що сприяє більш об’єктивному його

сприйняттю. Оскільки лінію можна проводити ламану, встанов

люючи в певних точках вершини, це дозволяє підрахувати і виміряти

будь-які просторові властивості історичної події. Так,

можна вирахувати шлях, пройдений військом Александра Маке

донського, чи розміри Великої Китайської стіни, відстань від

грецької метрополії до колонії тощо. Звичайно, підрахунки ма

тимуть приблизний характер, але набагато конкретніший за

слова «довгий», «короткий», якими часто, за відсутності певних

даних у підручнику, доводиться оперувати учням.

Не менш корисним є інструмент, який називається «Вимірю

вання площі». Задавши область як мінімум трьома точками, мож

на виміряти будь-яку зазначену площу. Чим більше точок задати

для вимірювання площі певного об’єкта, тим точнішими будуть

підрахунки. За допомогою цього інструменту учні можуть вимірю

вати площу країн, історія яких вивчається на уроці, обчислювати,

як змінилася територія держав внаслідок певних історичних подій.

Отже, ми можемо говорити про проведення цікавих та оригіналь

них лабораторно-практичних робіт з картою. Адже, щоб тільки об

числити, якою була площа країни, учні повинні здійснити порів

Методика розвитку історичного мислення

засобами наочності 117

няльний аналіз карти в атласі з картою на моніторі комп’ютера. Це

дозволяє не тільки розвивати вміння орієнтуватися в історичному

просторі, але й надає можливість здійснювати більш складні про

цедури при роботі з картою, ніж ті, що передбачені державними

вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, а саме: ство

рювати елементарні просторові моделі історичних процесів. І це

стає під силу навіть шестикласникам, а також багато важить у фор

муванні просторового сприйняття. Бо тільки останнє дозволяє уч

неві осмислити динаміку історичних подій, конкретизувати уяв

лення про локалізацію події, глибше зрозуміти сутність історичних

явищ, встановлюючи зв’язок між історичною подією та географіч

ним середовищем.

Раніше, щоб створити уявлення про простір і місце розташу

вання досліджуваної країни на карті земної кулі, учитель повинен

був застосовувати одночасно історичну і географічну карти. Спо

чатку вчитель демонстрував історичну карту, потім за конфігура

цією суші і морів, контурами берегової лінії, напрямками річок

учні знаходили ту саму територію на фізичній карті. У результаті

такої процедури учні переконувалися, що на історичній карті ві

дображена менша частина земної поверхні [93, С. 178]. Вікімапія

дозволяє цю процедуру здійснювати простіше й ефективніше. Вид

карти «Фізична мапа» дозволяє працювати з географічною картою,

а вид «Мапа» — зі своєрідною контурною картою. Учням слід тіль

ки перемикати меню, щоб мати можливість порівнювати дві карти

між собою. Вид «Мапа» можна використовувати просто як контур

ну карту, працюючи на ній електронними інструментами. Таким

чином можна ефективно формувати у школярів прийоми роботи

з різними типами карт.

Четвертий варіант пов’язаний із введенням власної інформа

ції. Найбільш проста і доступна процедура — позначити на карті

об’єкти, які пов’язані з історією чи культурою міста, села, в якому

проживають учні. Більш складний варіант — виконання певного

проекту. Наприклад, одна з учениць школи, в якій працює автор

роботи, досліджуючи історію Голокосту на території Миколаївської

області, свій проект проілюструвала позначенням на карті

місць масового знищення єврейського населення в роки Другої сві

тової війни. Варіантів проектів із застосуванням можливостей Вікі

мапії може бути безліч. У будь-якому разі наповнення сервісу істо

ричною інформацією буде заняттям набагато кориснішим, ніж те,

яким займаються більшість підлітків, що заносять інформацію,

малоцікаву для інших користувачів цього ресурсу.