Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методика розвитку історичного мислення.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.09 Mб
Скачать

74 Десятов д. Л.

знайти практично всі картини будь-якого художника, що є дуже

важливим, якщо згадати, що не завжди в учнів є можливість, чита

ючи про творчість митця в підручнику, ілюструвати прочитане

репродукціями його картин. Багато художників були свідками

значних історичних подій. У цьому випадку їхні картини можуть

бути не тільки засобом наочності, але й додатковим джерелом на

ших знань. Так, Жак-Луї Давід був літописцем своєї епохи, його

пензлю належать картини, що традиційно ілюструють історію

Франції. У колекції його картин можна натрапити на цікаві екзем

пляри. Одна із картин Давіда присвячена коронації Наполеона I,

під час якої ще раз проявився норов Бонапарта. Коли до нього

наблизився папа римський, Бонапарт вихопив з його рук корону

і сам одягнув її на себе. На картині художник закарбував не менш

цікавий епізод: Наполеон здійснює коронацію Жозефіни.

Проте з картинами на історичну тему, про що йшлося раніше,

треба бути напрочуд обережним, оскільки історична картина доз

воляє не тільки сформувати історичний образ минулого, який стій

ко закарбовується в пам’яті, але й підтримувати у свідомості учнів

історичні міфи. Як і у випадку з портретами, при організації робо

ти учнів з картинами їхній аналіз краще поєднувати з аналізом ін

ших історичних джерел.

Ми ж повертаємося до сайту Ермітажу, щоб поглянути, які

можливості надає вчителю розділ «Віртуальна академія». Цей

розділ викладач може порадити учням при підготовці повідом

лень, рефератів тощо. Адже цей розділ саме для цього і призна

чений. Зовсім інші можливості надає розділ сайту «Віртуальні

виставки». Сучасні технології дозволяють вивчати музейні експонати.

Відвідувач віртуальної виставки не тільки може спогляда

ти тривимірне зображення музейного експонату, але й оперувати

ним, збільшуючи зображення чи повертаючи його в будь-який

бік. Так, у «Віртуальній клинописній бібліотеці» можна не тіль

ки роздивлятися та маніпулювати зображенням глиняних листів,

вкладених у глиняні конверти, але й прочитати їх переклад.

Отже, в учителя є можливість організувати та провести цікаву

лабораторно-практичну роботу. При цьому вчитель може вико

ристати такий методичний прийом. Пропонуючи учням розгля

нути музейний експонат, педагог не робить жодних коментарів,

надаючи можливість дітям самостійно з’ясувати його походжен

ня на основі опису ознак та встановлення

властивостей предмета.

Це дозволяє організувати дуже важливий процес, коли не тільки

інтерпретується музейний експонат,

але й відбувається обмін

Методика розвитку історичного мислення

засобами наочності 75

думками, удосконалюються комунікативні навички, розвиваєть

ся уміння дискутувати тощо.

На деяких музейних сайтах учитель зможе знайти готові пре

зентації, які цілком можна використовувати на уроках історії. Це

суттєво спрощує завдання і роботу вчителя. Так, на сайті Британського

музею (http://www.britishmuseum.org/default.aspx) вчи

тель знайде презентацію, присвячену гробниці Цінь Шіхуанді, яку

в 1974 р. було випадково знайдено селянином. Переглянувши пре

зентацію, учні дізнаються про дивовижні глиняні фігури воїнів

і слуг, які мусили прислужувати імператорові на тому світі. Окремі

слайди презентації акцентують увагу на окремих деталях глиня

них фігур, наприклад, зачісках. Не менш цікавим є російсько

мовний сайт, присвячений Лувру (http://louvre.historic.ru/). На

цьому сайті є можливість не тільки здійснювати віртуальні екс

курсії численними галереями Лувру, але й здійснити запис побаче

ного у формі відеофільму. Вчитель може розробити завдання і пи

тання до записаного відеосюжету, організовуючи роботу учнів.

Комп’ютер дозволяє розглянути об’єкт опису чи предмет в цілому,

скласти враження про нього.

Останнім часом дедалі частіше з’являються багатомовні освітні

веб-ресурси, які стають справжніми освітніми комплексами з чис

ленними та різноплановими функціями. Цікавим з точки зору

конструювання власного варіанта віртуальної екскурсії є сайт,

присвячений Анні Франк (http://www.annefrankguide.com/). Цей

ресурс призначений як для вчителів, так і для учнів. Кожен ко

ристувач має можливість створити власний проект, використовую

чи мультимедійні матеріали сайту.

Завершуючи наш короткий огляд можливостей здійснення вір

туальних екскурсій шляхом використання мультимедійних ре

сурсів Інтернету, хотілось би зробити насамкінець декілька заува

жень. Уроки з історії культури є методично складнішими від інших

тем. При підготовці до таких уроків виникає необхідність відібрати

й систематизувати наочний матеріал, що має велике пізнавально-

виховне значення. Широке застосування наочності на сучасному

етапі без використання інформаційно-комунікаційних технологій

навряд чи можливе. Але, як свідчить опитування вчителів у рам

ках проекту «Громадянська освіта — Україна», лише 16 % вчи

телів використовують Інтернет для пошуку інформації, натомість