Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методика розвитку історичного мислення.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.09 Mб
Скачать

Початковий рівень

Користуючись картою, доповніть речення:

1. Найбільшими державами в Європі в X–XV ст. були ___ .

2. Міста, що отримали магдебурзьке право, — це ___ .

3. Містами-комунами в X–XV ст. були ____ .

94 Десятов Д. Л.

4. Великими торгово-ремісничими містами в Європі були — (на

звіть не менше 5 і не більше 10).

5. Міста Ганзи — це ____ .

6. На території України центр работоргівлі знаходився в місті ___.

Середній рівень

7. В яких країнах знаходилася найбільша кількість ярмарків?

8. Перерахуйте, якими товарами торгували в епоху Середньовіч

чя в Європі.

9. Опишіть найдовший морський шлях у середньовічній Європі.

Достатній рівень

10. Порівняйте кількість міст в європейських державах. Зробіть

висновки.

11. Уважно вивчивши карту, встановіть, які держави в середньовіч

ній Європі вели найбільш активну торгівлю з іншими країнами.

Що дало підстави вам так думати?

12. Які країни випереджали інших за виробництвом тканин та ме

талевих виробів? Відповідь аргументуйте.

Високий рівень

13. В яких регіонах Європи знаходилась найбільша кількість цент

рів суднобудування? Яку закономірність можна помітити?

14. В яких країнах знаходилися центри работоргівлі? Спробуйте по

яснити, чому саме в цих країнах активно велася работоргівля.

15. Визначте, як впливало географічне положення країни на розви

ток її торгівлі з іншими країнами. Відповідь аргументуйте.

Окрім такого варіанта, можливим здається побудувати практич

ну роботу з метою отримання нових знань. Така робота за змістом

є більш дослідницькою. Нижче наводиться зміст практичної роботи

учнів з теми «Хрестові походи», яку їм пропонується виконати на

уроці засвоєння нових знань після повідомлення теми, мети уроку,

мотивації навчальної діяльності, вступного слова вчителя про при

чини та привід хрестових походів та організації роботи в групах.

Пр актична ро бота «Хрестові похо ди»

Учням, які під час навчання показали достатній та високий рі

вень навчальних досягнень, пропонується, користуючись картою,

Методика розвитку історичного мислення

засобами наочності 95

самостійно скласти розповідь про хрестові походи. Іншим учням

даються такі завдання.

Завдання

Скориставшись картами «Перший, Другий і Третій хрестові по

ходи» та «Держави хрестоносців», заповніть пропуски в тексті.

Хрестові походи

Перший хрестовий похід розпочався в __ році. У ньому взяли

участь феодали з __, __ та інших країн. Феодали вирушили окре

мими загонами, які зустрілися в місті __ , звідки розпочався похід

об’єднаного війська хрестоносців. Найважливіші битви під час

Першого хрестового походу відбулися біля міст __, __ . Хрестонос

ці-феодали, врешті-решт, досягли міста __ , а похід бідняків закін

чився поблизу міста __ повним розгромом.

У результаті Першого хрестового походу Візантії були повер

нуті території з містами __ , __ , __ . На територіях, завойованих

хрестоносцями, були утворені держави — __ , __ , __ та __ . На те

риторії цих держав хрестоносцями були побудовані замки: __ , __.

, __ , __ , __ .

Другий хрестовий похід відбувався з __ по __. рік. У ньому взя

ли участь феодали з __ , __ та інших країн. Військом хрестоносців

командували — __ , __ .

У Третьому хрестовому поході брали участь __ , __ та __ . Міс

цем вирішальної битви між мусульманами та хрестоносцями в __

році поблизу міста __ . На кінець 1291 р. в руках хрестоносців за

лишалися тільки 4 міста: __ .

Урок закінчується аналізом та обговоренням виконаних робіт

учнів, систематизацією отриманих знань учнів та підбиттям під

сумків.

Для того щоб перевести вивчення історичного матеріалу на

теоретичний рівень, коли учні встановлюватимуть та визначати

муть певні тенденції суспільного розвитку, пропонуємо, крім

згаданих вище прийомів вивчення історичного матеріалу за до

помогою історичної карти, використовувати методичний прийом

навчання, який умовно можна назвати «історичним прогнозу

ванням».

Слід зазначити, що історична прогностична діяльність учнів

має низку особливостей. Під час складання прогнозу активізується