Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методика розвитку історичного мислення.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.09 Mб
Скачать

Уміння добирати та орієнтуватися в історичній інформації, здійсню‑

вати історичний аналіз, історичну критику, реконструкцію історичних

подій, явищ, процесів — ось далеко не повний перелік інтелектуальних

вмінь, яких можуть набути учні в процесі роботи із засобами наочності.

У посібнику подаються нові методики організації роботи учнів із за‑

собами наочності. Велика увага приділяється перспективному напрямку

цієї роботи — використанню вчителем та учнями мультимедійних ресурсів

Інтернету, можливостей комп’ютерної техніки.

Зміст

Методика розвитку історичного мислення

засобами наочності................................................................. 18

Передмова............................................................................... 18

Проблема використання засобів наочності на уроці історії:

досвід та перспективи ............................................................... 19

Роль засобів наочності у розвитку історичного мислення ............... 28

Методика роботи з речовими пам’ятками .................................... 34

Організація роботи учнів з образною наочністю ............................ 40

Методичні прийоми роботи з історичними портретом................ 40

Розвиток історичного мислення в процесі роботи учнів

над історичною картиною ..................................................... 46

Методика роботи з плакатами, фотокартками

та карикатурами ................................................................. 58

Місце коміксу в методичному інструментарії вчителя .............. 60

Організація віртуальних екскурсій

на уроці історії із застосуванням

мультимедійних ресурсів Інтернету ....................................... 68

Використання відеоматеріалів на уроці історії ........................ 76

Комп’ютерні ігри історичної тематики ................................... 88

Методика роботи з умовно-графічною наочністю .......................... 90

Організація роботи учнів з історичною картою ........................ 90

Методика організації роботи учнів з таблицями ....................... 101

Основні принципи створення

опорних конспектів та сигналів ............................................. 106

Дидактичний потенціал соціальних сервісів Веб 2.0.

та їх використання на уроці історії ........................................ 110

Комп’ютерні технології під час організації роботи учнів

з графіками та діаграмами .................................................... 119

Використання інтерактивної дошки під час роботи

з умовно-графічною наочністю .............................................. 127

Список використаних джерел ........................................................ 134

4

Замість вступу:

дослідження рівня розвитку

мислення

учнів на уроках історії

Баханов К. О.

Мислення — опосередковане й узагальнене відображення лю‑

диною дійсності в її суттєвих зв’язках і стосунках. Розрізняють теоретичне

(понятійне й оглядове) і практичне (наочно-образне та на‑

очно-дійове). Теоретичне понятійне мислення передбачає пошук

розв’язання завдання від початку до кінця подумки з використан‑

ням знань у вигляді понять, суджень і умовиводів.

Теоретичне образне мислення також здійснюється подумки,

але при цьому користуються уявленнями та образами. Практичне

наочно-образне мислення пов’язане з дійсністю і спирається на об‑

рази, що містяться в короткочасній та оперативній пам’яті. Воно

притаманне керівним працівникам. Практичне наочно-дійове мис‑

лення здійснюється в процесі практичного перетворення дійс‑

ності.

Діяльність мислення відбувається завдяки розумовим опера‑

ціям і прийомам. Вихідними (загальними) операціями мислення

є аналіз і синтез, котрі виявляють свою єдність у порівнянні й сис‑

тематизації. Похідними від аналізу і синтезу є операції абстрагу‑

вання та узагальнення. Прийоми мислення являють собою систему

розумових операцій для розв’язання конкретних завдань, напри‑

клад, прийоми порівняння й узагальнення. Формування прийомів

мислення здійснюється в декілька етапів.

1. Кумуляція — накопичення досвіду застосування способів розу‑

мової діяльності.

2. Діагностика — виявлення наявного рівня сформованості того

чи іншого прийому у школярів.

3. Створення позитивної мотивації, атмосфери зацікавленості уч‑

нів в оволодінні прийомами розумової діяльності.

4. Робота з осмислення способу і правила його реалізації.

5. Застосування прийому в різних умовах: в класній і домашній

роботі, під час виконання стандартних і творчих завдань, ко‑

лективних та індивідуальних.

Замість вступу: дослідження рівня розвитку мислення

учнів на уроках історії 5

6. Формування прийому, його узагальнення й перенесення на ін‑

шу тему і предмет.

Діагностування рівня розвитку мислення учнів здійснюється

шляхом аналізу виконання ними завдань, які передбачають вико‑

ристання певних розумових операцій (виділення головного, аналі‑

зу, синтезу, узагальнення тощо).

Виділення головного — одне з головних розумових умінь, що

вміщує в собі операції аналізу й синтезу, абстрагування й узагаль‑

нення, порівняння й конкретизації. Інтенсивно формується в по‑

чатковій школі. У 7-му класі розвивають уміння виділяти головне

в різній за характером, способом подання і призначенням інформа‑

ції, а саме: більш складних текстах, розповіді вчителя, відповіді

товариша, діафільмі тощо. Вчаться читати опорні конспекти, по‑

дані вчителем, виділяти головне в динамічній наочності, кодувати

основне в класній і домашній навчальній роботі.

Для діагностики здібності виділяти суттєві ознаки та узагальню‑

вати споріднені факти та явища на різних рівнях складності учням

можна запропонувати здійснити групування наведених нижче істо‑

ричних понять, попередньо виписавши їх на окремі картки.

Авари Гуни Каштелян Поділля

Анти Данина Князь Покуття

Апостол Дзвіниця Кобзар Ратуша

Балади Дитинець Кріпацтво Словени

Біблія Диякон Ліра Слов’яни

Буковина Дружина Літопис Собор

Венеди Думи Магістрат Федерація

Верв Євангеліє Магнати Феодалізм

Вівтар Єпархія Митрополит Фібула

Воєвода Закарпаття Мозаїка Фільварок

Волинь Закони Монархія Фреска

Волхви Замок Монастир Холмщина

Вотчина Ідол Олігархія Християнство

Галичина Ікони Оранта Церква

Гетьман Іконостас Орда Чернець

Городище Імперія Панікадило Шляхта

Готи Інкунабула Парафія Язичництво

Графіті Каплиця Патріарх Ярмо

Ясир

6

Завдання