Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методика розвитку історичного мислення.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.09 Mб
Скачать

4. Іншого рівня набуває і робота з історичною картою. Найбільш

оптимальним варіантом є використання її в поєднанні з елект

ронними атласами, які видає Інститут передових технологій.

Електронний атлас сам по собі має чудові демонстраційні мож

ливості — зменшення вихідного зображення, переміщення йо

го на екрані тощо. У разі необхідності учитель може відскану

вати необхідну карту з будь-якого атласа. При використанні

інтерактивної дошки інший вигляд матиме і робота з контур

ною картою. Взявши за основу контурну карту, виведену за до

помогою сканування на екран, учні зможуть не тільки позна

чити історичні чи географічні об’єкти, але й показати процес

зміни території держави, шляхи просування військ, людей чи

караванів. Як інструментарій можна використати різного роду

стрілки чи художнє перо. При цьому біля карти можуть пра

цювати декілька учнів. Більш ефективним стає використання

карти при проведенні різного роду конкурсів чи дидактичних

ігор.

5. Якщо вчитель має на меті використати під час уроку Інтернет-

ресурси, то найкраще для перегляду Web-сайтів, звичайно ж,

підійде інтерактивна дошка. У цьому плані дошку швидше

оцінить вчитель інформатики, але сам автор роботи, будучи

учасником програми ІЕАRN-Україна, також використовує її,

132 Десятов д. Л.

організовуючи _____участь учнів у телекомунікаційних проектах,

коли потрібно продемонструвати деякі важливі моменти.

6. Робота з текстом. Приміром, на уроках у 5-му класі, вивівши

текст на екран, можна інакше організувати роботу учнів на

уроці. Так, можна запропонувати учням роботу над текстом,

що містить історичні помилки; не тільки озвучити, але й пока

зати, як давати визначення історичним термінам, виходячи

з навчального тексту; організувати роботу над відокремленням

історичних фактів від суджень, використовуючи ті самі кольо

рові маркери тощо. Варіантів демонстрації й нанесення примі

ток поверх тексту може бути стільки, скільки навчальних за

вдань прагне виконати вчитель на своєму уроці. Звичайно, на

запам’ятовування учнями матеріалу уроку впливає безліч

фак

торів. Але однією зі складових успішного запам’

ятовування

є планомірне ведення записів з подальшим їх переглядом. Ви

користання під час навчання електронних дошок забезпечує

успішне запам’ятовування учнем інформації саме завдяки

залученню

учнів до освітнього процесу. Записані на дошці

коментарі,

що з’явилися впродовж уроку, можуть бути роздруковані,

відтак в учня з’являються дидактичні матеріали,

що полегшують процес відтворення засвоєної на уроці інфор

мації.

7. Робота із зображенням. Окрім демонстрації відео на екрані та

графічного коментування зображення, можна здійснювати по

кадрове охоплення матеріалів й відображати їх статично. У та

кий спосіб учні отримують можливість обговорювати побачене

й додавати до цих фрагментів текстові записи. Вирізаючи фраг

менти відео з потрібними об’єктами, можна в подальшому здій

снювати їх монтаж.

Але, щоб максимально використати можливості інтерактивної

дошки, викладачеві необхідно ретельно спланувати своє заняття.

Витрачений на підготовку час згодом виправдовує себе, адже

розроблені уроки можна буде використати неодноразово у подаль

шому. Планувати заняття на початку процесу освоєння можливос

тей інтерактивної дошки краще разом з учителем інформатики.

Проте програмне забезпечення для дошки дозволить саме по собі

чітко структурувати заняття. Особливо слід розібратися з такими

складовими програмного забезпечення, як «Сортувальник сторі

нок», «Колекція», «Вкладення». Перенесення основного тягаря

у діяльності вчителя на етап підготовки до уроку дозволить вчите

Методика розвитку історичного мислення

засобами наочності 133

леві зосередити увагу на роботі з класом, що збільшить його дина

мізм, емоційність і надасть змогу більш ефективно контролювати

процес навчання шляхом змін видів діяльності учнів, цілеспрямо

ваного й поступового запровадження нових елементів.

На завершення зазначимо, що інтерактивні дошки досить при

вабливі, щоб витримати конкуренцію з популярними серед учнів

електронними пристроями (наприклад, кишеньковими іграми, мо

більними телефонами, МР-3 плеєрами тощо). Інтерактивні дошки

більш успішно, ніж будь-який інший пристрій або гра, популяри

зують серед учнів навички роботи з комп’ютерами, які стали на

стільки необхідні в XXI ст.

134