Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
lekzij.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
795.14 Кб
Скачать

4. Спостереження польове і лабораторне

Виходячи з особливостей організації спостереження розрізняють спостереження польове і лабораторне. При польовому спостереженні об'єктом спостереження є реальний соціальний процес. При лабораторному спостереженні спостерігається експериментальна ситуація, більш-менш наближена до реальності модель. Як же фіксуються результати спостережень? Це може бути протокол, ділові замітки, запису. Часто, приступаючи до спостереження, дослідник заздалегідь готує спеціальні таблиці і матриці, у яких веде облік одиниць спостереження, що легко піддаються статистичному опрацюванню й аналізу.

Одиницями спостереження може бути число обертань за поміччю до товариша на уроці або при підготуванні домашніх завдань, контакт з однокласниками на перерві, активність на уроці (наприклад, піднята рука) і т.д. При проведенні культпоходу в кіно педагог-дослідник у якості одиниць спостереження може відзначати сміх і оплески в залі, свист, репліки, вихід із залу і т.д.

Використання цього методу багато чого може дати для розуміння особливостей розвитку колективу і взаємовідносин його членів.

2.4. Опитуванння

1. Загальна характеристика

Опитуванння - це метод збору первинної інформації, заснований на безпосередньому (бесіда, інтерв'ю) або опосередкованому (анкета) соціально-психологічній взаємодії дослідника й опитуваного (респондента). Джерелом інформації в даному випадку служить словесне або письмове судження індивіда. Метод опитуванння ставиться до числа найбільше поширених у соціальній психології. Широке використання цього методу в нас у країні і за рубежем обумовлено його універсальністю, порівняльною легкістю застосування й опрацювання даних. Його використання дозволяє досліднику в короткий термін одержати як інформацію про реальну діяльність, вчинках опитуваного, так і інформацію про його суб'єктивні думки, настроях, намірах.

2. Основні види опитуванння

У залежності від особливостей застосовуваної процедури розрізняють групове опитуванння (дослідник обертається до всіх або декількох цікавлячим його особам) і індивідуальне опитуванння (дослідник працює одночасно лише з одним з опитуваних); очне опитуванння (дослідник особисто контактує з опитуваним) і заочне опитуванння (коли такого контакту не відбувається); усне опитуванння (інформація фіксується дослідником) і письмове опитуванння (отвечающий самий заповнює анкету або опросник).

Бесіда - це метод одержання інформації на основі вербальної (словесної) комунікації. Бесіда як різновид опитуванння являє собою порівняно вільний діалог між дослідником і досліджуваним (досліджуваними) на визначену тему. У тому випадку, коли спрямованість бесіди і характер питань задані жорстко, що коли опитує (інтерв'юер) тільки задає питання, а опитуваний (респондент) на них відповідає, ми маємо справу з інший різновидом опитуванння - інтерв'ю.

Інтерв'ю - це метод одержання необхідної інформації шляхом безпосередньої цілеспрямованої бесіди інтерв'юера з респондентом. У тому випадку, якщо опитуванння проводиться письмово і використовується спеціально призначений для цілей дослідження набір структурно організованих питань (анкета), ми маємо справу з анкетуванням.

Анкетування володіє тим перевагою, що дає можливість досліднику одночасно піддати процедурі дослідження будь-яка кількість осіб. Інша перевага анкетування полягає в порівняльній легкості статистичного опрацювання даних. За формою питання анкети діляться на відкриті і закриті, прямі і непрямі. Питання називається закритим, якщо в його формулюванні її тримається перелік можливих варіантів відповідей. Запропоновані на вибір відповіді можуть різнитися по виразності. наприклад, на питання " чиЗадоволений ти своєю успішністю? можуть бути запропоновані такі відповіді:1) дуже задоволена; 2) задоволений; 3) не зовсім задоволений;4) не задоволений; 5) зовсім не задоволений. Укладаючи анкету, дослідник може ставити прямі або ж непрямі питання Прямой питання звичайно формулюється в особистій формі і спрямований на одержання безпосередньої інформації. Наприклад, "Як часто ти ходиш у кіно?".

Цю інформацію дослідник може одержати, поставивши перед учнем непряме питання: "Перерахуй фільми, що ти бачив за останній місяць". Непрямі питання часто формулюються в безособовій формі. Як правило, на них охотнее відповідають, особливо якщо мова йде про сугубо личностных сфери і преваги опитуваного. При упорядкуванні анкети (а також плану інтерв'ю) варто виконувати ряд загальних правил і принципів. По-перше, набір питань повинний бути логічно пов'язаний з основною проблемою дослідження і подавати із себе певним чином організована їхня послідовність. По-друге, формулювання питань повинне відрізнятися ясністю і точністю, а текст питань повинне бути зрозуміле респонденту і відповідати його рівню знань і утворення. Складне і важке слово, а також багатозначні слова повинні виключатися. По-третє, формулювання питань повинне забезпечувати щирість і правдивість відповідей респондента. Насамперед це стосується питань, відповіді на який можуть виставити респондента в непривабливому світлі, наприклад показати, що він нічого не знає про щось широко відомому, або спрямовані на виявлення соціально неодобряет типу поводження. Щоб уникнути одержання помилкової інформації і запобігти відмові від подальшої роботи, досліднику необхідно особливо старанно продумувати подібного роду питання. По-четверте, в анкету включаються тільки найбільше істотні питання, відповіді на який дослідник може одержати лише шляхом анкетування (або інтерв'ювання).

Обгрунтованість (валидность) анкети - це відповідність утримання питань цілям дослідження. Вона визначається спроможністю дослідника перекладати утримання висунутої гіпотези на мову питань. Один з аспектів підвищення валидности анкети (інтерв'ю) - це прагнення до постановки таких питань, зміст яких виступав би однозначно і для дослідника, і для респондента.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]