Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Lektsiya_5-6.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
172.54 Кб
Скачать

Лекція 5 правові відносини

Мета: розкрити поняття правовідносин, суб'єктів пра­вовідносин, надати уявлення про об'єкти правовідносин та юри­дичні факти.

Основна проблема: усвідомлене засвоєння понять «правозда­тність», «дієздатність», «деліктоздатність», реалізація змісту пра­вовідносин через зафіксовані у нормах права суб'єктивні права та юридичні обов'язки їх учасників.

Провідна ідея: держава захищає усі правовідносини, які ма­ють місце в суспільстві, незалежно від їх формального визначен­ня, і підтримує їх різними засобами, у тому числі примусовими.

Обрані методи: лекція з аналізом конкретних ситуацій.

Основні поняття теми:

Правові відносини — це специфічні вольові суспільні відно­сини, які виникають і здійснюються на основі норм права, учас­ники яких взаємопов'язані суб'єктивними правами та юридични­ми обов'язками.

Суб'єкти правовідносин: індивіди (фізичні особи); організа­ції та. об'єднання; соціальні спільності.

Об'єкти правовідносин — матеріальні або нематеріальні блага, заради одержання, передачі або використання яких вини­кають права і обов'язки учасників правовідносин. , Юридичні факти — це конкретні життєві обставини, з якими норми права пов'язують виникнення, зміну або припинення пра­вових відносин.

Правова презумпція — це припущення про наявність або відсутність певних фактів, що спираються на зв'язок між факта­ми, які припускаються, та такими що існують, і це підтверджу­ється наявним життєвим досвідом.

Правоздатність — це обумовлена нормами права здатність суб'єкта мати суб'єктивні права та юридичні обов'язки.

Дієздатність — обумовлена нормами права здатність суб'єкта своїми діями набувати і здійснювати суб'єктивні права та юри­дичні обов'язки.

Деліктоздатність — здатність особи нести юридичну відпо­відальність за вчинені правопорушення.

ПЛАН

  1. Поняття, ознаки і види правовідносин.

  2. Суб'єкти правовідносин.

  3. Об'єкти правовідносин.

  4. Поняття юридичних фактів.

1. Поняття, ознаки і види правовідносин

Через правовідносини реалізуються норми права, які встановлюють права та обов'язки людини. Вони можуть бути формально визначені (у статтях законів, підзаконних норматив­но-правових актах) або не мати необхідних формальних ознак (наприклад природні права людини). Держава захищає усі право­відносини, які мають місце в суспільстві, незалежно від їх фор­мального визначення, і підтримує їх різними засобами, в тому числі примусовими.

Держава не може змінювати основоположний характер суспі­льних відносин за допомогою правових засобів, а тим більш ; утворювати нові суспільні відносини. Коли б це було б можливим, суспільство без зайвих зусиль за допомогою процесу зако­нотворчості позбулося б багатьох своїх проблем і вирішило усі свої невідкладні завдання. Але право— це тільки регулятор і стабілізатор суспільних відносин.

Держава за допомогою законів може лише прискорювати роз­виток окремих суспільних відносин, сприяти розвиткові прогре­сивних суспільних тенденцій чи стримувати негативні зв'язки і процеси. Наприклад, ринкові відносини в Україні склалися не лише тому, що Верховна Рада України прийняла закони, які сприяють підприємницькій діяльності, а й тому, що вони почали реально складатися у суспільному житті країни у відповідності з потребами суспільного розвитку.

Правові відносини — це специфічні вольові суспільні відно­сини, які виникають і здійснюються на основі норм права, учас­ники яких взаємопов'язані суб'єктивними правами та юридични­ми обов'язками.

Вони мають такі ознаки:

1) правовідносини є результатом свідомої діяльності людей, в якій складається модель майбутніх стосунків з огляду на існуючі людські цінності та суспільні пріоритети;

2) правовідносини формуються на основі реальних суспільних відносин. Вони юридично виражають економічні, політичні, сі­мейні, національні та інші реально існуючі в житті відносини, є засобом їх регулювання. Так, щодо шлюбно-сімейних правовід­носин слід зазначити, що Сімейний кодекс України (2002 р.) міс­тить норми про шлюбні договори, які викликані потребою право­вого регулювання фактичних сімейних відносин. Потребою правового регулювання у сфері політичних відносин стало вне­сення змін до Закону України «Про вибори в Україні»;

  1. правовідносини виникають, припиняються чи змінюються відповідно до правових норм, які впливають на поведінку людей і через неї реалізуються. У реальній дійсності правовідносини мо­жуть виникати лише тоді, коли чинна норма права встановлює взаємні права і обов'язки учасників (суб'єктів) конкретних суспі­льних відносин. Єдиний виняток з цього правила становить вини­кнення правовідносин у разі вирішення справи на основі аналогії права. У господарських відносинах юридичних осіб, у майнових відносинах громадян виникають і виникатимуть ситуації і право­відносини, що прямо не врегульовані нормативно-правовими ак­тами, коли діють інститути аналогії права і аналогії закону;

  2. суб'єкти правовідносин пов'язані між собою суб'єктивними правами і юридичними обов'язками. Сторони у правовідносинах мають взаємні права і обов'язки, що закріплені у правових нор­мах. У правовідносинах одна сторона (уповноважена) має право вимагати певної поведінки від іншої сторони (зобов'язаної), що має обов'язок задовольняти вимогу уповноваженої сторони. Як­що суб'єкти не взаємопов'язані закріпленими у праві взаємними правами та обов'язками, то правовідносини між ними виникнути не, можуть. Права і інтереси одних можуть бути реалізовані лише через виконання обов'язків інших;

5) реалізація суб'єктивних прав і здійснення юридичних обов'язків забезпечуються можливістю застосування заходів державного примусу. Правовідносини охороняються державою, інші суспільні відносини такого забезпечення не мають;

6) правовідносини завжди мають вольовий характер. Є право­відносини, для виникнення яких потрібне волевиявлення усіх його учасників (вступ до шлюбу, договір купівлі-продажу, тощо), та правовідносини, для виникнення яких досить волевиявлення лише одного з його учасників (наприклад, проведення обшуку, накла­дення адміністративного штрафу). В окремих випадках суб'єкт може не знати, що став учасником правовідносин (при спадкуван­ні за законом, якщо спадкоємець проживає в іншому місці, тощо).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]