Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Politologia_Posibnik_Alyayev.pdf
Скачиваний:
96
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
2.5 Mб
Скачать

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ ПОЛІТОЛОГІЯ

1.Предмет і структура політології, її місце в системі наук. Методи дослідження політики та функції політичної науки.

2.Політичні вчення Стародавнього світу.

3.Головні досягнення політичної думки Відродження та Нового часу.

4.Становлення сучасної політології.

5.Основні етапи історії політичної думки Росії та її головні риси.

6.Виникнення та розвиток політичної думки України в XI–XVIII ст.

7.Становлення політичної думки України в кінці XVIII–XIX ст.

8.Політичні мислителі України кінця ХІХ – початку ХХ ст.

9.Розвиток української політології в ХХ ст.

10.Політичне життя суспільства. Поняття політики та її функції. Політика і мораль.

11.Сутність влади, її походження, прояви, форми легітимності.

12.Суб’єкти та об’єкти політики і влади. Співвідношення політичної й державної влади. Традиційні форми влади.

13.Взаємозв’язок політики та економіки. Функції держави і механізми державного регулювання в ринковій економіці.

14.Соціальна структура суспільства та її вплив на політику.

15.Громадянське суспільство: поняття та сутність, шляхи формування.

16.Сутність та структура політичної системи суспільства. Типи політичних систем.

17.Виникнення держави, основні концепції її походження.

18.Держава як головний інструмент політичної влади – її сутність та ознаки.

19.Функції і структура державної влади. Принцип поділу влади.

20.Форми державного правління.

21.Система президентства. Сутність та основні риси президентської республіки.

22.Парламентаризм. Сутність та основні риси парламентської республіки.

23.Форми державного устрою.

24.Форма правління в Україні.

25.Форма державного устрою в Україні.

26.Держава і місцеве самоврядування. Місцеве самоврядування в Україні.

27.Конституція як основний закон держави. Конституція України: минуле та сучасність.

28.Співвідношення політики і права. Розвиток теорії правової держави.

29.Принципи правової держави та їх втілення на практиці. Соціальна держава.

30.Правосвідомість. Правовий нігілізм: передумови, наслідки та шляхи подолання.

31.Поняття та генезис політичних партій.

32.Типологія та основні функції політичних партій.

33.Партійні системи.

34.Партійна система та політичні партії України.

35.Сутність і типологія громадських рухів та організацій.

36.Поняття політичного режиму та типи політичних режимів.

37.Авторитарний і тоталітарний режими.

38.Поняття демократії та її історичні форми.

39.Принципи демократії.

40.Демократичні процедури.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ ПОЛІТОЛОГІЯ

41.Основні типи виборчих систем. Виборча система України.

42.Демократія в Україні: історичний досвід та сучасні проблеми.

43.Політичне життя і політична діяльність (типи, види, структура, форми та методи).

44.Політичний маркетинг і політичний менеджмент.

45.Тероризм як тип політичної поведінки.

46.Політична стабільність і політичні конфлікти. Кризові ситуації та шляхи їх розв’язання.

47.Політична соціалізація особистості. Типи та форми політичної поведінки особистості.

48.Громадянин і держава. Теорія природних прав особистості.

49.Права людини в міжнародному праві (Загальна декларація прав людини та інші документи).

50.Права людини і громадянина в національному законодавстві (Конституція України) та їх реалізація.

51.Поняття правлячої і політичної еліти. Теорії політичних еліт.

52.Витоки і сутність політичного лідерства.

53.Типи та образи політичних лідерів.

54.Форми особистої влади та природа культу особи.

55.Суть бюрократії та бюрократизму як соціальних явищ. Основні шляхи боротьби з бюрократизмом.

56.Етнос і нація як суб’єкти політичних відносин. Права народів. Форми націона- льно-державного визначення.

57.Роль національного фактора в сучасному світовому розвиткові. Міжнаціональні конфлікти та їх наслідки.

58.Поняття націоналізму, патріотизму, шовінізму, ксенофобії, інтернаціоналізму.

59.Національна політика і міжнаціональні стосунки в Україні.

60.Рольрелігіїіцерквивполітичному життітаїхспіввідношення здержавою. МіжконфесійністосункивУкраїніідержавнаполітикастосовнорелігіїта церкви.

61.Політична свідомість: сутність, структура, види.

62.Феномен громадської думки. Засоби масової інформації та їх роль у формуванні політичної свідомості.

63.Визначення, структура та типи політичної культури. Особливості політичної культури України.

64.Поняттяіфункціїполітичноїідеології. Різновидисучаснихполітичнихідеологій.

65.Основні течії політичної думки: консерватизм та лібералізм.

66.Комуністично-соціалістична ідеологія та її напрями. Ідеологія екологічних і антиглобалізаційних рухів.

67.Фашистська та націонал-соціалістична доктрина. Релігійний і національний екстремізм. Анархізм.

68.Світова політика як система міжнародних відносин. Принципи міжнародних відносин та системи колективної безпеки.

69.Зовнішня політика: суть, головне призначення та зв’язок із внутрішньою політикою.

70.Проблеми війни і миру в історії та сучасності.

71.Особливості розвитку міжнародних відносин у другій половині ХХ ст. Зміни міжнародної ситуації і балансу сил у світі на межі ХХ–ХХІ століть.

72.Актуальні проблеми світової політики.

73.Зовнішня політика України.

74.Поняття глобалізації. Політичні аспекти глобалізації.

75.Глобальні проблеми: поняття та зміст. Політичні шляхи розв’язання глобальних проблем.

255

ПРАВИЛА МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ ПОЛІТОЛОГІЯ

Звітність студента – екзаменаційна оцінка.

1.Загальна трудомісткість дисципліни – 100 балів. За видами роботи вона розподіляється (розподіл орієнтовний):

виступинасемінарахтаіндивідуальніспівбесіди – 50% (аленеменше30 балів);

модульні контрольні роботи (модульне тестування) – 50% (але не менше 30 балів);

студентська науковаробота(якальтернативнийвидроботи) – до50%.

За змістовними модулями трудомісткість дисципліни розподіляється (розподіл орієнтовний):

Імодуль– 30% (аленеменше12 балів);

ІІмодуль– 50% (аленеменше30 балів);

ІІІмодуль– 20% (аленеменше9 балів).

2.Інтегральне оцінювання знань включає такі види контролю:

виступ на семінарському занятті – 6–10 балів (відповідно отриманій оцінці за трьохбальноюшкалою– 3, 4, 5, зкоефіцієнтом2);

доповнення насемінарському занятті– 1-2 бали;

модульна контрольна робота (модульне тестування) – до 10–15 балів (модульна контрольна робота проводиться з двох або трьох тем, за кожну з яких виставляєтьсяоцінкаінараховуютьсябализатрьохбальноюшкалою);

індивідуальна співбесіда на консультації з опрацьованої самостійно теми – 3–5 балів;

виконання студентської наукової роботи (як альтернативний вид роботи) – до 50 балів(взалежностівідякостівиконаноїроботи).

Присутність на лекціях і семінарах не оцінюється в балах. Пропуск лекцій або семінару, а також незадовільна оцінка (неготовність до семінару) означає 2 штрафних бала, які віднімаються від набраного студентом рейтингу в разі, якщо цей пропуск або двійка не будуть відпрацьовані. У разі відпрацювання пропуску або двійки на індивідуальних консультаціях штрафні бали автоматично погашаються, а студенту нараховуються бали за отриману оцінку.

3.При визначенні підсумкової оцінки складаються результати з усіх видів контролю. Сума балів відповідає наступним оцінкам:

ПРАВИЛА МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Сума

Оцінка

Оцінка

Визначення

балів

за нац.

ЕСТS

 

 

шка-

 

 

 

лою

 

 

91–100

5

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кі-

 

 

 

лькістю помилок

81–90

4

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома поми-

 

 

 

лками

71–80

4

С

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількі-

 

 

 

стю грубих помилок

61–70

3

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю не-

 

 

 

доліків

51–60

3

Е

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні кри-

 

 

 

терії

31–50

2

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати перед тим, як

 

 

 

скласти залік

0–30

2

F

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота

 

 

 

 

257

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]