Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Politologia_Posibnik_Alyayev.pdf
Скачиваний:
96
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
2.5 Mб
Скачать

ОСНОВНI ПРОБЛЕМИ СВIТОВОЇ ПОЛIТИКИ

активно впливати на розв’язання проблем, пов’язаних із невизнаною Придністровською Молдовською Республікою.

Стратегічне партнерство. Україна неодноразово заявляла про відносини «стратегічного партнерства» з цілою низкою країн, перш за все – з США, Росією та Польщею. Ця формула означає дійсно рівноправні відноси-

ни, спільність поглядів із багатьох питань і готовність іти на поступки й ура-

ховувати інтереси один одного. На думку експертів, на сьогодні реальним стратегічним партнером для України є Польща, яка, зокрема, активно лобіює можливий вступ України до ЄС та НАТО. У відносинах із США спостерігаються елементи стратегічного партнерства. В листопаді 1994 р. була підпи-

сана Хартія українсько-американського партнерства, дружби та співробі-

тництва. Прояви цього партнерства різноманітні, але й неоднозначні – від участі українського космонавта Л. Каденюка в польоті «Шаттла» (кінець 1997 р.) до участі української бригади в операціях з підтримання миру в Іраку (2003–2005 рр.). Динаміка двосторонніх відносин була нерівномірною – від значного охолодження в останні роки президентства Л. Кучми до піднесеної ейфорії після «помаранчевої революції», що засвідчив візит Президента В. Ющенка в США у квітні 2005 р. Що стосується Росії, то тут зберігаєтьсяскорішестратегічна залежність, алевідсутнєпартнерство.

Міжнародні економічні стосунки. Один із пріоритетів – вступ до

Світової організації торгівлі, до якої входять уже 150 країн світу. Цей вступ очікувався в 2005 році, але з причини неврегульованості українського законодавства, а також засад ринкових відносин із деякими провідними країнами (зокрема США і Росією), був відкладений. Визнання України країною з ринковою економікою з боку ЄС (грудень 2005) та США (березень 2006) відкриває непогані перспективи для вступу найближчим часом. Слід зазначити, що цей можливий крок – як іпрагнення вступу до ЄС– сприймається в українському суспільстві неоднозначно. Критики цієї політики стверджують, що вступ України до подібних організацій із лібералізованою зовнішньоекономічною діяльністю (але під фактичним контролем транснаціональних монополій) призведе до значних втрат для вітчизняного виробництва. Навпаки, прихильники вступу стверджують, що це дасть можливість більш вільного просування українських товарів на світових ринках, більшої інтеграції і розвитку української економіки. За оцінкою Міністерства закордонних справ, втрати України внаслідок її неучасті в СОТ й відсутності статусу країни з ринковоюекономікоюзбоку США, щорічно становлять$8 млрд.

Питання для самоконтролю і самостійної роботи

®Що означають поняття «міжнародний порядок» і «світовий порядок»?

®На яких основних принципах міжнародних відносин будуються сучасні системи колективної безпеки?

191

ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ

®Які цілі ставляться перед зовнішньою політикою держави і якими засобами вони досягаються?

®Яку роль у сучасному світі відіграють війні? Як змінилася ця роль протягом останніх десятиліть?

®Що таке «холодна війна», які її причини і наслідки?

®Які зміни відбулись у міжнародній ситуації на межі ХХ–ХХІ століть?

®Проаналізуйте основні актуальні проблеми світової політики з урахуванням поточної інформації.

®Що таке «міжнародний тероризм»? Яким чином він впливає на розвиток міжнародних відносин?

®Із яких складових постають національні інтереси сучасної України?

®Які чинники впливали та впливають на геополітичну орієнтацію України?

Додаткова література

Арон Р. Мир і війна між націями / Пер. з фр. — К.: МП "Юніверс", 2000. — 686 с.

Бжезінський З. Велика Шахівниця. Американська першість та її стра- тегічні імперативи / Пер. з англ. — Л.; Івано-Франківськ, 2000. — 236 с.

Буртяк Г. Я. Міжнародна політика та міжнародні відносини в сучас- ному світі: Навч. посіб. для студ. техн. вузів. – Вінниця: ВДТУ, 2001. – 60 с.

Гриффитс Р. Т. Основания европейской интеграции // Полис. – 2002. – 4.

Європейський Союз: Словник-довідник / М. Марченко (ред.-

упоряд.). – 3 вид., оновлене. – К.: К.І.С., 2006. – 140 с.

Копійка В. В. Європейський Союз: Досвід розширення і Україна. – К.: Юридична думка, 2005. – 448 с.

Кертман Г. Л. СНГ: между прошлым и настоящим // Полис. – 2005. –

6 – С. 110–125.

Мадіссон В. В., Шахов В. А. Політологія міжнародних відносин: Навч. посібник для студ. гуманітарних фак. вищ. закладів освіти. – К.: Либідь, 1997. – 174 с.

Міжнародні відносини і євроатлантична інтеграція України: Підру- чник для студ. вищ. навч. закл. / Національна академія оборони України / Л. С. Голопатюк (заг. ред.). – К.: НАОУ, 2005. – 404 с.

Міжнародні відносини та зовнішня політика: 1980–2000 роки: Підру-

чник для студ. вищих навч.

закл.

/ Л. Ф. Гайдуков, В. Г. Кремень,

Л. В. Губерський та ін. – К.: Либідь, 2001.

– 621 с.

Сергунин А. А. Международная

безопасность: новые подходы и

концепты // Полис. – 2005. – 6

С. 126–137.

Теория международных отношений на рубеже столетий: Пер. с англ. / Кен Бус (ред.), П. А. Цыганков (предисл., общ. ред.), Стив Смит (ред.). –

М.: Гардарики, 2002. – 362 с.

Фененко А. В. Будущее ядерного сдерживания: дискуссии и реалии

// Полис. – 2004. – 5. – С. 162–173.

192

ОСНОВНI ПРОБЛЕМИ СВIТОВОЇ ПОЛIТИКИ

Шепєлєв М. А. Теорія міжнародних відносин: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Вища школа, 2004. – 622 с.

193

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]