Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Politologia_Posibnik_Alyayev.pdf
Скачиваний:
96
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
2.5 Mб
Скачать

ПОЛIТИКА ТА ЕКОНОМIКА. ПОЛIТИКА I СОЦIАЛЬНА СФЕРА СУСПIЛЬСТВА

зародженої громадянської відкритості». Сучасна демократія передбачає створення великої кількості «публічних сфер», які дозволяють громадянам через відкрите спілкування у суспільних інституціях контролювати державну владу на різних рівнях та великій території, що буде гарантувати забезпечення їх громадянських прав.

Інший німецький учений Х. Мюнклер наголошує, що приналежність до громадянського суспільства визначається в першу чергу не юридичним статусом громадянина держави, а певними «якостями і кваліфікаційними характеристиками», які він позначає як громадянська компетентність. Це насамперед здатність і готовність до участі у громадських справах, інтерес до збільшення не тільки особистого, але й суспільного надбання, орієнтація на суспільне благо й почуття солідарності, яке означає готовність до вчинків, дій та зусиль, які не пов’язуються з матеріальною компенсацією.

Слід зважити й на те, що традиційно громадянське суспільство розглядається як контрагент національної держави. Проте сучасні тенденції глобалізації сприяють утворенню нових сфер громадянської відкритості, не обмеженої національними кордонами. Виникнення новітніх засобів комунікації та глобальних комп’ютерних мереж значно розширюють саме поняття «публічної сфери». Сфера громадської відкритості стає частково віртуальною і не завжди передбачає приналежність людини до якоїсь громадської інституції чи політичного об’єднання.

Питання для самоконтролю і самостійної роботи

®Як співвідносяться політична й економічна влада?

®У чому полягає мета економічної політики?

®Що таке корупція і в чому полягає політична роль цього явища?

®У чому полягають основні відмінності ринкової та адміністративної моделей економічної політики?

®Які функції державного регулювання в ринковій економіці і які механізми може використовувати при цьому держава?

®Інтереси яких соціальних груп суспільства є політично важливими?

®Схарактеризуйте поняття «соціальна політика»?

®Які ознаки характеризують громадянське суспільство?

®Якими новаціями відзначені сучасні теорії громадянського суспільства?

Додаткова література

Бычкова О. В. Постсоветское рыночное реформирование: политэко- номические концепции // Полис. – 2001. – 6.

Коэн Дж. Л., Арато Э. Гражданское общество и политическая теория / Пер. с англ. Общ. ред. И. И. Мюрберг. – М.: Весь Мир, 2003. – 784 с.

Пащенко В. Поняття «громадянськості» і теорія громадянського сус- пільства // Політичний менеджмент. – 2005. – 2.

67

ПОЛІТОЛОГІЯ НАУКА ПРО ПОЛІТИКУ

Перегудов С. П. Гражданское общество как субъект публичной по-

литики // Полис. – 2006. – 2 – С. 139–150.

Петров В. К., Селиванов С. Г. Устойчивость государства. – М.: Эконо-

мика, 2005. – 489 с.

Прохоренко О. Я. Корупція по-українськи: Сутність, стан, проблеми.

К., 2005. – 166 с.

Роуз-Екерман С. Корупція та урядування: Причини, наслідки та змі- ни / С. Кокізюк (пер.), Р. Ткачук (пер.). – К.: К.І.С., 2004. – 296 с.

Рябіка В. Формування «середнього класу» в умовах сучасного суспі- льного розвитку // Політичний менеджмент. – 2004. – 3.

Шевчук П. І. Соціальна політика: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. за-

кл. – 2-ге вид. – Л.: Світ, 2005. – 400 с.

68

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]